413. அரபு மூலத்தில் பெரிய எழுத்து

413. அரபு மூலத்தில் பெரிய எழுத்து

ந்தியா, பாகிஸ்தான் நாடுகளில் அச்சிடப்படும் திருக்குர்ஆன் பிரதிகளின் அரபு மூலத்தில் இவ்வசனத்தில் (18:19) ஒரேயொரு வார்த்தை மட்டும் பெரிய வடிவ எழுத்துக்களாக அச்சிடப்படுவதைக் காணலாம்.

இதற்கும், இஸ்லாத்திற்கும் எந்தச் சம்பந்தமும் இல்லை.

திருக்குர்ஆனின் மொத்த எழுத்துக்களை எண்ணி, அதில் சரிபாதியான இடத்திற்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருப்பதாகக் கருதிக் கொண்டு அந்தச் சொல்லை மட்டும் பெரிதாக அச்சிடுகின்றனர்.

இது பற்றி முன்னுரையில் 'திருக்குர்ஆன் தொகுக்கப்பட்ட வரலாறு' என்ற தலைப்பில், 'வேண்டாத ஆய்வுகள்' என்ற உட்தலைப்பில் விளக்கியுள்ளோம்.

Leave a Reply