திருக்குர்ஆன் அத்தியாயங்கள் தொகுப்பு

திருக்குர்ஆன் அத்தியாயங்கள் தொகுப்பு

அத்தியாயம் – 1 – அல் ஃபாத்திஹா – தோற்றுவாய்

அத்தியாயம் – 2 – அல் பகரா – அந்த மாடு

அத்தியாயம் – 3 – ஆலு இம்ரான் – இம்ரானின் குடும்பத்தினர்

அத்தியாயம் – 4 – அன்னிஸா – பெண்கள்

அத்தியாயம் – 5 – அல் மாயிதா – உணவுத் தட்டு

அத்தியாயம் – 6 – அல் அன்ஆம் – கால்நடைகள்

அத்தியாயம் – 7 – அல் அஃராப் – தடுப்புச் சுவர்

அத்தியாயம் – 8 – அல் அன்ஃபால் – போர்க்களத்தில் எதிரிகளிடம் கைப்பற்றப்படும் பொருட்கள்

அத்தியாயம் – 9 – அத்தவ்பா – மன்னிப்பு

அத்தியாயம் – 10 – யூனுஸ் – ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

அத்தியாயம் – 11 – ஹூது – ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

அத்தியாயம் – 12 – யூஸுஃப் – ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

அத்தியாயம் – 13 – அர்ரஃது – இடி

அத்தியாயம் – 14 – இப்ராஹீம் – ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

அத்தியாயம் – 15 – அல் ஹிஜ்ர் – ஓர் ஊர்

அத்தியாயம் – 16 – அந்நஹ்ல் – தேனீ

அத்தியாயம் – 17 – பனூ இஸ்ராயீல் – இஸ்ராயீலின் மக்கள்

அத்தியாயம் – 18 – அல்கஹ்ஃப் – அந்தக்குகை

அத்தியாயம் – 19 – மர்யம் – ஈஸா நபியின் தாயாரின் பெயர்

அத்தியாயம் – 20 – தா ஹா – அரபு மொழியின் 16 மற்றும் 26வது எழுத்துக்கள்.

அத்தியாயம் – 21 – அல் அன்பியா – நபிமார்கள்

அத்தியாயம் – 22 – அல் ஹஜ் – கடமையான ஒரு வணக்கம்

அத்தியாயம் – 23 – அல் முஃமினூன் – நம்பிக்கை கொண்டோர்

அத்தியாயம் – 24 – அந்நூர் – அந்த ஒளி

அத்தியாயம் – 25 – அல் ஃபுர்கான் – வேறுபடுத்திக் காட்டுவது

அத்தியாயம் – 26 – அஷ் ஷுஅரா – கவிஞர்கள்

அத்தியாயம் – 27 – அந்நம்ல்- எறும்பு

அத்தியாயம் – 28 – அல் கஸஸ் – நடந்த செய்திகள்

அத்தியாயம் – 29 – அல் அன்கபூத் – சிலந்தி

அத்தியாயம் – 30 – அர்ரூம் – ரோமப் பேரரசு

அத்தியாயம் – 31 – லுக்மான் – ஒரு நல்ல மனிதரின் பெயர்

அத்தியாயம் – 32 – அஸ்ஸஜ்தா – சிரம் பணிதல்

அத்தியாயம் – 33 – அல் அஹ்ஸாப் – கூட்டுப் படையினர்

அத்தியாயம் – 34 – ஸபா – ஓர் ஊர்

அத்தியாயம் – 35 – ஃபாத்திர் – படைப்பவன்

அத்தியாயம் – 36 – யாஸீன் – அரபு மொழியின் 28வது மற்றும் 12வது எழுத்துக்கள்.

அத்தியாயம் – 37 – அஸ் ஸாஃப்பாத் – அணி வகுப்போர்

அத்தியாயம் – 38 – ஸாத் – அரபு மொழியின் 14வது எழுத்து

அத்தியாயம் – 39 – அஸ்ஸுமர் – கூட்டங்கள்

அத்தியாயம் – 40 – அல் முஃமின் – நம்பிக்கை கொண்டவர்

அத்தியாயம் – 41 – ஃபுஸ்ஸிலத் – தெளிவுபடுத்தப்பட்டது

அத்தியாயம் – 42 – அஷ்ஷூரா – கலந்தாலோசனை

அத்தியாயம் – 43 – அஸ்ஸுக்ருஃப்- அலங்காரம்

அத்தியாயம் – 44 – அத்துகான் – அந்தப் புகை

அத்தியாயம் – 45 – அல் ஜாஸியா – மண்டியிட்டோர்

அத்தியாயம் – 46 – அல் அஹ்காஃப் – மணற்குன்றுகள்

அத்தியாயம் – 47 – முஹம்மத் – இறுதித் தூதரின் பெயர்

அத்தியாயம் – 48 – அல்ஃபத்ஹ் – அந்த வெற்றி

அத்தியாயம் – 49 – அல் ஹுஜ்ராத் – அறைகள்

அத்தியாயம் – 50 – காஃப் – அரபு மொழியின் 21வது எழுத்து

அத்தியாயம் – 51 – அத்தாரியாத் – புழுதி பரத்தும் காற்றுகள்

அத்தியாயம் – 52 – அத்தூர் – ஒரு மலையின் பெயர்

அத்தியாயம் – 53 – அந்நஜ்மு – நட்சத்திரம்

அத்தியாயம் – 54 – அல் கமர் – சந்திரன்

அத்தியாயம் – 55 – அர்ரஹ்மான் – அளவற்ற அருளாளன்

அத்தியாயம் – 56 – அல் வாகிஆ – அந்த நிகழ்ச்சி

அத்தியாயம் – 57 – அல் ஹதீத் – இரும்பு

அத்தியாயம் – 58 – அல் முஜாதலா – தர்க்கம் செய்தல்

அத்தியாயம் – 59 – அல் ஹஷ்ர் – வெளியேற்றம்

அத்தியாயம் – 60 – அல் மும்தஹினா – சோதித்து அறிதல்

அத்தியாயம் – 61 – அஸ்ஸஃப் – அணி வகுப்பு

அத்தியாயம் – 62 – அல் ஜுமுஆ – வெள்ளிக் கிழமையின் சிறப்புத் தொழுகை

அத்தியாயம் – 63 – அல் முனாஃபிகூன் – நயவஞ்சகர்கள்

அத்தியாயம் – 64 – அத்தகாபுன் – பெருநட்டம்

அத்தியாயம் – 65 – அத்தலாக் – விவாகரத்து

அத்தியாயம் – 66 – அத்தஹ்ரீம் – தடை செய்தல்

அத்தியாயம் – 67 – அல் முல்க் – அதிகாரம்

அத்தியாயம் – 68 – அல் கலம் – எழுதுகோல்

அத்தியாயம் – 69 – அல் ஹாக்கா – அந்த உண்மை நிகழ்ச்சி

அத்தியாயம் – 70 – அல் மஆரிஜ் – தகுதிகள்

அத்தியாயம் – 71 – நூஹ் – ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

அத்தியாயம் – 72 – அல் ஜின் – மனிதனின் கண்களுக்குத் தென்படாத படைப்பு

அத்தியாயம் – 73 – அல் முஸ்ஸம்மில் – போர்த்தியிருப்பவர்

அத்தியாயம் – 74 – அல் முத்தஸிர் – போர்த்தியிருப்பவர்

அத்தியாயம் – 75 – அல் கியாமா – இறைவன் முன்னால் நிற்கும் நாள்

அத்தியாயம் – 76 – அத்தஹ்ர் – காலம்

அத்தியாயம் – 77 – அல்முர்ஸலாத் – அனுப்பப்படும் காற்று!

அத்தியாயம் – 78 – அந்நபா – அந்தச் செய்தி

அத்தியாயம் – 79 – அந்நாஸிஆத் – கைப்பற்றுவோர்

அத்தியாயம் – 80 – அபஸ – கடுகடுத்தார்

அத்தியாயம் – 81 – அத்தக்வீர் – சுருட்டுதல்

அத்தியாயம் – 82 – அல் இன்ஃபிதார் – பிளந்துவிடுதல்

அத்தியாயம் – 83 – அல் முதஃப்பிபீன் – அளவு நிறுவையில் குறைவு செய்வோர்

அத்தியாயம் – 84 – அல் இன்ஷிகாக் – பிளந்து விடுதல்

அத்தியாயம் – 85 – அல் புரூஜ் – நட்சத்திரங்கள்

அத்தியாயம் – 86 – அத்தாரிக் – விடிவெள்ளி

அத்தியாயம் – 87 – அல் அஃலா – மிக உயர்ந்தவன்

அத்தியாயம் – 88 – அல் காஷியா – சுற்றி வளைப்பது

அத்தியாயம் – 89 – அல்ஃபஜ்ரு – வைகறை

அத்தியாயம் – 90 – அல் பலது – அந்த நகரம்

அத்தியாயம் – 91 – அஷ்ஷம்ஸ் – சூரியன்

அத்தியாயம் – 92 – அல் லைல் – இரவு

அத்தியாயம் – 93 – அல்லுஹா – முற்பகல்

அத்தியாயம் – 94 – அஷ்ஷரஹ் (அல் இன்ஷிராஹ்) – விரிவாக்குதல்

அத்தியாயம் – 95 – அத்தீன்- அத்தி

அத்தியாயம் – 96 – அல் அலக்- கருவுற்ற சினை முட்டை

அத்தியாயம் – 97 – அல் கத்ர்- மகத்துவம்

அத்தியாயம் – 98 – அல் பய்யினா- தெளிவான சான்று

அத்தியாயம் – 99 – அஸ்ஸில்ஸால்- நில அதிர்ச்சி

அத்தியாயம் – 100 – அல் ஆதியாத்- வேகமாக ஓடும் குதிரைகள்

அத்தியாயம் – 101 – அல் காரிஆ- திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி

அத்தியாயம் – 102 – அத்தகாஸுர்- அதிகம் தேடுதல்

அத்தியாயம் – 103 – அல் அஸ்ர்- காலம்

அத்தியாயம் – 104 – அல் ஹுமஸா- புறம் பேசுதல்

அத்தியாயம் – 105 – அல் ஃபீல்- யானை

அத்தியாயம் – 106 – குரைஷ்- ஒரு கோத்திரத்தின் பெயர்

அத்தியாயம் – 107 – அல் மாவூன்- அற்பப் பொருள்

அத்தியாயம் – 108 – அல் கவ்ஸர்- தடாகம்

அத்தியாயம் – 109 – அல் காஃபிரூன்- மறுப்போர்

அத்தியாயம் – 110 – அந்நஸ்ர்- உதவி

அத்தியாயம் – 111 – தப்பத்- அழிந்தது

அத்தியாயம் – 112 – அல் இஃக்லாஸ்- உளத்தூய்மை

அத்தியாயம் – 113 – அல் ஃபலக்- காலைப் பொழுது

அத்தியாயம் – 114 – அந்நாஸ்- மனிதர்கள்

 

Leave a Reply