பெண்கள் விசிட் விசாவில் உம்ராச் செய்யலாமா?

பெண்கள் விசிட் விசாவில் உம்ராச் செய்யலாமா?

ன்னுடைய தாயாரைக் குவைத்திற்கு விசிட் விசாவில் வரவழைத்து உம்ராவுக்கு அனுப்புவது கூடுமா?

ஹமீத், குவைத்.

பதில் :

ஒருவரை விசிட் விசாவில் வெளிநாட்டிற்கு அழைத்து அங்கிருந்து உம்ராவிற்கு அனுப்பவதற்கு மார்க்கத்தில் எந்தத் தடையும் இல்லை.

பாதுகாப்பாக இருந்தால் ஹஜ் மற்றும் உம்ராவுக்காக பெண்கள் தனியாகப் பயணம் செய்வதற்கும் மார்க்கத்தில் தடையில்லை.

பெண்கள் தனியாக ஹஜ் செய்யலாமா என்ற ஆக்கத்தைப் பார்க்கவும்.