திருக்குர்ஆன் அத்தியாயங்களின் அட்டவணை

அத்தியாயங்களின் அட்டவணை

1. அல் ஃபாத்திஹா

2. அல் பகரா

3. ஆலு இம்ரான்

4. அந் நிஸா

5. அல் மாயிதா

6. அல் அன்ஆம்

7. அல் அஃராஃப்

8. அல் அன்ஃபால்

9. அத்தவ்பா

10. யூனுஸ்

11. ஹூது

12. யூசுஃப்         

13. அர்ரஃது

14. இப்ராஹீம்

15. அல் ஹிஜ்ர்

16. அந்நஹ்ல்

17. பனூ இஸ்ராயீல்

18. அல் கஹ்ஃப்

19. மர்யம்        

20. தாஹா

21. அல் அன்பியா

22. அல் ஹஜ்

23. அல் முஃமினூன்       

24. அந்நூர்

25. அல் ஃபுர்கான்

26. அஷ்ஷுஅரா

27. அந்நம்ல்

28. அல் கஸஸ்

29. அல் அன்கபூத்

30. அர் ரூம்

31. லுக்மான்

32. அஸ்ஸஜ்தா

33. அல் அஹ்ஸாப்

34. ஸபா

35. ஃபாத்திர்

36. யாஸீன்

37. அஸ்ஸாஃப்பாத்

38. ஸாத்

39. அஸ்ஸுமர்

40. அல் முஃமின்

41. ஃபுஸ்ஸிலத்

42. அஷ்ஷூரா        

43. அஸ்ஸுக்ருஃப்

44. அத்துகான்

45. அல் ஜாஸியா

46. அல் அஹ்காஃப்

47. முஹம்மது

48. அல் ஃபத்ஹ்

49. அல் ஹுஜுராத்

50. காஃப்

51. அத்தாரியாத்

52. அத்தூர்

53. அந்நஜ்மு

54. அல் கமர்

55. அர்ரஹ்மான்

56. அல் வாகிஆ

57. அல் ஹதீத்

58. அல் முஜாதலா

59. அல் ஹஷ்ர்

60. அல் மும்தஹினா

61. அஸ்ஸஃப்

62. அல் ஜும்ஆ

63. அல் முனாஃபிகூன்

64. அத்தகாபுன்        

65. அத்தலாக்

66. அத்தஹ்ரீம்

67. அல் முல்க்

68. அல் கலம்

69. அல் ஹாக்கா

70. அல் மஆரிஜ்

71. நூஹ்

72. அல் ஜின்

73. அல் முஸ்ஸம்மில்

74. அல் முத்தஸ்ஸிர்

75. அல் கியாமா

76. அத்தஹ்ர்

77. அல் முர்ஸலாத்

78. அந்நபா

79. அந் நாஸிஆத்

80. அபஸ

81. அத்தக்வீர்

82. அல் இன்ஃபிதார்

83. அல் முதஃப்பிஃபீன்

84. அல் இன்ஷிகாக்

85. அல் புரூஜ்

86. அத்தாரிக்

87. அல் அஃலா

88. அல் காஷியா

89. அல் ஃபஜ்ர்

90. அல் பலத்

91. அஷ்ஷம்ஸ்

92. அல் லைல்

93. அல்லுஹா

94. இன்ஷிராஹ்

95. அத்தீன்

96. அல் அலக்

97. அல் கத்ர்

98. அல் பய்யினா

99. அஸ்ஸில்ஸால்

100. அல் ஆதியாத்

101. அல் காரிஆ

102. அத்தகாஸுர்

103. அல் அஸ்ர்

104. அல் ஹுமஸா

105. அல் ஃபீல்

106. குரைஷ்

107. அல் மாவூன்

108. அல் கவ்ஸர்

109. அல் காஃபிரூன்

110. அந்நஸ்ர்

111. தப்பத்

112. அல் இக்லாஸ்

113. அல் ஃபலக்

114. அந்நாஸ்

 

 

Leave a Reply