அத்தியாயம் : 114 அந்நாஸ்

அந்நாஸ்- மனிதர்கள் மொத்த வசனங்கள் : 6 இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் அந் நாஸ் என்ற சொல் இடம் பெற்றிருப்பதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

அத்தியாயம் : 114 அந்நாஸ் Read More

அத்தியாயம் : 113 அல் ஃபலக்

அல் ஃபலக்- காலைப் பொழுது மொத்த வசனங்கள் : 5 இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் அல் ஃபலக் என்ற சொல் இடம் பெற்றிருப்பதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

அத்தியாயம் : 113 அல் ஃபலக் Read More

அத்தியாயம் : 112 அல் இஃக்லாஸ்

அல் இஃக்லாஸ்- உளத்தூய்மை மொத்த வசனங்கள் : 4 இந்த அத்தியாயம் ஓரிறைக் கொள்கையை இரத்தினச் சுருக்கமாகக் கூறுவதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

அத்தியாயம் : 112 அல் இஃக்லாஸ் Read More

அத்தியாயம் : 111 தப்பத்

தப்பத்- அழிந்தது மொத்த வசனங்கள் : 5 இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் தப்பத் என்ற சொல் இடம் பெற்றிருப்பதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டது.

அத்தியாயம் : 111 தப்பத் Read More

அத்தியாயம் : 110 அந்நஸ்ர்

அந்நஸ்ர்- உதவி மொத்த வசனங்கள் : 3 இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் நஸ்ர் என்ற சொல் இடம் பெற்றிருப்பதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

அத்தியாயம் : 110 அந்நஸ்ர் Read More

அத்தியாயம் : 109 அல் காஃபிரூன்

அல் காஃபிரூன்- மறுப்போர் மொத்த வசனங்கள் : 6 இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் அல் காஃபிரூன் என்ற சொல் இடம் பெற்றிருப்பதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டது.

அத்தியாயம் : 109 அல் காஃபிரூன் Read More

அத்தியாயம் : 108 அல் கவ்ஸர்

அல் கவ்ஸர்- தடாகம் மொத்த வசனங்கள் : 3 இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் அல் கவ்ஸர் என்ற சொல் இடம் பெற்றிருப்பதால் அதுவே இந்த அத்தியாயத்தின் பெயராக ஆனது.

அத்தியாயம் : 108 அல் கவ்ஸர் Read More

அத்தியாயம் : 107 அல் மாவூன்

அல் மாவூன்- அற்பப் பொருள் மொத்த வசனங்கள் : 7 இந்த அத்தியாயத்தின் கடைசி வசனத்தில் அல் மாவூன் என்ற சொல் இடம் பெற்றிருப்பதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டது.

அத்தியாயம் : 107 அல் மாவூன் Read More

அத்தியாயம் : 106 குரைஷ்

குரைஷ்- ஒரு கோத்திரத்தின் பெயர் மொத்த வசனங்கள் : 4 இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் குரைஷ் என்ற சொல் இடம் பெற்றிருப்பதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டது.

அத்தியாயம் : 106 குரைஷ் Read More

அத்தியாயம் : 105 அல் ஃபீல்

அல் ஃபீல்- யானை மொத்த வசனங்கள் : 5 இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் யானை என்ற சொல் இடம் பெற்றிருப்பதால் இந்த அத்தியாயத்திற்கு இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

அத்தியாயம் : 105 அல் ஃபீல் Read More