நாஜி என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

கேள்வி

என் நண்பனின் பெயர் நாசிம். எல்லோரும் நாஜி என்று கூப்பிடுகிறார்கள். நாஜி என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

ரஸ்வீ

பதில்

நாஜி என்ற அரபுச் சொல் நஜா என்ற வார்த்தையிலிருந்து பிரிந்து வந்த சொல்லாகும். நஜா என்றால் வெற்றி பெற்றான். பாதுகாப்பு அடைந்தான் என்று பொருள்.

நாஜி என்றால் வெற்றி பெற்றவன். ஒரு ஆபத்திலிருந்து விடுபட்டவன் என்று அர்த்தமாகும்.

26.11.2012. 7:35 AM

Leave a Reply