பொருள் அட்டவணை

பொருள் அட்டவணை கொள்கை – அ(க்)கீதா அல்லாஹ்வை நம்புதல் 1. அல்லாஹ் ஒருவன் தான் இறைவன் ஒருவனே – 2:133,

கலைச் சொற்கள்

தமிழ்க் கலைச் சொற்கள் விவரங்கள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன      உள்ளே இணை கற்பித்தல் சொர்க்கம் – சொர்க்கச் சோலைகள்

திருக்குர்ஆன் அருளப்பட்ட வரலாறு

உள்ளே : அரபு மொழியில் அருளப்பட்டது ஏன்? திருக்குர்ஆன் எவ்வாறு அருளப்பட்டது? திருக்குர்ஆன் அருளப்பட்ட காலகட்டம் திருக்குர்ஆனை நபிகள் நாயகம்

இது இறை வேதம்

உள்ளே : முரண்பாடின்மை! மிக உயர்ந்த தரம்! படிக்காதவர்களுக்கும் புரியும் ஒரே இலக்கியம் இசை நயம்! காலத்தால் முரண்படாதது! எதிர்பார்ப்புகள்

இம்மொழிபெயர்ப்பு பற்றி…

இம்மொழிபெயர்ப்பில் நாம் கடைப்பிடித்துள்ள சில ஒழுங்கு முறைகளை அறிந்து கொள்வது வாசிப்பவர்களுக்கு அதிகப் பயன் தரும். சில அரபுச் சொற்களை

இந்நூலைப் பயன்படுத்தும் முறை

இந்தத் தமிழாக்கத்தில் இடம் பெற்ற அரபுச் சொற்களுக்கான விளக்கத்தை 'கலைச் சொற்கள்' என்ற தலைப்பில் காணலாம். இஸ்லாமிய நம்பிக்கை சார்ந்த

வாசிப்பதற்கு முன்

திருக்குர்ஆனை வாசிக்கும்போது மற்ற நூல்களில் இருந்து பலவகைகளில் அது வேறுபட்டிருப்பதைக் காணலாம். சில கட்டளைகள் திருக்குர்ஆனில் திரும்பத் திரும்பக் கூறப்பட்டுள்ளன.