அத்தியாயம் : 104 அல் ஹுமஸா

அத்தியாயம் : 104

அல் ஹுமஸா- புறம் பேசுதல்

மொத்த வசனங்கள் : 9

ந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் ஹுமஸா என்ற சொல் இடம் பெற்றிருப்பதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.


 

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் பெயரால்…

1. குறை கூறிப் புறம் பேசும் ஒவ்வொருவனுக்கும் கேடு தான்.

2. அவன் செல்வத்தைத் திரட்டி அதைக் கணக்கிடுகிறான்.

3. தனது செல்வம் தன்னை நிலைத்திருக்கச் செய்யும் என்று எண்ணுகிறான்.

4. அவ்வாறில்லை! ஹுதமாவில் அவன் எறியப்படுவான்.

5. ஹுதமா என்பது என்னவென உமக்கு எப்படித் தெரியும்?

6. மூட்டப்பட்ட அல்லாஹ்வின் நெருப்பு

7. அது உள்ளங்களைச் சென்றடையும்.

8, 9. நீண்ட கம்பங்களில் அது அவர்களைச் சூழ்ந்திருக்கும்.26

 

Leave a Reply