ஹய்ய அலஸ் ஸலாத் என்பது சரியா? ஹய்ய அலஸ் ஸலாஹ் என்பது சரியா?

ஹய்ய அலஸ் ஸலாத் என்பது சரியா? ஹய்ய அலஸ் ஸலாஹ் என்பது சரியா?

ய்ய அலஸ் ஸலாத் என்பது சரியா? ஹய்ய அலஸ் ஸலாஹ் என்பது சரியா?

காதிர்

அரபு மொழியில்

ة

(தா) என்ற எழுத்து ஒரு சொல்லின் இறுதியில் இருந்தால் அதற்கு இரண்டு விதமான உச்சரிப்பு உண்டு.

அதாவது அச்சொல்லுடன் மூச்சை நிறுத்தினால் அதை ஹ் என்று உச்சரிக்க வேண்டும்.

மூச்சை நிறுத்தாமல் அதைத் தொடர்ந்து வேறு சொற்கள் சேர்க்கப்பட்டால் அப்போது த் என்ற சப்தம் வருமாரு உச்சரிக்க வேண்டும்.

உதாரணமாக

الصلاة جامعة   

அஸ்ஸலாது ஜாமியா(ஹ்) என்பதைக் கவனியுங்கள்.

இதில் அஸ்ஸலாது என்பதிலும், ஜாமிஆ என்பதிலும் அரபு மூலத்தில்

 ة

என்ற எழுத்து பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் அஸ்ஸலாது என்பதுடன் மூச்சை நிறுத்தாமல் ஜாமிஆ என்பதையும் ஒரே மூச்சில் சேர்த்துச் சொல்வதால் அஸ்ஸலாது என்று சொல்ல வேண்டும்.

ஆனால் ஜாமிஅது என்பதில் நாம் மூச்சை நிறுத்துவதால் அதை தா என்று உச்சரிக்காமல் ஹ் என்று உச்சரிக்க வேண்டும். ஜாமிஅது எனக் கூறாமல் ஜாமிஆ(ஹ்) என்று கூற வேண்டும்.

பெண்களின் பெயர்களின் கடைசியில் பெரும்பாலும் இந்த எழுத்து இருக்கும்.

عائشة

ஆயிஷது என்று கூறாமல் ஆயிஷா(ஹ்) என்று கூறுவது இதன் அடிப்படையில் தான்.

ஹய்ய அலஸ்ஸலா(ஹ்) என்று நாம் மூச்சை நிறுத்துவதால் ஹய்ய அலஸ்ஸலாஹ் என்று கூறுவது தான் சரி.

Leave a Reply