மன்ஸில் துஆ ஓதலாமா?

மன்ஸில் துஆ ஓதலாமா? எவ்வாறு துஆ கேட்பது? அதாவது நபிகள் நாயகம் காட்டித் தந்த வழி என்ன? அல்லாஹ் எவ்வாறு துஆ