351. திருக்குர்ஆனில் தவறு இல்லை

351. திருக்குர்ஆனில் தவறு இல்லை

ந்த நூலில் எந்தத் தவறும் ஏற்படாது என்று இவ்வசனத்தில் (41:42) சொல்லியிருப்பது திருக்குர்ஆன் இறைவேதம் என்பதற்கான சான்று எனலாம்.

அதிக விளக்கத்திற்கு 123வது குறிப்பைக் காண்க!

Leave a Reply