தூங்கும் போது ஓதும் துஆ – துஆக்களின் தொகுப்பு

தூங்கும் போது ஓத வேண்டிய துஆ

بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

பி((B]ஸ்மி(க்)க அமூ(த்)து வஅஹ்யா 

ஆதாரம்புகாரி 6312

அல்லது

 اَللّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

அல்லாஹும்ம பி(B]ஸ்மி(க்)க அமூ(த்)து வஅஹ்யா

ஆதாரம்: புகாரி 6325, 6324, 6314

 

அல்லது

بِاسْمِكَ اَللّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

பி(B]ஸ்மி(க்)கல்லாஹும்ம அமூ(த்)து வஅஹ்யா

ஆதாரம்: புகாரி 6324

அல்லது

اَللّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوْتُ

அல்லாஹும்ம பிஸ்மி(க்)க அஹ்யா வஅமூ(த்)து

ஆதாரம்: புகாரி 7394

அல்லது

اَللّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوْتُ

அல்லாஹும்ம பி(B]ஸ்மி(க்)க அஹ்யா வபி(B]ஸ்மி(க்)க அமூ(த்)து

ஆதாரம்: முஸ்லிம் 4886

அல்லது

بِاسْمِكَ نَمُوْتُ وَنَحْيَا

பி(B]ஸ்மி(க்)க நமூ(த்)து வனஹ்யா

ஆதாரம்: புகாரி 7395

என்றோ கூற வேண்டும்.

இதன் பொருள்:

இறைவா! உன் பெயரால் நான் மரணிக்கிறேன்; (தூங்குகிறேன்) உன் பெயரால் உயிர் பெறுகிறேன். (விழிக்கிறேன்)

பீ.ஜைனுல் ஆபிதீன் எழுதிய துஆக்களின் தொகுப்பு நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.

Thoongum pothu othum dua in tamil

Allahumma Bismikka Amoothu Va-Ahya, அல்லாஹும்ம பி(B]ஸ்மி(க்)க அமூ(த்)து வஅஹ்யா,  اَللّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

தூங்கும் முன் ஓதும் துஆ

Allahumma Bismikka Amoothu Va-Ahya, அல்லாஹும்ம பி(B]ஸ்மி(க்)க அமூ(த்)து வஅஹ்யா,  اَللّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

What is the Dua to read before sleep in Tamil?

Allahumma Bismikka Amoothu Va-Ahya, அல்லாஹும்ம பி(B]ஸ்மி(க்)க அமூ(த்)து வஅஹ்யா,  اَللّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

What is the Dua to read before sleep?

Allahumma Bismikka Amoothu Va-Ahya

Leave a Reply