பொருள் அட்டவணை

பொருள் அட்டவணை

கொள்கை – அ(க்)கீதா

அல்லாஹ்வை நம்புதல்

1. அல்லாஹ் ஒருவன் தான்

இறைவன் ஒருவனே – 2:133, 2:163, 4:171, 5:73, 6:19, 9:31, 12:39, 13:16, 14:48, 14:52, 16:22, 16:51, 17:42, 18:110, 21:22, 21:108, 22:34, 23:91, 29:46, 37:4, 38:5, 38:65, 39:4, 40:16, 41:6, 43:45, 112:1

பல கடவுள்கள் இருக்க முடியாது – 17:42, 21:22, 23:71

2. அல்லாஹ்வுக்குப் பலவீனங்கள் இல்லை

அல்லாஹ்வுக்குத் தூக்கம் இல்லை – 2:255

அல்லாஹ்வுக்குச் சோர்வு இல்லை – 2:255, 50:38

அல்லாஹ்வுக்கு மரணமில்லை – 2:255, 3:2, 20:111, 25:58

அல்லாஹ்வுக்கு மறதி இல்லை – 19:64, 20:52

அல்லாஹ்வுக்குப் பசி, தாகம் இல்லை – 6:14, 22:37, 51:57

அல்லாஹ்வுக்கு உதவியாளன் இல்லை – 17:111

அல்லாஹ்வுக்கு வீண் விளையாட்டு இல்லை – 3:191, 21:16, 21:17, 23:115, 38:27, 44:38

அல்லாஹ்வுக்குத் தேவைகள் இல்லை – 2:48, 2:123, 2:263, 2:267, 3:91, 3:97, 4:131, 6:133, 10:68, 14:8, 22:64, 27:40, 29:6, 31:12, 31:26, 35:15, 39:7, 47:38, 57:24, 60:6, 64:6, 112:2

அல்லாஹ்வுக்கு மனைவி இல்லை – 6:101, 72:3

அல்லாஹ்வுக்கு மகன் இல்லை – 2:116, 4:171, 6:100, 6:101, 9:30, 10:68, 17:111, 18:4, 19:35, 19:88-93, 21:26, 23:91, 25:2, 37:149-153, 39:4, 43:81, 72:3, 112:3

அல்லாஹ்வுக்குப் பெண் மக்கள் இல்லை – 6:100, 16:57, 17:40, 37:149, 37:150, 37:153, 43:16, 43:19, 52:39, 53:21

அல்லாஹ்வுக்குப் பெற்றோர் இல்லை – 57:3, 112:3

3. அல்லாஹ்வின் நிதானம்

அல்லாஹ் அவசரப்பட மாட்டான் – 3:178, 6:44, 6:57, 6:58, 7:95, 7:182, 7:183, 8:68, 10:11, 10:50,51, 13:6, 13:32, 16:61, 18:58, 19:75, 19:84, 21:37, 22:44, 22:47, 22:48, 26:204, 27:46, 27:72, 29:53, 29:54, 35:45, 37:176, 46:24, 46:35, 51:59, 68:44, 68:45

4. அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான்?

அல்லாஹ் அர்ஷின் மீது இருக்கிறான் – 7:54, 10:3, 13:2, 20:5, 25:59, 32:4, 57:4

அல்லாஹ்வின் இருக்கை வானம், பூமியை விடப் பெரியது – 2:255

5. அல்லாஹ்வுக்குப் பல பெயர்கள்

அல்லாஹ்வின் பெயர்களைச் சிதைக்கக் கூடாது – 7:180

அல்லாஹ்வுக்கு அழகிய பெயர்கள் – 7:180, 17:110

அல்லாஹ்வுக்கு ரப்பு (அதிபதி) என்ற பெயர் – 1:2, 2:5, 2:21, 2:26, 2:30, 2:37, 2:46, 2:49, 2:61, 2:62, 2:68, 2:69, 2:70, 2:76, 2:105, 2:112, 2:124, 2:126, 2:127, 2:128, 2:129, 2:131, 2:136, 2:139, 2:144, 2:147, 2:149, 2:157, 2:178, 2:198, 2:200, 2:201, 2:248, 2:250, 2:258, 2:260, 2:262, 2:274, 2:275, 2:277, 2:283, 2:285, 2:286

3:7, 3:8, 3:9, 3:15, 3:16, 3:35, 3:36, 3:37, 3:38, 3:40, 3:41, 3:43, 3:47, 3:49, 3:50, 3:51, 3:53, 3:60, 3:73, 3:84, 3:124, 3:125, 3:133, 3:136, 3:147, 3:169, 3:191, 3:192, 3:193, 3:194, 3:195, 3:198, 3:199

4:1, 4:65, 4:75, 4:77, 4:170, 4:174

5:2, 5:24, 5:25, 5:28, 5:64, 5:66, 5:67, 5:68, 5:72, 5:83, 5:84, 5:112, 5:114, 5:117

6:1, 6:4, 6:15, 6:23, 6:27, 6:30, 6:37, 6:38, 6:45, 6:51, 6:52, 6:54, 6:57, 6:71, 6:77, 6:80, 6:83, 6:102, 6:104, 6:106, 6:108, 6:112, 6:114, 6:115, 6:117, 6:119, 6:126, 6:127, 6:128, 6:131, 6:132, 6:133, 6:145, 6:147, 6:150, 6:151, 6:154, 6:157, 6:158, 6:161, 6:162, 6:164, 6:165

7:3, 7:20, 7:22, 7:23, 7:29, 7:33, 7:38, 7:43, 7:44, 7:47, 7:53, 7:54, 7:55, 7:58, 7:61, 7:62, 7:63, 7:67, 7:68, 7:69, 7:71, 7:73, 7:75, 7:77, 7:79, 7:85, 7:89, 7:93, 7:104, 7:105, 7:121, 7:122, 7:125, 7:126, 7:129, 7:134, 7:137, 7:141, 7:142, 7:143, 7:149, 7:150, 7:151, 7:152, 7:153, 7:154, 7:155, 7:164, 7:167, 7:172, 7:187, 7:189, 7:203, 7:205, 7:206

8:2, 8:4, 8:5, 8:9, 8:12, 8:54

9:21, 9:129

10:2, 10:3, 10:9, 10:10, 10:15, 10:19, 10:20, 10:32, 10:33, 10:37, 10:40, 10:53, 10:57, 10:61, 10:85, 10:88, 10:93, 10:94, 10:96, 10:99, 10:108

11:3, 11:17, 11:18, 11:23, 11:28, 11:29, 11:34, 11:41, 11:45, 11:47, 11:52, 11:56, 11:57, 11:59, 11:60, 11:61, 11:63, 11:66, 11:68, 11:76, 11:81, 11:83, 11:88, 11:90, 11:92, 11:101, 11:102, 11:107, 11:108, 11:110, 11:111, 11:117, 11:118, 11:119, 11:123

12:6, 12:34, 12:37, 12:42, 12:50, 12:53, 12:98, 12:100, 12:101

13:1, 13:2, 13:5, 13:6, 13:7, 13:16, 13:18, 13:19, 13:21, 13:22, 13:27, 13:30

14:1, 14:6, 14:7, 14:13, 14:18, 14:23, 14:25, 14:35, 14:36, 14:37, 14:38, 14:39, 14:40, 14:41, 14:44

15:25, 15:28, 15:36, 15:39, 15:56, 15:86, 15:92, 15:98, 15:99

16:7, 16:24, 16:30, 16:33, 16:42, 16:47, 16:50, 16:54, 16:68, 16:69, 16:86, 16:99, 16:102, 16:110, 16:119, 16:124, 16:125

17:8, 17:12, 17:17, 17;20, 17:23, 17:24, 17:25, 17:27, 17:28, 17:30, 17:38, 17:39, 17:40, 17:46, 17:54, 17:55, 17:57, 17:60, 17:65, 17:66, 17:79, 17:80, 17:84, 17:85, 17:87, 17:93, 17:100, 17:102, 17:108

18:10, 18:13, 18:14, 18:16, 18:19, 18:21, 18:22, 18:24, 18:27, 18;28, 18:29, 18:36, 18:37, 18:40, 18:42, 18:46, 18:48, 18:49, 18:50, 18:55, 18:57, 18:58, 18:81, 18:82, 18:87, 18:95, 18:98, 18:105, 18:109, 18:110

19:2, 19:3, 19:4, 19:6, 19:8, 19:9, 19:10, 19:19, 19:21, 19:24, 19:36, 19:47, 19:48, 19:55, 19:64, 19:65, 19:68, 19:71, 19:72

20:12, 20:25, 20:45, 20:47, 20:49, 20:50, 20:52, 20:70, 20:73, 20:74, 20:84, 20:86, 20:90, 20:105, 20:114, 20:121, 20:122, 20:125, 20:127, 20:129, 20:130, 20:131, 20:133, 20:134

21:2, 21:4, 21:42, 21:46, 21:49, 21:56, 21:83, 21:89, 21:92, 21:112

22:1, 22:19, 22:30, 22:40, 22:54, 22:67, 22:77

23:26, 23:29, 23:39, 23:52, 23:57, 23:58, 23:59, 23:60, 23:72, 23:76, 23:86, 23:93, 23:94, 23:97, 23:98, 23:99, 23:106, 23:107, 23:109, 23:116, 23:117, 23:118

25:16, 25:20, 25:21, 25:30, 25:31, 25:45, 25:54, 25:55, 25:57, 25:64, 25:65, 25:73, 25:74, 25:77

26:9, 26:10, 26:12, 26:16, 26:21, 26:23, 26:24, 26:26, 26:28, 26:47, 26:48, 26:50, 26:51, 26:62, 26:68, 26:77, 26:83, 26:98, 26:104, 26:109, 26:113, 26:117, 26:122, 26:127, 26:140, 26:145, 26:159, 26:164, 26:166, 26:169, 26:175, 26:180, 26:188, 26:191, 26:192

27:8, 27:19, 27:26, 27:40, 27:44, 27:73, 27:74, 27:78, 27:91, 27:93

28:16, 28:17, 28:21, 28:22, 28:24, 28:30, 28:32, 28:33, 28:37, 28:46, 28:47, 28:53, 28:59, 28:63, 28:68, 28:69, 28:85, 28:86, 28:87

29:10, 29:26, 29:30, 29:50, 29:59

30:8, 30:33

31:5, 31:33

32:2, 32:3, 32:10, 32:11, 32:12, 32:15, 32:16, 32:22, 32:25

33:2, 33:67, 33:68

34:3, 34:6, 34:12, 34:15, 34:19, 34:21, 34:23, 34:26, 34:31, 34:36, 34:39, 34:48, 34:50

35:13, 35:18, 35:34, 35:37, 35:39

36:16, 36:25, 36:27, 36:46, 36:51, 36:58

37:5, 37:31, 37:57, 37:84, 37:87, 37:99, 37:126, 37:149, 37:180, 37:182

38:9, 38:16, 38:24, 38:32, 38:35, 38:41, 38:61, 38:66, 38:71, 38:79

39:6, 39:7, 39:8, 39:9, 39:10, 39:13, 39:20, 39:22, 39:23, 39:31, 39:34, 39:54, 39:55, 39:68, 39:71, 39:73, 39:75

40:6, 40:7, 40:8, 40:11, 40:26, 40:27, 40:28, 40:49, 40:55, 40:60, 40:62, 40:64, 40:65, 40:66

41:9, 41:14, 41:23, 41:29, 41:30, 41:38, 41:43, 41:45, 41:46, 41:50, 41:53, 41:54

42:5, 42:10, 42:14, 42:15, 42:16, 42:22, 42:36, 42:38, 42:47

43:13, 43:14, 43:32, 43:35, 43:46, 43:49, 43:64, 43:77, 43:82, 43:88

44:6, 44:7, 44:8, 44:12, 44:20, 44:22, 44:57

45:11, 45:15, 45:17, 45:20, 45:36

46:13, 46:15, 46:25, 46:34

47:2, 47:3, 47:14, 47:15

50:27, 50:39

51:16, 51:23, 51:30, 51:34, 51:44

52:7, 52:18, 52:29, 52:37

53:18, 53:23, 53:30, 53:32, 53:42, 53:49, 53:55

54:10

55:13, 55:16, 55:17, 55:18, 55:21, 55:23, 55:25, 55:27, 55:28, 55:30, 55:32, 55:34, 55:36, 55:38, 55:40, 55:42, 55:45, 55:46, 55:47, 55:49, 55:51, 55:53, 55:55, 55:57, 55:59, 55:61, 55:63, 55:65, 55:67, 55:69, 55:71, 55:73, 55:75, 55:77, 55:78

56:74, 56:80, 56:96

57:8, 57:19, 57:21

59:10, 59:16

60:1, 60:4, 60:5

63:10

65:1, 65:8

66:5, 66:8, 66:11, 66:12

67:6, 67:12

68:2, 68:7, 68:19, 68:29, 68:32, 68:34, 68:48, 68:49, 68:50

69:10, 69:17, 69:43, 69:52

70:27, 70:28, 70:40

71:5, 71:10, 71:21, 71:26, 71:28

72:2, 72:3, 72:10, 72:13, 72:17, 72:20, 72:25, 72:28

73:9, 73:19, 73:20

74:3, 74:7, 74:21

75:12, 75:23, 75:30

76:10, 76:21, 76:24, 76:25, 76:29

78:36, 78:37, 78:39

79:16, 79:19, 79:40, 79:44

அல்லாஹ்வுக்கு அவ்வல் (முதலானவன்) என்ற பெயர் – 57:3

அல்லாஹ்வுக்கு ஆகிர் (முடிவானவன்) என்ற பெயர் – 57:3

அல்லாஹ்வுக்கு பாரீ (உருவாக்குபவன்) என்ற பெயர் – 59:24

அல்லாஹ்வுக்கு பாத்தின் (அந்தரங்கமானவன்) என்ற பெயர் – 57:3

அல்லாஹ்வுக்கு பதீவு (முன்மாதிரி இன்றி படைத்தவன்) என்ற பெயர் – 2:117, 6:101

அல்லாஹ்வுக்கு பர்ரு (நல்லது செய்பவன்) என்ற பெயர் – 52:28

அல்லாஹ்வுக்கு பஸீர் (பார்ப்பவன்) என்ற பெயர் – 2:96, 2:110, 2:237, 2:265, 3:15, 3:20, 3:156, 3:163, 4:58, 4:134, 5:71, 8:39, 8:72, 11:112, 17:1, 17:17, 17:30, 17:96, 20:35, 22:61, 22:75, 25:20, 31:28, 33:9, 34:11, 35:31, 35:45, 40:20, 40:44, 40:56, 41:40, 42:11, 42:27, 48:24, 49:18, 57:4, 58:1, 60:3, 64:2, 67:19, 84:15

அல்லாஹ்வுக்கு தவ்வாப் (மன்னிப்பை ஏற்பவன்) என்ற பெயர் – 2:37, 2:54, 2:128, 2:160, 4:16, 4:64, 9:104, 9:118, 24:10, 49:12, 110:3

அல்லாஹ்வுக்கு ஜாமிவு (திரட்டுபவன்) என்ற பெயர் – 3:9, 4:140,

அல்லாஹ்வுக்கு ஜப்பார் (அடக்கி ஆள்பவன்) என்ற பெயர் – 59:23

அல்லாஹ்வுக்கு ஹஸீப் (கணக்கெடுப்பவன்) என்ற பெயர் – 4:6, 4:86, 33:39

அல்லாஹ்வுக்கு ஹஃபீள் (காப்பவன்) என்ற பெயர் – 11:57, 34:21, 42:6

அல்லாஹ்வுக்கு ஹக் (மெய்யானவன்) என்ற பெயர் – 6:62, 10:30, 10:32, 18:44, 20:114, 22:6, 22:62, 23:116, 24:25, 31:30

அல்லாஹ்வுக்கு ஹக்கீம் (ஞானமிக்கவன்) என்ற பெயர் – 2:32, 2:129, 2:209, 2:220, 2:228, 2:240, 2:260, 3:6, 3:18, 3:62, 3:126, 4:11, 4:17, 4:24, 4:26, 4:56, 4:92, 4:104, 4:111, 4:130, 4:158, 4:165, 4:170, 5:38, 5:118, 6:18, 6:73, 6:83, 6:128, 6:139, 8:10, 8:49, 8:63, 8:67, 8:71, 9:15, 9:28, 9:40, 9:60, 9:71, 9:97, 9:106, 9:110, 11:1, 12:2, 12:83, 12:100, 14:4, 15:25, 16:60, 22:52, 24:10, 24:18, 24:58, 24:59, 27:6, 27:9, 29:26, 29:42, 30:27, 31:9, 31:27, 33:1, 34:1, 34:27, 35:2, 39:1, 40:8, 41:42, 42:3, 42:51, 43:84, 45:2, 45:37, 46:2, 48:4, 48:7, 48:19, 49:8, 51:30, 57:1, 59:1, 59:24, 60:5, 60:10, 61:1, 62:1, 62:3, 64:18, 66:2, 76:30, 95:8

அல்லாஹ்வுக்கு ஹலீம் (சகிப்பவன்) என்ற பெயர் – 2:225, 2:235, 2:263, 3:155, 4:101, 17:44, 22:59, 33:51, 35:41, 64:17

அல்லாஹ்வுக்கு ஹமீத் (புகழுக்குரியவன்) என்ற பெயர் – 2:267, 4:131, 11:73, 14:1, 14:8, 22:24, 22:64, 31:12, 31:26, 34:6, 35:15, 41:42, 42:28, 57:24, 60:6, 64:6, 85:8

அல்லாஹ்வுக்கு ஹய்யு (உயிருள்ளவன்) என்ற பெயர் – 2:255, 3:2, 20:111, 25:58, 40:65

அல்லாஹ்வுக்கு ஃகாலிக் (படைத்தவன்) என்ற பெயர் – 6:102, 13:16, 35:3, 39:62, 40:62, 59:24

அல்லாஹ்வுக்கு ஃகபீர் (நன்கறிந்தவன்) என்ற பெயர் – 2:234, 2:271, 3:153, 3:180, 4:35, 4:94, 4:128, 4:135, 5:8, 6:18, 6:73, 6:103, 9:16, 11:1, 11:111, 17:17, 17:30, 17:96, 22:63, 24:30, 24:53, 25:58, 25:59, 27:88, 31:16, 31:29, 31:34, 33:2, 33:34, 34:1, 35:31, 42:27, 48:11, 49:13, 57:10, 58:3, 58:11, 58:13, 59:18, 63:11, 64:8, 66:3, 67:14, 100:11

அல்லாஹ்வுக்கு ரவூஃப் (இரக்கமுடையவன்) என்ற பெயர் – 2:143, 2:207, 3:30, 9:117, 16:7, 16:47, 22:65, 24:20, 57:9, 59:10

அல்லாஹ்வுக்கு ரஹ்மான் (அளவற்ற அருளாளன்) என்ற பெயர் – 1:3, 2:163, 13:30, 17:110, 19:18, 19:26, 19:44, 19:45, 19:58, 19:61, 19:69, 19:75, 19:78, 19:85, 19:87, 19:88, 19:91, 19:92, 19:93, 19:96, 20:5, 20:90, 20:108, 20:109, 21:26, 21:36, 21:42, 21:112, 25:26, 25:59, 25:60, 25:63, 26:5, 27:30, 36:11, 36:15, 36:23, 36:52, 41:2, 43:17, 43:19, 43:20, 43:33, 43:36, 43:45, 43:81, 50:33, 55:1, 59:22, 67:3, 67:19, 67:20, 67:29, 78:37, 78:38

அல்லாஹ்வுக்கு ரஹீம் (நிகரற்ற அன்புடையோன்) என்ற பெயர் – 1:3, 2:37, 2:54, 2:128, 2:143, 2:160, 2:163, 2:173, 2:182, 2:192, 2:199, 2:218, 2:226, 3:31, 3:89, 3:129, 4:11, 4:23, 4:25, 4:29, 4:64, 4:96, 4:100, 4:106, 4:110, 4:129, 4:152, 5:3, 5:34, 5:39, 5:74, 5:98, 6:54, 6:133, 6:145, 6:165, 7:153, 7:167, 8:69, 8:70, 9:5, 9:27, 9:91, 9:99, 9:102, 9:104, 9:117, 9:118, 10:107, 11:41, 11:90, 12:53, 12:98, 14:36, 15:49, 16:7, 16:18, 16:47, 16:110, 16:115, 16:119, 17:66, 21:83, 22:65, 24:5, 24:20, 24:22, 24:33, 24:62, 25:6, 25:70, 26:9, 26:68, 26:104, 26:122, 26:140, 26:159, 26:175, 26:191, 26:217, 27:11, 27:30, 28:16, 30:5, 32:6, 33:5, 33:24, 33:43, 33:50, 33:59, 33:73, 34:2, 36:5, 36:58, 39:53, 41:2, 41:32, 42:5, 44:42, 46:8, 48:14, 49:5, 49:12, 49:14, 52:28, 57:9, 57:28, 58:12, 59:10, 59:22, 60:7, 60:12, 64:14, 66:1, 73:20

அல்லாஹ்வுக்கு ரஸ்ஸாக் & ராஸிக் (உணவளிப்பவன்) என்ற பெயர் – 5:114, 22:58, 23:72, 34:39, 51:58, 62:11

அல்லாஹ்வுக்கு ரகீப் (கண்காணிப்பவன்) என்ற பெயர் – 4:1, 5:117, 33:52

அல்லாஹ்வுக்கு ஸலாம் (நிம்மதியளிப்பவன்) என்ற பெயர் – 59:23

அல்லாஹ்வுக்கு ஸமீவு (செவியுறுபவன்) என்ற பெயர் – 2:127, 2:137, 2:181, 2:224, 2:227, 2:244, 2:256, 3:34, 3:35, 3:38, 3:121, 4:58, 4:134, 4:148, 5:76, 6:13, 6:115, 7:200, 8:17, 8:42, 8:53, 8:61, 9:98, 9:103, 10:65, 12:34, 14:39, 17:1, 21:4, 22:61, 22:75, 24:21, 24:60, 26:220, 29:5, 29:60, 31:28, 34:50, 40:20, 40:56, 41:36, 42:11, 44:6, 49:1, 58:1

அல்லாஹ்வுக்கு ஷா(க்)கிர் ஷ(க்)கூர் (நன்றியை ஏற்பவன்) என்ற பெயர் – 2:158, 4:147, 35:30, 35:34, 42:23, 64:17

அல்லாஹ்வுக்கு ஷஹீத் (நேரடியாகக் கண்காணிப்பவன்) என்ற பெயர் – 3:98, 4:33, 4:79, 4:166, 5:117, 6:19, 10:29, 10:46, 13:43, 17:96, 22:17, 29:52, 33:55, 34:47, 41:53, 46:8, 48:28, 58:6, 85:9

அல்லாஹ்வுக்கு ஸமத் (தேவைகளற்றவன்) என்ற பெயர் – 112:2

அல்லாஹ்வுக்கு ளாஹிர் (வெளிப்படையானவன்) என்ற பெயர் – 57:3

அல்லாஹ்வுக்கு அஸீஸ் (மிகைத்தவன்) என்ற பெயர் – 2:129, 2:209, 2:220, 2:228, 2:240, 2:260, 3:4, 3:6, 3:18, 3:62, 3:126, 4:56, 4:158, 4:165, 5:38, 5:95, 5:118, 6:96, 8:10, 8:49, 8:63, 8:67, 9:40, 9:71, 11:66, 14:1, 14:4, 14:47, 16:60, 22:40, 22:74, 26:9, 26:68, 26:104, 26:122, 26:140, 26:159, 26:175, 26:191, 26:217, 27:9, 27:78, 29:26, 29:42, 30:5, 30:37, 31:9, 31:27, 32:6, 33:25, 34:6, 34:27, 35:2, 35:28, 36:5, 36:38, 38:9, 38:66, 39:1, 39:5, 39:37, 40:2, 40:8, 40:42, 41:12, 42:3, 42:19, 43:9, 44:42, 45:2, 45:37, 46:2, 48:7, 48:19, 54:42, 57:1, 57:25, 58:21, 59:1, 59:23, 59:24, 60:5, 61:1, 62:1, 62:3, 64:18, 67:2, 85:8

அல்லாஹ்வுக்கு அளீம் (மகத்தானவன்) என்ற பெயர் – 2:255, 42:4, 56:74, 56:96, 69:33, 69:52

அல்லாஹ்வுக்கு அஃபுவ்வு (பெருந்தன்மையுடன் மன்னிப்பவன்) என்ற பெயர் – 4:43, 4:99, 4:149, 22:60, 58:2

அல்லாஹ்வுக்கு அல்லாமுல் குயூப் (மறைவானவற்றை அறிபவன்) என்ற பெயர் – 5:109, 5:116, 9:78

அல்லாஹ்வுக்கு அலிய்யு (உயர்ந்தவன்) என்ற பெயர் – 2:255, 4:34, 22:62, 31:30, 34:23, 40:12, 42:4, 42:51, 87:1

அல்லாஹ்வுக்கு அலீம் (அறிந்தவன்) என்ற பெயர் – 2:29, 2:32, 2:95, 2:115, 2:127, 2:137, 2:158, 2:181, 2:215, 2:224, 2:227, 2:231, 2:244, 2:246, 2:247, 2:256, 2:261, 2:268, 2:273, 2:282, 2:283, 3:34, 3:35, 3:63, 3:73, 3:92, 3:115, 3:119, 3:121, 3:154, 4:11, 4:17, 4:24, 4:26, 4:32, 4:35, 4:39, 4:70, 4:92, 4:104, 4:111, 4:127, 4:147, 4:148, 4:170, 4:176, 5:7, 5:54, 5:76, 5:97, 6:13, 6:83, 6:96, 6:101, 6:115, 6:128, 6:139, 7:200, 8:17, 8:42, 8:43, 8:53, 8:61, 8:71, 8:75, 9:15, 9:28, 9:44, 9:47, 9:60, 9:97, 9:98, 9:103, 9:106, 9:110, 9:115, 10:36, 10:65, 11:5, 12:6, 12:19, 12:34, 12:83, 12:100, 15:25, 15:86, 16:70, 18:19, 21:4, 22:52, 22:59, 23:51, 24:18, 24:21, 24:28, 24:32, 24:35, 24:41, 24:58, 24:59, 24:60, 24:64, 26:220, 27:6, 27:74, 27:78, 28:85, 29:5, 29:52, 29:60, 29:62, 30:54, 31:23, 31:34, 33:1, 33:40, 33:51, 33:54, 34:26, 35:8, 35:38, 35:44, 36:38, 36:79, 36:81, 39:7, 40:2, 41:12, 41:36, 42:12, 42:24, 42:50, 43:9, 43:84, 44:6, 48:4, 48:26, 49:1, 49:8, 49:13, 49:16, 51:30, 57:3, 57:6, 58:7, 60:10, 62:7, 64:4, 64:11, 66:2, 66:3, 67:13, 76:30,

அல்லாஹ்வுக்கு கஃப்பார் & கஃபூர் (மிகவும் மன்னிப்பவன்) என்ற பெயர் – 2:173, 2:182, 2:192, 2:199, 2:218, 2:225, 2:226, 2:235, 3:31, 3:89, 3:129, 3:155, 4:23, 4:25, 4:43, 4:96, 4:99, 4:100, 4:106, 4:110, 4:129, 4:152, 5:3, 5:34, 5:39, 5:74, 5:98, 5:101, 6:54, 6:145, 6:165, 7:153, 7:167, 8:69, 8:70, 9:5, 9:27, 9:91, 9:99, 9:102, 10:107, 11:41, 12:53, 12:98, 14:36, 15:49, 16:18, 16:110, 16:115, 16:119, 17:25, 17:44, 20:82, 22:60, 24:5, 24:22, 24:33, 24:62, 25:6, 25:70, 27:11, 28:16, 33:5, 33:24, 33:50, 33:59, 33:73, 34:2, 34:15, 35:28, 35:30, 35:34, 35:41, 38:66, 39:5, 39:53, 40:42, 41:32, 42:5, 42:23, 46:8, 48:14, 49:5, 49:14, 57:28, 58:2, 58:12, 60:7, 60:12, 64:14, 66:1, 67:2, 71:10, 73:20, 85:14

அல்லாஹ்வுக்கு கனிய்யு (தேவைகளற்றவன்) என்ற பெயர் – 2:263, 2:267, 3:97, 4:131, 6:133, 10:68, 14:8, 22:64, 27:40, 29:6, 31:12, 31:26, 35:15, 39:7, 47:38, 57:24, 60:6, 64:6

அல்லாஹ்வுக்கு ஃபத்தாஹ் & ஃபாதிஹ் (தீர்ப்பளிப்பவன், வெற்றியளிப்பவன், அதிகம் வழங்குபவன்) என்ற பெயர் – 7:89, 34:26

அல்லாஹ்வுக்கு காஹிர் & கஹ்ஹார் (ஆதிக்கம் செலுத்துபவன்) என்ற பெயர் – 6:18, 6:61, 12:39, 13:16, 14:48, 38:65, 39:4, 40:16

அல்லாஹ்வுக்கு குத்தூஸ் (தூயவன்) என்ற பெயர் – 59:23, 62:1

அல்லாஹ்வுக்கு காதிர் (ஆற்றலுடையவன்) என்ற பெயர் – 6:37, 6:65, 17:99, 23:18, 23:95, 36:81, 70:40, 75:4, 77:23, 86:8

அல்லாஹ்வுக்கு கதீர் (ஆற்றலுடையவன்) என்ற பெயர் – 2:20, 2:106, 2:109, 2:148, 2:259, 2:284, 3:26, 3:29, 3:165, 3:189, 4:133, 4:149, 5:17, 5:19, 5:40, 5:120, 6:17, 8:41, 9:39, 11:4, 16:70, 16:77, 22:6, 22:39, 24:45, 25:54, 29:20, 30:50, 30:54, 33:27, 35:1, 35:44, 41:39, 42:9, 42:29, 42:50, 46:33, 48:21, 57:2, 59:6, 60:7, 64:1, 65:12, 66:8, 67:1

அல்லாஹ்வுக்கு கரீப் (அருகில் உள்ளவன்) என்ற பெயர் – 2:186, 11:61, 34:50

அல்லாஹ்வுக்கு ஹாகிம் (தீர்ப்பு வழங்குபவன்) என்ற பெயர் – 7:87, 10:109, 11:45, 12:80, 95:8

அல்லாஹ்வுக்கு கவிய்யு (வலிமையானவன்) என்ற பெயர் – 8:52, 11:66, 22:40, 22:74, 33:25, 40:22, 42:19, 51:58, 57:25, 58:21

அல்லாஹ்வுக்கு கய்யூம் (நிலையானவன்) என்ற பெயர் – 2:255, 3:2, 20:111

அல்லாஹ்வுக்கு கபீர் (பெரியவன்) என்ற பெயர் – 4:34, 13:9, 22:62, 31:30, 34:23, 40:12

அல்லாஹ்வுக்கு கரீம் (வள்ளல் – மதிப்புமிக்கவன்) என்ற பெயர் – 27:40, 82:6

அல்லாஹ்வுக்கு அக்ரம் (பெரும் வள்ளல்) என்ற பெயர் – 96:3

அல்லாஹ்வுக்கு லத்தீஃப் (நுட்பமானவன்) என்ற பெயர் – 6:103, 12:100, 22:63, 31:16, 33:34, 42:19, 67:14

அல்லாஹ்வுக்கு முஃமின் (அபயமளிப்பவன்) என்ற பெயர் – 59:23

அல்லாஹ்வுக்கு முதஆலி (உயர்ந்தவன்) என்ற பெயர் – 13:9

அல்லாஹ்வுக்கு முதகப்பிர் (பெருமைக்குச் சொந்தக்காரன்) என்ற பெயர் – 59:23

அல்லாஹ்வுக்கு மதீன் (உறுதியானவன்) என்ற பெயர் – 51:58

அல்லாஹ்வுக்கு முஜீப் (ஏற்பவன், பதிலளிப்பவன்) என்ற பெயர் – 11:61, 37:75

அல்லாஹ்வுக்கு மஜீத் (மகத்தானவன்) என்ற பெயர் – 11:73, 85:15

அல்லாஹ்வுக்கு முஹ்யீ (உயிர் கொடுப்பவன்) என்ற பெயர் – 30:50, 41:39

அல்லாஹ்வுக்கு முஸவ்விர் (வடிவமைப்பவன்) என்ற பெயர் – 59:24

அல்லாஹ்வுக்கு முக்ததிர் (ஆற்றலுடையவன்) என்ற பெயர் – 18:45, 43:42, 54:42, 54:55

அல்லாஹ்வுக்கு முகீத் (ஆற்றலுடையவன், கண்காணிப்பவன்) என்ற பெயர் – 4:85

அல்லாஹ்வுக்கு மாலிகுல் முல்க் (ஆட்சிக்கு உரிமையாளன்) என்ற பெயர் – 3:26

அல்லாஹ்வுக்கு மாலிகு யவ்மித்தீன் (நியாயத் தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி) என்ற பெயர் – 1:4

அல்லாஹ்வுக்கு முபீன் (தெளிவுபடுத்துபவன்) என்ற பெயர் – 24:25

அல்லாஹ்வுக்கு முஹீத் (முழுமையாக அறிபவன்) என்ற பெயர் – 2:19, 3:120, 4:108, 4:126, 8:47, 11:92, 41:54, 85:20

அல்லாஹ்வுக்கு மலிக் (அரசன்) என்ற பெயர் – 20:114, 23:116, 59:23, 62:1, 114:2 

அல்லாஹ்வுக்கு மலீக் (அரசன்) என்ற பெயர் – 54:55

அல்லாஹ்வுக்கு துன்திகாம் (பழிதீர்ப்பவன்) என்ற பெயர் – 3:4, 5:95, 14:47, 39:37

அல்லாஹ்வுக்கு முன்தகிம் (பழிதீர்ப்பவன்) என்ற பெயர் – 32:22, 43:41, 44:16

அல்லாஹ்வுக்கு முஹைமின் (கண்காணிப்பவன்) என்ற பெயர் – 59:23

அல்லாஹ்வுக்கு மவ்லா (எஜமான்) என்ற பெயர் – 2:286, 3:150, 6:62, 8:40, 9:51, 10:30, 22:78, 47:11, 66:2, 66:4

அல்லாஹ்வுக்கு நூர் (ஒளி) என்ற பெயர் – 24:35

அல்லாஹ்வுக்கு ஹாதி (வழிகாட்டுபவன்) என்ற பெயர் – 22:54, 25:31

அல்லாஹ்வுக்கு வாஹித் (ஏகன் – தனித்தவன்) என்ற பெயர் – 2:133, 2:163, 4:171, 5:73, 6:19, 9:31, 12:39, 13:16, 14:48, 14:52, 16:22, 16:51, 18:110, 21:108, 22:34, 37:4, 38:65, 39:4, 40:16, 41:6

அல்லாஹ்வுக்கு வாரிஸ் (உரிமையாளன்) என்ற பெயர் – 15:23, 21:89, 28:58

அல்லாஹ்வுக்கு வாஸிவு (தாராளமானவன்) என்ற பெயர் – 2:115, 2:247, 2:261, 2:268, 3:73, 4:130, 5:54, 24:32

அல்லாஹ்வுக்கு வதூத் (அன்புமிக்கவன்) என்ற பெயர் – 11:90, 85:14

அல்லாஹ்வுக்கு வக்கீல் (பொறுப்பாளன்) என்ற பெயர் – 3:173, 4:81, 4:132, 4:171, 6:102, 11:12, 12:66, 17:65, 28:28, 33:3, 33:48, 39:62, 73:9

அல்லாஹ்வுக்கு வலீ (பொறுப்பாளன்) என்ற பெயர் – 2:107, 2:120, 2:257, 3:68, 4:45, 4:123, 4:173, 6:14, 6:127, 7:155, 7:196, 9:116, 12:101, 18:26, 29:22, 32:4, 33:17, 34:41, 42:9, 42:28, 42:31, 45:19

அல்லாஹ்வுக்கு நஸீர் (உதவுபவன்) என்ற பெயர் – 2:107, 2:120, 4:75, 4:123, 4:173, 8:40, 9:116, 22:78, 29:22, 33:17, 42:31

அல்லாஹ்வுக்கு வஹ்ஹாப் (வள்ளல்) என்ற பெயர் – 3:8, 38:9, 38:35

6. அல்லாஹ்வைப் போல எதுவுமில்லை

அல்லாஹ்வுக்கு இணையாக எவரும் இல்லை – 2:22, 6:163, 14:30, 17:111, 25:2, 36:78, 41:9, 42:11, 112:4

அல்லாஹ்வைப் போல எதுவுமில்லை – 36:78, 42:11, 112:4

ஆட்சியில் அல்லாஹ்வுக்கு இணை இல்லை – 2:107, 3:189, 4:53, 5:18, 5:40, 5:120, 7:158, 9:116, 17:111, 22:56, 23:88, 24:42, 25:2, 25:26, 35:13, 38:10, 39:6, 39:44, 40:16, 42:49, 43:85, 45:27, 48:14, 57:2, 57:5, 64:1, 67:1, 82:19, 85:9,

அதிகாரத்தில் அல்லாஹ்வுக்கு இணை இல்லை – 6:57, 6:62, 12:40, 12:67, 18:26, 28:70, 28:88, 40:12

அல்லாஹ்வுக்கு உதாரணம் கூறக்கூடாது – 16:74

7. அல்லாஹ்வைக் காண முடியுமா?

இவ்வுலகில் யாரும் அல்லாஹ்வைக் கண்டதில்லை; காண முடியாது – 2:55, 4:153, 6:103, 7:143, 25:21

மறுமையில் அல்லாஹ்வைக் காண முடியும் – 2:46, 2:223, 2:249, 3:77, 6:31, 6:154, 10:7, 10:11, 10:15, 10:45, 11:29, 13:2, 18:105, 18:110, 29:5, 29:23, 30:8, 32:10, 33:44, 41:54, 75:23, 83:15

8. அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்பதற்குச் சான்றுகள்

வானமும் பூமியும் படைக்கப்பட்டது பற்றிச் சிந்தித்தல் – 2:164, 3:190, 10:6, 12:105, 13:2, 13:3, 13:4, 22:65, 30:22, 42:29, 45:3, 45:13, 46:33, 51:20, 67:3, 71:15

இரவு பகல் மாறிமாறி வருவது பற்றிச் சிந்தித்தல் – 2:164, 3:190, 10:6, 10:67, 16:12, 17:12, 27:86, 31:29, 36:37, 41:37, 45:5

நெருப்பைப் பற்றிச் சிந்தித்தல் – 36:80, 56:71

கடலில் செல்லும் கப்பலைப் பற்றிச் சிந்தித்தல் – 2:164, 22:65, 30:46, 31:31, 36:41,42, 42:32, 42:33

மழையைப் பற்றி சிந்தித்தல் – 2:22, 2:164, 6:6, 6:99, 7:57, 13:12, 14:32, 15:22, 16:10, 16:65, 18:45, 20:53, 22:5, 22:63, 23:18, 24:43, 25:48, 27:60, 29:63, 30:24, 30:48, 31:10, 31:34, 32:27, 35:9, 35:27, 39:21, 40:13, 41:39, 42:28, 43:11, 45:5, 50:9, 56:68, 78:14, 80:25

பயிர்கள் முளைப்பதைப் பற்றிச் சிந்தித்தல் – 2:22, 2:164, 6:99, 6:141, 7:57, 14:32, 15:19, 16:11, 16:65, 16:67, 18:7, 20:53,54, 22:5, 22:63, 26:7, 27:60, 29:63, 30:50, 32:27, 35:27, 36:33, 36:36, 39:21, 41:39, 50:7, 50:11, 56:63,64, 57:17, 78:15, 80:26, 87:4

பறக்கும் பறவைகளைச் சிந்தித்தல் – 16:79, 24:41, 67:19

வானம் முகடாக இருப்பதைச் சிந்தித்தல் – 2:22, 21:32, 40:64, 52:5

ஈஸா நபி, தந்தையில்லாமல் பிறந்தது பற்றிச் சிந்தித்தல் – 19:21, 21:91

நூஹ் நபி காலத்து வெள்ளப் பிரளயம் மற்றும் கப்பல் பற்றிச் சிந்தித்தல் – 23:30, 25:37, 26:121, 29:15, 54:15

தேனீக்களைப் பற்றிச் சிந்தித்தல் – 16:68,69

ஃபிர்அவ்னின் உடல் பற்றியும், அவன் அழிக்கப்பட்டது பற்றியும் சிந்தித்தல் – 10:92, 26:67

சூரியன் உள்ளிட்ட கோள்கள் ஓடிக் கொண்டிருப்பதைப் பற்றிச் சிந்தித்தல் – 13:2, 31:29, 35:13, 36:38 39:5

தாவரங்களிலும் ஜோடி இருப்பதைச் சிந்தித்தல் – 13:3, 20:53, 36:36, 43:12, 51:49

அழிக்கப்பட்ட லூத் நபியின் சமுதாயத்தினர் வாழ்ந்த ஊரைப் பார்த்துச் சிந்தித்தல் – 15:75,76,77, 29:35, 51:37

காற்று மாறிமாறி வீசுவது பற்றிச் சிந்தித்தல் – 2:164, 7:57, 10:22, 15:22, 25:48, 27:63, 30:46, 30:48, 35:9, 42:33, 45:5, 46:24, 51:41, 69:6,

மேகத்தைப் பற்றிச் சிந்தித்தல் – 2:164, 7:57, 13:12, 24;43, 30:48, 35:9

நட்சத்திரங்கள் பற்றிச் சிந்தித்தல் – 6:97, 15:16, 16:12, 16:16, 37:6

ஒரே மனிதர் தாம் அனைவரின் மூலபிதா என்பதைச் சிந்தித்தல் – 4:1, 6:98, 7:189, 39:6, 49:13

சூரியன், சந்திரன் பற்றிச் சிந்தித்தல் – 6:96, 7:54, 10:5, 13:2, 14:33, 16:12, 21:33, 25:45, 31:29, 35;13, 36;38, 36;40, 39:5, 41:37, 55:5, 71;16, 91:1

கணவன் மனைவியரிடையே ஏற்படும் அன்பு பற்றிச் சிந்தித்தல் – 30:21

பல்வேறு மொழிகள் பற்றிச் சிந்தித்தல் – 30:22

மனிதர்கள் பல நிறங்களுடையவர்களாக இருப்பது பற்றிச் சிந்தித்தல் – 30:22

தூக்கத்தைப் பற்றிச் சிந்தித்தல் – 30:23, 39:42

மின்னலைப் பற்றிச் சிந்தித்தல் – 13:12, 30:24

திறமையற்றவர்களும் செல்வந்தர்களாக இருப்பது பற்றிச் சிந்தித்தல் – 30:37, 39:52

தான் படைக்கப்பட்டது பற்றி மனிதன் சிந்தித்தல் – 19:67, 36:77, 45:4, 51:21, 56:58, 76:1, 86:5

அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்பதற்கு திருக்குர்ஆன் கூறும் சான்றுகள் – 2:22,23,24, 2:36, 2:125, 2:185, 3:61, 3:93, 3:97, 3:153, 4:56, 4:82, 5:67, 5:97, 6:98, 6:125, 7:24, 7:25, 7:137, 7:157, 9:36, 10:38, 10:92, 11:13, 11:44, 13:2, 13:3, 13:8, 13:41, 14:35, 15:19, 16:8, 16:15, 16:66, 16:69, 16:79, 17:37, 17:76, 17:88, 18:9, 18:90, 20:53, 21:30, 21:31, 21:32, 21:44, 23:14, 23:18, 24:40, 25:53, 27:61, 28:32, 28:49, 28:57, 28:85, 29:15, 29:67, 30:2,3,4, 31:10, 31:29, 34:12, 35:12, 35:13, 35:41, 36:36, 36:38, 37:5, 39:5, 40:64, 41:10, 41:11., 41:42, 43:10, 43:12, 48:29, 50:4, 50:7, 51:41,42, 51:49, 52:5, 52:34, 54:15, 54:45, 55:17, 55:19, 55:32-35, 67:19, 70:40, 71:17, 73:20, 75:4, 76:2, 77:27, 78:6, 78:7, 79:32, 85:1, 86:11, 95:34, 106:3,4, 111:1,2

9. மறைவானவை பற்றிய அறிவு அல்லாஹ்வுக்கே

மறைவான ஞானம் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே தெரியும் – 6:59, 10:20, 27:65, 31:34, 34:3

வானவருக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – :,30,31,32, 16:77

ஜின்களுக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – 34:14

நபிமார்களுக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – 5:109

ஆதம் நபிக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – 2:36, 7:20, 7:22, 7:27, 20:115, 20:120,121

நூஹ் நபிக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை -. 11:31, 11:42, 11:46,47

இப்ராஹீம் நபிக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – 9:114, 11:69,70, 15:53, 15:54, 37:104, 51:26

ஈஸா நபிக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – 5:116, 5:117

லூத் நபிக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – 11:77, 11:81, 15:62

ஸுலைமான் நபிக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – 27:20, 27:22

யாகூப் நபிக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – 12:11-15, 12:66

தாவூத் நபிக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – 38:22-24

மூஸா நபிக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – 7:150, 20:67, 20:86, 28:15

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – 3:44, 4:164, 6:50, 6:58, 7:187, 7:188, 11:49, 12:102, 33:63, 42:17, 79:42,43

நபிமார்களுக்கு சிலவற்றை மட்டும் அல்லாஹ் அறிவிப்பான் – 3:179, 72:26

10. அதிகாரங்கள் அல்லாஹ்வுக்கே

படைத்தல் அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:21, 2:29, 3:59, 5:17, 6:1, 6:100, 6:101, 7:54, 7:191, 10:34, 13:16, 14:19, 16:8, 16:17, 16:20, 20:50, 22:73, 23:91, 24:45, 25:2, 25:3, 28:68, 30:40, 30:54, 31:11, 35:3, 35:40, 36:36, 36:81, 39:6, 39:62, 40:1, 40:62, 41:37, 46:4, 46:33, 49:13, 50:15, 50:16, 50:38, 51:56, 53:45, 54:49, 55:3, 55:14, 55:15, 56:57, 56:59, 57:4, 64:2, 64:3, 65:12, 67:2, 67:3, 67:14, 70:39, 71:15, 74:11, 75:38, 76:2, 76:28, 77:20, 78:8, 80:19, 82:7, 87:2, 90:4, 95:4, 96:1

காத்தல் அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 6:61, 11:57, 12:64, 13:11, 34:21, 42:6

அழித்தல் அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 3:145, 3:156, 4:78, 5:17, 6:61, 7:34, 10:49, 15:4, 16:61, 25:3, 30:40, 32:11, 34:30, 45:24, 50:43, 53:44, 56:60, 67:28

அறிவை வழங்குவது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:32, 2:251, 2:269, 2:282, 4:113, 16:78, 17:85, 20:114, 46:23, 49:16, 55:4, 67:26, 96:4,5

குழந்தையைத் தருவது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 3:6, 3:38-40, 3:47, 11:71,72, 13:8, 14:39, 15:54, 16:72, 16:78, 19:5, 21:90, 22:5, 37:100, 40:64, 42:49,50, 51:29, 64:3, 82:8

ஆட்சியைத் தருவது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:247, 3:26, 12:101, 38:35

செல்வத்தையும், வறுமையையும் வழங்குவது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:155, 2:212, 2:245, 3:27, 3:37, 4:130, 5:64, 6:151, 9:28, 10:31, 10:107, 11:6, 13:26, 15:20,21, 16:71, 16:73, 17:30, 17:31, 20:132, 24:32, 24:38, 24:43, 25:10, 28:82, 29:17, 29:60, 29:62, 30:37, 30:48, 34:24, 34:36, 34:39, 35:3, 35:15, 39:52, 41:10, 42:12, 42:19, 42:27, 47:38, 51:58, 65:3, 67:21, 89:16, 93:8

மழையைத் தருவது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:22, 2:164, 6:6, 6:99, 7:57, 10:31, 11:52, 13:12, 13:17, 14:32, 15:22, 16:10, 16:65, 20:53, 22:5, 22:63, 23:18, 24:43, 25:48, 27:60, 27:64, 29:63, 30:24, 30:48, 31:10, 31:34, 32:27, 35:9, 35:27, 39:21, 40:13, 41:39, 42:28, 43:11, 45:5, 50:9, 56:68, 67:30, 71:11, 78:14, 80:25

நோய் நிவாரணம் தருவது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:156, 2:214, 6:17, 6:42, 7:94, 10:12, 10:21, 10:107, 11:10, 16:54, 17:56, 21:84, 23:75, 26:80, 27:62, 39:38, 57:22, 64:11

பாவங்களை மன்னிப்பது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:37, 2:128, 2:160, 2:284, 3:128, 3:129, 3:135, 5:18, 5:40, 5:118, 7:23, 7:143, 9:80, 9:104, 11:52, 11:61, 11:90, 15:49, 20:82, 23:118, 27:46, 39:53, 42:25, 48:2, 48:14, 63:6

பிரார்த்தனையை ஏற்பது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:186, 6:63, 6:71, 7:29, 7:37, 7:55, 7:56, 7:194, 7:195, 7:197, 10:12, 10:22, 10:106, 11:101, 13:14, 16:20, 16:86, 17:56, 17:67, 18:52, 22:12, 22:13, 22:62, 22:73, 23:117, 27:62, 28:64, 29:42, 29:65, 30:33, 31:30, 31:32, 34:22, 35:13, 35:14, 35:40, 39:38, 40:12, 40:20, 40:60, 40:66, 46:4, 46:5

11. அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பிக்கக் கூடாது

அல்லாஹ்வுக்கு எதனையும் இணையாகக் கருதக் கூடாது – 4:36, 6:14, 6:151, 7:33, 10:105, 13:36, 24:55, 28:87, 72:20

அல்லாஹ்வுக்கு இணைகற்பித்தல் பெரும் பாவம் – 4:48

அல்லாஹ்வுக்கு இணைகற்பித்தல் பெரும் வழிகேடு – 4:116

அல்லாஹ்வுக்கு இணைகற்பித்தல் பெரும் அநியாயம் – 31:13

அல்லாஹ்வுக்கு இணைகற்பித்தவர்கள் விதியின்மீது பழிபோட்டு தப்ப முடியாது – 6:148, 16:35, 43:20,

அல்லாஹ்வுக்கு இணைகற்பித்தோர் முன்னோர்மீது பழிபோட்டு தப்ப முடியாது – 7:173

12. அல்லாஹ்வுக்கு இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை

இணைகற்பிக்க எந்த நியாயமும் இல்லை – 6:148, 7:71, 10:36, 10:66, 12:40, 13:33, 16:71, 53:23

பாவிகளுக்கும் அல்லாஹ் அருள் புரிவதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 3:135, 4:110, 6:54, 7:153, 9:102, 16:119, 27:11, 39:53

அல்லாஹ்வின் அருளில் நம்பிக்கையிழக்கக் கூடாது என்பதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 12:87, 15:56, 39:53

அல்லாஹ்வைத் தவிர வணங்கப்படும் யாருக்கும் எந்த ஆற்றலும் கிடையாது என்பதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 5:17, 5:76, 6:46, 6:71, 7:188, 7:191, 7:192, 7:193, 7:195, 7:197, 7:198, 10:18, 10:49, 10:106, 13:14, 13:16, 16:73, 17:56, 19:42, 21:43, 21:66, 22:12, 25:3, 25:55, 26:72, 29:17, 34:22, 35:13, 39:38, 39:43, 72:21,22

படைக்கப்பட்டவை படைத்தவனுக்கு இணையாகாது என்பதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 7:191, 10:34, 13:16, 16:17, 16:20, 27:63, 30:40, 35:40, 46:4, 22:73, 25:3, 31:11, 32:22

அல்லாஹ்வையன்றி பிரார்த்திக்கப்படுவோர் கொசுவையும் படைக்க முடியாது என்பதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 7:191, 13:16, 16:17, 16:20, 22:73, 25:3, 31:11, 35:40, 46:4

அல்லாஹ்வையன்றி பிரார்த்திக்கப்படுவோர் செவியேற்க மாட்டார்கள் என்பதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 7:198, 26:72, 35:14

அல்லாஹ்வையன்றி பிரார்த்திக்கப்படுவோர் பதில் தரமாட்டார்கள் என்பதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 6:36, 7:194, 13:14, 27:62, 35:14, 46:5

இறைவன் அருகே இருக்க தொலைவில் உள்ளவர்களை அழைக்க நியாயம் இல்லை – 2:186, 11:61, 34:50, 50:16, 56:85

அல்லாஹ்வுக்கு இடைத்தரகர் கிடையாது என்பதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 2:186, 7:55, 7:56, 7:180, 17:110, 27:62, 40:60

இணைகற்பிக்கச் சான்று இல்லாததால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 3:151, 6:81, 7:33, 7:71, 12:40, 13:33, 18:15, 21:24, 22:62, 22:71, 23:117, 27:64, 29:41, 30:35, 42:21, 68:41

அல்லாஹ்வைத் தவிர யாரை அழைத்தாலும் அவர்களும் நம்மைப் போன்ற அடிமைகளே என்பதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 3:79, 4:172, 7:194, 18:102, 19:93, 21:26, 43:15, 43:19

மகான்களும், நல்லவர்களும் தம்மை வணங்குமாறு கூறியிருக்க மாட்டார்கள் என்பதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 3:79,80, 4:172, 5:72, 5:116,117, 19:82, 29:25, 35:14

அல்லாஹ்வையன்றி மற்றவர்களைப் பிரார்த்திப்பது பயனற்றது என்பதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 2:171, 13:14, 22:31, 29:41, 30:28, 31:30

மறுமையில் அதிகாரம் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே. எந்த மகான்களும், வணங்கப்பட்டவர்களும் உதவ முடியாது என்பதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 2:165-167, 6:22, 6:94, 7:53, 11:101

இறைவனுக்கு இணையாகக் கருதப்படுபவற்றுக்கு அஞ்சக் கூடாது என்பதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 6:80, 6:81, 7:195, 10:71, 11:54

யாரை வணங்கினாலும் அவர்கள் ஷைத்தானையே வணங்குகின்றனர் என்பதால் இணைகற்பிக்க நியாயம் இல்லை – 4:117, 4:171, 5:17, 5:73, 7:194, 10:66, 18:102

13. அல்லாஹ்வுக்கு இணைகற்பிப்பதன் விளைவுகள்

இணைகற்பித்தலுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது – 4:48, 4:116, 5:72, 6:88, 39:65

இணைகற்பித்தால் சொர்க்கம் செல்லவே முடியாது – 5:72

இணைகற்பித்தால் நிரந்தர நரகம் – 5:72, 9:17, 21:98,99, 25:68,69, 40:72-76, 98:6

இணைகற்பித்தால் நல்லறங்கள் அழியும் – 6:88, 9:17, 39:65

இணைகற்பிக்கப்பட்டவர்கள் கற்பித்தவர்களைக் கைகழுவுவார்கள் – 6:22, 6:94, 7:37, 10:28, 16:27, 16:86, 18:52, 19:82, 26:92,93, 28:62-64, 28:74, 29:25, 30:13, 35:14, 40:73,74 41:47,48, 46:6

14. வணக்கங்கள் அல்லாஹ்வுக்கே

வணக்கங்கள் அல்லாஹ்வுக்கே 1:5, 2:83, 2:133, 3:51, 3:64, 4:36, 5:72, 5:117, 6:56, 7:59, 7:65, 7:73, 7:85, 9:31, 11:2, 11:26, 11:50, 11:61, 11:84, 13:36, 15:99, 16:36, 17:23, 18:110, 19:36, 19:65, 20:14, 21:25, 21:92, 22:71, 22:77, 23:23, 23:32, 27:45, 29:16, 29:36, 29:56, 36:61, 39:11, 39:14, 39:64, 40:66, 43:64, 46:21, 51:56, 53:62, 71:3, 98:5, 106:3

படைத்தவனையே வணங்க வேண்டும் – 2:21, 6:102, 10:3, 41:37

அனைத்து அதிகாரமும் உள்ளவனையே வணங்க வேண்டும் – 5:76, 10:18, 10:104, 11:123, 12:40, 21:66, 25:55, 29:17

நேர்ச்சை எனும் வணக்கம் அல்லாஹ்வுக்கே – 2:270, 3:35, 19:26, 22:29, 76:7

அறுத்துப் பலியிடுதல் எனும் வணக்கம் அல்லாஹ்வுக்கே – 2:173, 5:3, 6:145, 16:115, 108:2

பாவமன்னிப்புத் தேடுதல் எனும் வணக்கம் அல்லாஹ்வுக்கே – 2:199, 2:221, 2:268, 2:284, 3:129, 3:133, 3:135, 4:48, 4:64, 4:106, 4:110, 4:116, 5:18, 5:40, 5:74, 5:118, 7:23, 7:149, 11:3, 11:47, 11:52, 11:61, 11:90, 13:6, 15:49, 18:55, 20:82, 24:22, 24:62, 27:46, 39:53, 40:55, 41:6, 47:19, 48:14, 57:21, 71:10, 110:3

ஸஜ்தா (சிரம் பணிதல்) எனும் வணக்கம் அல்லாஹ்வுக்கே – 3:43, 7:206, 17:107, 22:77, 25:64, 27:25, 41:37, 48:29, 53:62, 76:26, 96:19

பிரார்த்தனை எனும் வணக்கம் அல்லாஹ்வுக்கே – 2:186, 3:38, 6:63, 7:29, 7:55, 7:56, 7:180, 7:194, 7:197, 10:12, 10:106, 13:14, 14:39, 14:40, 16:20, 17:56, 17:67, 17:110, 19:4, 22:12, 22:13, 22:62, 22:73, 23:117, 27:62, 29:65, 30:33, 31:30, 34:22, 35:13,14, 35:40, 39:8, 39:38, 39:49, 40:12, 40:14, 40:20, 40:60, 40:65,66, 46:4, 46:5, 72:20

பரிந்துரையை வேண்டுவதும் அல்லாஹ்விடமே – 10:18, 39:43, 43:86

15. யாரையும், எதனையும் வணங்கக் கூடாது

கால்நடைகளைக் கடவுளாக்கக் கூடாது – 2:51, 2:54, 2:92, 7:148, 7:152

வானவர்களை வணங்கக் கூடாது – 3:80, 4:172, 13:13, 16:49, 21:26, 34:40, 43:19, 41:38, 66:6,

சிலைகளை வணங்கக் கூடாது – 6:74, 7:71, 7:138, 7:195, 12:40, 14:35, 21:52, 21:57, 21:58, 22:73, 26:71,72, 37:95, 43:18, 53:19,20, 53:23, 71:23

மகான்களை வணங்கக் கூடாது – 3:79, 4:172, 5:17, 5:72, 5:116, 7:194, 9:30, 18:102, 19:93, 21:26, 43:19, 43:59

மத குருமார்களை வணங்கக் கூடாது – 9:31

நபிமார்களை வணங்கக் கூடாது – 3:79, 3:80, 4:171, 4:172, 5:72, 5:73, 5:116, 5:117, 9:31, 18:110,

மனிதனை மனிதன் வணங்கக் கூடாது – 3:64

சூரியன் சந்திரனை வணங்கக் கூடாது – 41:37

16. நபிமார்களும் மனிதர்களே

'நபிமார்களை நம்புதல்' என்ற தலைப்பில் இதற்கான சான்றுகளைக் காண்க!

17. அதிகாரத்தில் நபிமார்களுக்குப் பங்கில்லை

'நபிமார்களை நம்புதல்' என்ற தலைப்பில் இதற்கான சான்றுகளைக் காண்க!

18. நபிமார்களும் இறைவனின் அடிமைகளே

"நபிமார்களை நம்புதல்'' என்ற தலைப்பில் இதற்கான சான்றுகளைக் காண்க!

19. நபிகள் நாயகமும் இறைவனின் அடிமையே

'நபிமார்களை நம்புதல்' என்ற தலைப்பில் இதற்கான சான்றுகளைக் காண்க!

20. நபிமார்களுக்கு அற்புதங்கள் செய்யும் அதிகாரம் இல்லை

'நபிமார்களை நம்புதல்'' என்ற தலைப்பில் இதற்கான சான்றுகளைக் காண்க

21. இறந்தவரிடம் பிரார்த்திக்கக் கூடாது

மரணித்தவர்கள் செவியுற மாட்டார்கள் – 2:259, 6:36, 27:80, 30:52, 35:14, 35:22, 46:5

மரணித்தவர்கள் எதையும் அறிய முடியாது – 2:259, 5:109, 5:116,117, 10:29, 16:21, 23:100, 35:14, 46:5

மரணித்தவர்கள் ஒருபோதும் பதில் தர மாட்டார்கள் – 7:194

தாங்கள் பிரார்த்திக்கப்படுவது மரணித்தவர்களுக்குத் தெரியாது – 46:5

22. இணைகற்பித்தோருடன் உறவாடுதல்

இணைகற்பித்தோருக்காகப் பாவமன்னிப்பு கேட்கக் கூடாது – 9:31, 9:113

இணைகற்பித்தவர் அடைக்கலம் கேட்டால் அடைக்கலம் தரலாம் – 9:6

இணைகற்பித்தோர் பள்ளிவாசல்களை நிர்வகிக்கக் கூடாது – 9:17

இணைகற்பித்தோர் கஅபா வளாகத்துக்குள் அனுமதிக்கப்படக் கூடாது – 9:28

பெற்றோர் சொன்னாலும் இறைவனுக்கு இணைகற்பிக்கக் கூடாது – 29:8, 31:15

பெற்றோர் இணைகற்பித்தாலும் அவர்களுக்குச் செய்யும் கடமைகளைச் செய்ய வேண்டும் – 29:8, 31:15

வானவர்களை – மலக்குகளை நம்புதல்

வானவர்களின் பல்வேறு பணிகள்

இறைவனை வணங்குவார்கள் – 2:30, 7:206, 16:49, 21:19, 21:20, 21:26, 37:165,166, 39:75, 41:38, 42:5

உயிரைக் கைப்பற்றும் வானவர்கள் 4:97, 6:61, 6:93, 7:37, 8:50, 16:28, 16:32, 32:11, 47:27

மனிதர்களைக் கண்காணித்து அவர்களது செயல்களைப் பதிவு செய்யும் வானவர்கள் 10:21, 43:80, 50:18, 82:10,11, 86:4

மனிதர்களைப் பாதுகாக்கும் வானவர்கள் – 6:61, 9:40, 13:11, 82:10, 86:4

வானவர்கள் மறுமையில் நல்லோர்க்குப் பரிந்துரை செய்வார்கள். – 21:28, 53:26

வானவர்கள் மனிதர்களுக்காக பாவமன்னிப்புத் தேடுவார்கள்; பிரார்த்தனை செய்வார்கள் – 11:73, 33:43, 40:7, 42:5

இறைத்தூதர்களுக்கும், இறைவன் தேர்ந்தெடுத்த அடியார்களுக்கும் வானவர்கள் நற்செய்தி கூறுவார்கள் – 3:39, 3:42, 3:45, 11:69, 15:53, 19:19, 29:31, 41:30, 51:28, 54:55

வானவர்கள் போர்க்களங்களில் நல்லோர்க்கு உதவுவார்கள் – 3:124, 3:125, 8:9, 8:12, 9:26, 9:40, 33:9

வானவர்கள் இறைவனின் தண்டனையைக் கொண்டு வருவார்கள் – 6:158, 11:77-81, 15:58, 15:63, 16:33, 29:31, 51:32, 53:33

வானவர்கள் இறைச்செய்தியை, இறைத்தூதர்களுக்கு கொண்டு வருவார்கள் – 2:97, 16:2, 16:102, 22:75, 26:193, 41:51, 53:5

இறைவனின் அர்ஷைச் சுமக்கும் வானவர்கள் 40:7, 69:17

வானவர்கள் நரகின் காவலர்கள் – 39:71,73, 40:49, 43:77, 44:47,48, 50:21, 50:23,24, 66:6, 67:8, 74:30,31, 96:18

வானவர்கள் சொர்க்கவாசிகளுக்குப் பணிவிடை செய்வார்கள் – 13:23, 15:46, 21:103, 41:31

பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கவும் அனுப்பப்படுவார்கள் – 2:248

இறைத்தூதர்களுக்குப் பக்கபலமாக இருப்பார்கள் – 2:253

சொர்க்கவாசிகளுக்கு வாழ்த்து கூறுவார்கள் – 7:43, 13:23,24, 15:46, 21:103

வானவர்களின் பண்புகள்

வானவர்களில் ஆண், பெண் என்ற பால்வேற்றுமை இல்லை – 17:40, 37:150, 43:19, 53:27

இறைவனுக்கு அஞ்சி நடுங்குவார்கள் – 13:13, 16:50, 21:28, 78:38

வானவர்கள் சாப்பிட மாட்டார்கள் – 11:70, 51:24

50 ஆயிரம் ஆண்டுக்கு நிகரான ஒருநாள் வேகத்தில் பயணம் செய்வார்கள் – 70:4

இறைவனின் கட்டளையில்லாமல் பூமிக்கு வரமாட்டார்கள் – 19:64

வானவர்கள் இறைக்கட்டளையை எதிர்க்கேள்வியின்றி ஏற்றுச் செயல்படுவார்கள் – 7:206, 16:50, 21:19, 21:27, 66:6

வானவர்களுக்கு இறக்கைகள் இருக்கும் – 35:1

வானவர்கள் மனித வடிவம் எடுப்பார்கள் – 19:17

வானவர்கள் சோர்வடைய மாட்டார்கள் – 21:20, 41:38

வானவர்களுக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – :,30,31,32, 16:77

வானவர்கள் தூதர்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளனர் – 6:61, 7:38, 10:21, 11:69, 11:77, 11:81, 22:75, 29:31, 29:33, 35:1, 43:80

பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட வானவர்கள்

திருக்குர்ஆனை நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குக் கொண்டு வந்த வானவரின் பெயர் ஜிப்ரீல் – 2:97, 16:102, 81:19, 26:193

ரூஹுல் குதூஸ் (தூய உயிர்) என்பது ஜிப்ரீலின் மற்றொரு பெயர் – 2:87, 2:253, 5:110, 16:102

ரூஹ் (உயிர்) என்பது ஜிப்ரீலின் இன்னொரு பெயர் – 19:17, 21:91, 78:38, 70:4, 97:4

ரூஹுல் அமீன் (நம்பிக்கைக்குரிய உயிர்) என்பது ஜிப்ரீலின் வேறொரு பெயர் – 26:193

மீகாயில் எனும் வானவர் – 2:98

மாலிக் எனும் வானவர் – 43:77

ஆண்டுதோறும் ஜிப்ரீலின் வருகை – 97:4

வேதங்களை நம்புதல்

முந்தைய வேதங்கள்

வேதங்கள் எத்தனை?

வேதங்கள் நான்கு மட்டும் அல்ல. எல்லா நபிமார்களுக்கும் வேதங்கள் – 2:136, 2:213, 3:81, 3:84, 3:184, 7:35, 14:4, 19:12, 35:25, 57:25, 87:18

ஸுஹுஃப் என்பதும் கிதாப் என்பதும் ஒன்று தான் – 20:133, 53:36, 80:13, 87:18, 87:19, 98:2

முன்னர் அருளப்பட்ட வேதங்கள் அருளப்பட்ட வடிவில் பாதுகாக்கப்படவில்லை – 2:75, 2:79, 3:78, 4:46, 5:13, 5:41, 6:91

வேதங்களை வியாபாரமாக்குதல்

வேதங்களை வியாபாரமாக்கக் கூடாது – 2:41, 2:174, 3:187, 3:199, 5:44, 9:9

வேதங்களை மறைக்கக் கூடாது – 2:146, 2:159, 2:174, 3:187

வேதங்களை நிராகரித்தல்

வேதங்களுக்கு முரண்படக் கூடாது – 2:176, 3:105, 11:110, 41:45

வேதங்களைக் கேலி செய்யக் கூடாது – 2:231, 4:140, 9:65, 18:56, 18:106, 30:10, 45:9, 45:35

வேதங்களை மறுப்பது கடும் குற்றம் – 3:4, 3:19, 4:136, 5:10, 5:86, 6:49, 6:89, 6:157, 7:9, 7:36, 7:40, 7:177, 7:182, 10:17, 10:95, 21:50, 23:66, 23:105, 25:30, 30:10, 31:7, 39:59, 40:70, 45:8, 45:31, 47:9, 62:5, 68:44

பெருமையடிப்பவர்களுக்கு வேதங்கள் விளங்காது – 7:146

தவ்ராத்

மூஸா நபிக்கும், ஏராளமான நபிமார்களுக்கும் வழங்கப்பட்ட வேதம் தவ்ராத் – 3:48, 5:44, 5:110

இஞ்சீல்

ஈஸா நபிக்கு வழங்கப்பட்ட வேதம் இஞ்சீல் – 3:48, 3:50, 5:46, 5:110

ஸபூர்

தாவூது நபிக்கு வழங்கப்பட்ட வேதம் ஸபூர் – 4:163, 17:55, 21:105

திருக்குர்ஆன் இறைவேதம் என்பதற்கான சான்றுகள்

பக்கம் 16-ல் 'இது இறைவேதம்' என்ற தலைப்பில் விபரம் காண்க!

எப்போது அருளப்பட்டது?

ரமளானில் அருளப்பட்டது – 2:185

லைலத்துல் கத்ரில் அருளப்பட்டது – 44:3, 97:1-3

திருக்குர்ஆனின் தனித் தன்மை

திருக்குர்ஆன் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் உரியதல்ல. மனித குலத்துக்கு உரியது – 2:159, 2:167, 2:185, 2:221, 3:138, 4:170, 4:174, 7:158, 10:2, 10:57, 10:104, 10:108, 14:1, 14:52, 16:44, 17:89, 17:106, 18:54, 22:49, 29:43, 30:58, 34:28, 39:27, 39:41

திருக்குர்ஆன் விளங்கிட எளிதானது – 2:99, 2:159, 2:185, 2:219, 2:221, 2:242, 2:266, 3:103, 3:118, 3:138, 4:26, 4:82, 4:174, 5:15, 5:89, 6:105, 6:114, 7:52, 10:15, 10:37, 11:1, 16:89, 17:41, 17:89, 18:54, 20:2, 22:16, 22:72, 24:1, 24:18, 24:34, 24:46, 24:58, 24:59, 26:2, 27:1, 28:2, 29:49, 39:27, 41:3, 46:7, 54:17, 54:22, 54:32, 54:40, 55:2, 58:5, 65:11

திருக்குர்ஆனுக்குப் பிறகு வேதம் இல்லை – 2:185, 6:19, 25:1, 38:87, 39:41, 68:52, 81:27

திருக்குர்ஆன் பாதுகாக்கப்பட்ட வேதம் – 15:9, 18:1, 39:28, 41:42, 75:17

திருக்குர்ஆன் சிந்திக்கத் தூண்டும் வேதம் – 4:82, 17:41, 21:10, 23:68, 25:73, 38:29, 47:24

திருக்குர்ஆன் ஓதப்படும்போது செவிதாழ்த்த வேண்டும் – 5:83, 7:204, 8:2, 53:60, 57:16

திருக்குர்ஆன் நோய் நிவாரணம் – 10:57, 16:69, 17:82, 41:44

திருக்குர்ஆன் எழுத்து வடிவில் அருளப்படவில்லை – 2:97, 4:153, 6:7, 7:157, 20:114, 25:4,5, 26:194, 29:48, 75:16, 75:18, 87:6,7

ஜிப்ரீல் எனும் வானவர் வழியாக திருக்குர்ஆன் அருளப்பட்டது – 2:97, 16:102, 26:193,194, 53:5-8, 81:19-24

திருக்குர்ஆன் அருளப்படுவதற்கு முன் பாதுகாக்கப்பட்ட பதிவேட்டில் இருந்தது – 56:77,78, 85:21,22

திருக்குர்ஆனை ஓதும் முன் ஷைத்தானை விட்டும் பாதுகாப்புத் தேட வேண்டும் – 16:98

திருக்குர்ஆன் சிறிது சிறிதாக அருளப்பட்டது – 17:106, 20:114, 25:32, 75:16

மறுமையை நம்பாதவருக்கு திருக்குர்ஆனின் அறிவுரை பயன் தராது – 17:45,46

பெருமையடிப்பவர்களுக்கு திருக்குர்ஆனை விளங்க இயலாது – 7:146

திருக்குர்ஆனில் சில வசனங்கள் மாற்றப்படுதல் – 2:106, 13:39, 16:101

திருக்குர்ஆனை முஹம்மது நபிக்கு யாரும் கற்றுத் தரவில்லை – 16:103, 25:5,6

திருக்குர்ஆனில் விளங்க முடியாதவை உண்டா? – 3:7

திருக்குர்ஆன் வசனங்கள் நம்பிக்கையை அதிகமாக்கும் 8:2, 9:124

திருக்குர்ஆனைக் குறை கூறும் சபையில் அமரக் கூடாது – 6:68

திருக்குர்ஆனில் உதாரணங்கள்

தீய வழியில் செல்வது நட்டம் தரும் வியாபாரம் – 2:16

நயவஞ்சகர்களுக்கு உதாரணம் – 2:17-20

யூதர்களின் கடின உள்ளத்திற்கு உதாரணம் – 2:74

நிராகரிப்பவர்களுக்குச் செய்யப்படும் போதனை கால்நடைகளுடன் பேசுவதற்குச் சமம் – 2:171

அதிகாலைப் பொழுதை வெள்ளைக் கயிறுக்கு ஒப்பிடுதல் – 2:187

தம்பதியர் ஒருவருக்கொருவர் ஆடை – 2:187

நல்வழியில் செலவிடுவதை ஒன்றுக்கு 700 ஆக முளைக்கச் செய்யும் தானியத்திற்கு ஒப்பிடுதல் – 2:261

பிறர் மெச்சுவதற்காக தர்மம் செய்பவனுக்கு உதாரணம், வழுக்குப் பாறையில் பெய்த மழை – 2:264

செய்த உதவியைச் சொல்லிக் காட்டுபவனுக்கு உதாரணம் வழுக்குப் பாறையில் பெய்த மழை – 2:264

இறை திருப்தியை நாடி உதவிடுவோரின் உதாரணம் உயரமான இடத்தில் அமைந்த தோட்டம் – 2:265

பிறர் மெச்ச செலவிடுபவனுக்கு மற்றொரு உதாரணம் நெருப்புக் காற்றால் எரிக்கப்பட்ட தோட்டம் – 2:266

இறை நம்பிக்கையில்லாதவர்கள் செய்யும் தர்மங்களுக்கு உதாரணம் குளிர் காற்றால் அழிக்கப்பட்ட பயிர்கள் – 3:117

சத்தியத்தை ஏற்க மறுப்போரை செத்த பிணத்துக்கு ஒப்பிடுதல் – 6:36, 6:122, 27:80, 30:52, 35:22

நேர்வழிக்கு ஒளியையும், வழிகேட்டுக்கு இருளையும் உதாரணமாகக் கூறல் – 5:16, 6:122, 13:16, 24:35, 35:20, 39:22, 57:9, 65:11

இறைவசனங்களை நிராகப்பவர்களை செவிடர்களுக்கும், ஊமைகளுக்கும் ஒப்பிடுதல் – 6:39, 10:42, 10:43, 11:24, 13:16, 13:19, 21:45, 30:52, 43:40

நேர்வழியில் இருப்பவனை பார்வையுள்ளவனுக்கும், வழிகெட்டவனை குருடனுக்கும் ஒப்பிடுதல் – 6:50, 35:19, 40:58, 41:17

மழை மேகத்தை கருவுற்ற பெண்ணுக்கும், மழை பொழிவதை பிரசவிப்பதற்கும் ஒப்பிடுதல் – 7:57

மனோ இச்சையைப் பின்பற்றி இறை வசனங்களை மறுப்போரை நாக்கைத் தொங்க விடும் நாய்க்கு ஒப்பிடுதல் – 7:176

சத்தியத்தை ஏற்க மறுப்போரை கால்நடைகளுக்கு ஒப்பிடுதல் – 7:179, 25:44, 47:12

தவறான கொள்கையில் இருப்பவனை ஆற்றோரத்தில் இடிந்து விழும் கட்டடத்தைக் கட்டியவனுக்கு ஒப்பிடுதல் – 9:109

அல்லாஹ்வை விடுத்து மற்றவர்களைப் பிரார்த்திப்பவர்களுக்கு உதாரணம் தானாக தண்ணீர் வாய்க்குள் செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து கைகளை விரித்தவன் – 13:14

நிராகரிப்பவர்களின் செயல்களை காற்றால் பரப்பப்பட்ட சாம்பலுக்கு ஒப்பிடுதல் – 14:18

ஆழப் பதிந்து கிளை விடும் மரத்தை நல்ல கொள்கைக்கு உதாரணமாகக் கூறல் – 14:24,25

திடீரென்று அழிந்துவிட்ட செழிப்பான தோட்டத்திற்கு உலக வாழ்க்கையை ஒப்பிடுதல் – 10:24, 18:45, 57:20

அசத்தியத்தை நீர்க்குமிழிக்கும், சத்தியத்தை பயனுள்ள பொருளுக்கும் ஒப்பிடுதல் – 13:17

பிடுங்கி எறியப்பட்ட மரத்துக்கு தீய கொள்கையை ஒப்பிடுதல் – 14:26

போலி தெய்வங்களை எதற்கும் இயலாத அடிமைக்கு ஒப்பிடுதல் – 16:75

சத்தியத்தை எடுத்துச் சொல்ல மறுப்பவனை எதற்கும் இயலாத ஊமை அடிமைக்கு ஒப்பிடுதல் – 16:76

சத்தியம் செய்து அதை மீறுபவனை உறுதியாக நூல்நூற்று அதை அறுத்தவனுக்கு ஒப்பிடுதல் – 16:92

அல்லாஹ்வுக்கு இணைகற்பிப்பவனுக்கு ஆகாயத்திலிருந்து கீழே விழுபவனை உதாரணமாகக் கூறுதல் – 22:31

இணைகற்பிப்போருக்கு மற்றொரு உதாரணம் – 22:73

நிராகரிப்பவர்களின் செயல்களை கானல் நீருக்கு ஒப்பிடுதல் – 24:39

நிராகரிப்பவர்களின் செயல்களை ஆழ்கடலின் இருட்டில் தன் கையையே காண முடியாத நிலையில் இருப்பவனுக்கு ஒப்பிடுதல் – 24:40

இறைவனுக்கு இணைகற்பிப்போரை சிலந்திப் பூச்சிக்கு ஒப்பிடுதல் – 29:41

இணைகற்பிப்பவனுக்கு அவனையே உதாரணமாக எடுத்துக் காட்டுவது – 30:28

நேர்வழிக்கு நிழலையும், வழிகேட்டுக்கு வெயிலையும் உதாரணமாகக் கூறுதல் – 35:21

நல்லறம் செய்வோரை லாபம் தரும் வியாபாரம் செய்பவனுக்கு ஒப்பிடுதல் – 35:29

பலருக்கு உடமையான அடிமையை பல தெய்வங்கள் இருப்பதாக நம்புவோருக்கு உதாரணமாகக் கூறுதல் – 39:29

வறண்ட பூமியை செத்த மனிதனுக்கு ஒப்பிடுதல் – 43:11

நபித்தோழர்களை செழிப்பான தோட்டத்துக்கு ஒப்பிடுதல் – 48:29

புறம் பேசுவதை மனித இறைச்சியைச் சாப்பிடுவதற்கு ஒப்பிடுதல் – 49:12

நல்வழியில் செலவிடுவதை அல்லாஹ்வுக்கு கொடுக்கும் கடனாகச் சித்தரித்தல் – 2:245, 5:12, 57:11, 57:18, 64:17, 73:20

கற்றபடி செயல்படாதவர்களை ஏட்டைச் சுமக்கும் கழுதைகளுக்கு ஒப்பிடுதல் – 62:5

வழிகெட்டவனை தலைகுப்புற விழுந்தவனுக்கு ஒப்பிடுதல் – 67:22

ஈஸா நபியை ஆதம் நபிக்கு ஒப்பிடுதல் – 3:59

நபிமார்களை – தூதர்களை நம்புதல்

நபிமார்கள் என்பதும் ரசூல்மார்கள் என்பதும் இறைத்தூதர்கள் அனைவரையும் குறிக்கும் சொற்களாகும்.

இது குறித்து முழு விபரம் அறிய 398வது குறிப்பைப் பார்க்கவும்

நபி – ரசூல் வேறுபாடு

ரசூலுக்கும் வேதம் – 2:129, 2:151, 2:252, 3:164, 3:184, 4:136, 5:15, 5:67, 5:83, 6:130, 7:35, 9:97, 35:25, 39:71, 57:25, 62:2

நபிக்கும் வேதம் – 2:136, 2:213, 3:79, 3:81, 3:84, 5:81, 19:30, 37:112-117, 29:27, 45:16, 57:26

நபியும், ரசூலும் ஒன்றே – 7:157, 7:158, 9:61, 19:51, 19:54, 43:6

ரசூலுக்குத் தனி மார்க்கம் – 9:33, 10:47, 17:15, 48:28, 61:9

நபிக்குத் தனி மார்க்கம் – 19:49, 66:8

நபி, ரசூல் வேறு என்று கருதும் வகையில் ஒரே ஒரு வசனம் – 22:52

ஒரே சமுதாயத்துக்குப் பல தூதர்கள்

மூஸா, ஹாரூன் இருவரும் ஒரு சமுதாயத்துக்கு சமகாலத்தில் அனுப்பப்பட்டனர் – 10:75, 19:53, 20:30, 21:48, 23:45, 25:35, 26:13, 28:34

ஏக காலத்தில் மூன்று தூதர்கள் ஒரு சமுதாயத்துக்கு அனுப்பப்பட்டனர் – 36:13

இப்ராஹீம் நபியும், லூத் நபியும் ஏககாலத்தில் இறைத்தூதர்களாக வெவ்வேறு சமுதாயத்துக்கு அனுப்பப்பட்டனர் – 11:70, 11:74, 21:71, 29:26, 29:32

ஒரே காலத்தில் ஒரே ஊரில் ஸக்கரிய்யா, யஹ்யா, ஈஸா ஆகியோர் இறைத்தூதர்களாக இருந்துள்ளனர் – 19:7-34

ஒவ்வொரு மொழிக்கு ஒரு நபி – 14:4

ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒரு நபி

ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒரு நபி – 10:47, 16:36, 23:44, 28:59

நபிமார்களிடையே வேற்றுமை காட்டுதல்

நபிமார்களிடையே வித்தியாசம் உண்டு – 2:253, 17:55

நபிமார்களிடையே வேற்றுமை கூடாது – 2:136, 2:285, 3:84

பெண்களில் நபி இல்லை

ஆண்கள் தாம் நபிமார்களாக அனுப்பப்பட்டனர் – 12:109, 16:43,44, 21:7,

இது பற்றி மேலும் அறிய 239வது குறிப்பைப் பார்க்கவும்

நபிமார்கள் வருகையால் மாறும் சட்டங்கள்

நபிமார்கள் வருகையால் சில சட்டங்கள் மாறும் – 3:50, 3:183, 4:160, 5:15, 6:146, 7:157, 19:26, 34:13

நபித்துவம் இறைவனின் நியமனம்

நபியாக நியமிப்பது தகுதியால் அல்ல. இறைவனின் நியமனமே – 3:81, 6:124, 19:12, 19:29, 93:7

நபிமார்களும் மனிதர்களே

வானவர் தன்மை நபிமார்களுக்கு இல்லை – 6:50

நபிமார்களும் மனிதர்களே – 3:79, 10:2, 11:27, 14:10, 14:11,12, 16:43, 17:93, 17:94, 18:110, 21:3, 21:7, 23:24, 23:33, 23:34, 23:47, 26:154, 26:186, 36:15, 41:6, 54:24, 64:6

நபிமார்கள் உணவு உட்கொண்டனர் – 3:93, 5:75, 18:77, 21:8, 23:51, 25:7, 25:20, 26:79, 33:53

நபிமார்கள் மனைவியருடன் குடும்பம் நடத்தினர் – 2:35, 4:1, 7:19, 7:83, 7:189, 11:40, 11:81, 13:38, 15:65, 19:55, 20:10, 20:117, 20:132, 21:76, 21:84, 21:90, 26:169, 26:170, 27:7, 27:57, 28:27, 28:29, 29:32, 29:33, 33:6, 33:28, 33:37, 33:50, 33:52, 33:53, 33:59, 37:76, 37:134, 38:43, 39:6, 51:26, 66:1, 66:3, 66:5

நபிமார்கள் பிள்ளைகள் பெற்றனர் – 2:132, 2:133, 3:39, 3:61, 5:27, 11:42, 11:45, 11:71, 11:72, 12:5, 12:67, 12:81, 12:87, 13:38, 14:35, 14:39, 15:53, 19:7, 33:59, 37:101, 37:102, 37:112, 51:28

நபிமார்கள் மரணித்தனர் – 2:133, 3:144, 6:162, 19:15, 21:8, 21:34, 26:81, 34:14, 39:30, 46:5

நபிமார்கள் கவலைப்பட்டனர் – 3:176, 5:41, 6:33, 10:65, 11:70, 12:13, 12:84, 12:86

நபிமார்கள் கொல்லப்பட்டனர் –2:61, 2:87, 2:91, 3:21, 3:112, 3:181, 3:183, 4:155, 5:70

நபிமார்கள் நோய்நொடிக்கு ஆளானார்கள் – 2:214, 6:34, 12:110, 14:12, 26:80, 38:41

அதிகாரத்தில் நபிமார்களுக்குப் பங்கில்லை

நபிமார்களும் மறுமையில் விசாரிக்கப்படுவார்கள் – 5:109, 5:116,117, 7:6, 39:69, 77:11

நபிமார்கள் தம்மை வணங்கியவர்களை மறுமையில் கைவிடுவார்கள் – 4:41, 5:116,117

தவறு செய்தால் நபிமார்களும் தப்ப முடியாது – 2:120, 6:15, 10:15, 10:106, 11:63, 39:13

தமக்கு நன்மையோ, தீமையோ செய்ய நபிமார்களுக்கு இயலாது – 6:17, 7:188, 10:49, 10:107, 36:23, 39:38, 72:21

சுயமாக அற்புதம் செய்ய நபிமார்களுக்கு இயலாது – 3:49, 5:110, 6:37, 6:57, 6:109, 13:38, 14:11, 40:78

நபிமார்களிடம் அல்லாஹ்வின் பொக்கிஷங்கள் இல்லை – 6:50, 6:58, 11:31

நபிமார்களையும் அல்லாஹ்தான் மன்னிக்க முடியும் – 4:106, 7:23, 7:151, 11:47, 23:118, 26:82, 28:16, 38:24, 38:35, 40:55, 47:19, 48:2, 66:1, 71:28, 110:3

மகனையும், மனைவியையும் நூஹ் நபியால் காப்பாற்ற முடியவில்லை – 11:42, 11:45,46, 66:10

தமது சந்ததிகளுக்கும், தந்தைக்கும் இப்ராஹீம் நபியால் உதவ முடியவில்லை – 2:124, 9:114, 14:35

ஈஸா நபியை இறைவன் அழிக்க நினைத்தால் யாராலும் அவரைக் காப்பாற்ற இயலாது – 5:17

மகன் காணாமல் போவதை யாகூப் நபியால் தடுக்க முடியவில்லை – 12:84, 85

சிறைக்குச் செல்லாமல் யூஸுஃப் நபியால் தம்மைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியவில்லை – 12:35

அய்யூப் நபியால் தம்மைக் காப்பாற்ற முடியவில்லை – 21:83,84, 38:41

யூனுஸ் நபி நினைத்தது நடக்கவில்லை – 21:87, 37:144, 68:49

லூத் நபியால் தம் மனைவியைக் காப்பாற்ற முடியவில்லை – 7:83, 66:10, 15:59,60

நபிமார்கள் இறைக்கட்டளைக்கு மாறுசெய்ய முடியாது – 6:15, 10:15, 11:63, 39:13

முதுமை வரை இப்ராஹீம் நபியால் தமக்கு ஒரு பிள்ளையைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை – 14:39, 15:54

முதுமை வரை ஸக்கரியா நபியால் தமக்கு ஒரு பிள்ளையைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை – 3:38-40, 19:2-9, 21:89,90

நபிமார்கள் இறைவனின் அடிமைகளே

நபிமார்களும் இறைவனின் அடிமைகளே – 2:29, 3:79, 8:41, 11:31, 17:1

மறுமையில் அனைவரும் அல்லாஹ்வின் அடிமைகளாகவே வருவார்கள் – 19:93

பிரார்த்திக்கப்படும் அனைவரும் அல்லாஹ்வின் அடிமைகளே – 7:194, 18:102

ஈஸா நபியும் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 4:172, 5:17, 19:30, 43:59

நூஹ் நபியும் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 17:3, 37:81, 54:9, 66:10

ஸக்கரியா நபியும் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 19:2

தாவூது நபியும் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 38:17

ஸுலைமான் நபியும் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 38:30

அய்யூப் நபியும் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 38:41, 38:44

லூத் நபியும் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 66:10

இப்ராஹீம் நபியும் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 37:111, 38:45

இஸ்ஹாக் நபியும் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 38:45

யாகூப் நபியும் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 38:45

மூஸா நபியும் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 37:122

ஹாரூன் நபியும் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 37:122

இல்யாஸ் நபியும் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 37:132

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும் அல்லாஹ்வின் அடிமை

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அடிமையே – 2:23, 8:41, 17:1, 18:1, 25:1, 53:10, 57:9, 72:19, 96:10

இறைவனின் ஆற்றலில் எந்த ஒன்றும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு இல்லை – 6:50, 7:188

அல்லாஹ்வின் பொக்கிஷங்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் இல்லை – 3:127, 6:50, 7:188, 10:49, 10:107

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், தமக்கே நன்மை செய்துகொள்ள முடியாது – 6:17, 7:188

ஷைத்தானிடமிருந்து நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் தான் பாதுகாப்புத் தேட வேண்டும் – 23:97

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களையும் அல்லாஹ் தான் மன்னிக்க வேண்டும் – 4:106, 9:43, 23:118, 48:2

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களை அல்லாஹ் தண்டிக்க நினைத்தால் யாரும் காப்பாற்ற முடியாது – 6:17, 67:28

நேர்வழியில் சேர்ப்பது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் அதிகாரத்தில் இல்லை – 2:264, 3:8, 6:35, 6:52, 10:99, 17:74-, 28:56

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு இறைவனின் அதிகாரமில்லை – 3:128, 4:80

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் உள்ளமும் அல்லாஹ்வின் கையில் – 17:74

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும் மனிதரே – 3:144, 11:12, 18:110, 41:6

எதிரிகளை அழிக்கும் அதிகாரம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு இல்லை – 6:57

நபிமார்களின் அற்புதங்கள்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு அற்புதம் செய்யும் அதிகாரம் இல்லை – 6:35, 10:20, 13:7, 13:27, 17:90-93

அற்புதங்கள் அல்லாஹ் நாடினால் மட்டுமே – 2:203, 6:37, 6:109, 13:38, 14:11, 29:50, 40:78

அல்லாஹ்வின் அனுமதி பெற்றே ஈஸா நபி அற்புதம் நிகழ்த்தினார்கள் – 3:49, 5:110

அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்குப் பிறகே மூஸா நபி கைத்தடியால் கடலில் அடித்தார்கள் – 2:60, 20:77, 26:63, 44:24

அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்குப் பிறகே மூஸா நபியின் கைத்தடி பாம்பாக ஆனது – 7:117

அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்குப் பிறகே மூஸா நபி பாறையில் கைத்தடியால் அடித்து தண்ணீர் வரச் செய்தனர் – 2:60, 7:160

கெட்டவர்க்கும் அற்புதம். 7:148, 20:85-88

நபிமார்களைப் பின்பற்றுவதன் அவசியம்

அல்லாஹ்வும், அவனது தூதரும் காட்டிய வழியை மட்டும் பின்பற்றுதல் – 2:38, 2:170, 3:103, 6:106, 6:155, 7:3, 10:15, 10:109, 20:123, 25:30, 33:2, 39:3, 39:55, 46:9, 49:16

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குக் கட்டுப்படுவதன் அவசியம் – 3:32, 3:123, 3:132, 4:59, 4:64, 4:69, 4:80, 5:92, 8:20, 8:46, 9:71, 24:47, 24:51, 24:52, 24:54, 24:56, 33:71, 47:33, 48:17, 49:14, 58:13, 64:12

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களைப் பின்பற்றுதல் – 2:143, 3:31, 3:53, 4:65, 4:115, 7:157, 7:158, 14:44, 20:134, 25:27, 28:47, 36:20, 43:61

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின் உருவாக்கப்பட்ட எதுவும் மார்க்கமாகாது – 5:3, 6:150, 16:116, 39:3, 42:21, 49:16, 57:27

முன்னோர்களைப் பின்பற்றக் கூடாது – 2:170, 5:104, 7:28, 10:78, 21:53, 31:21, 36:74, 43:22, 43:23, 53:23

தலைவர்களையும், அறிஞர்களையும் கண்மூடிப் பின்பற்றக் கூடாது – 3:64, 9:31, 25:28,29, 33:66, 33:67

மனோ இச்சைகளைப் பின்பற்றக் கூடாது – 2:120, 2:145, 4:135, 5:48, 5:49, 5:77, 6:56, 6:150, 13:37, 18:28, 19:59, 20:16, 23:71, 25:43, 28:50, 30:29, 38:26, 42:15, 45:18, 45:23, 47:14, 47:16, 53:23, 54:3

பெரும்பான்மையைப் பின்பற்றக் கூடாது – 6:116, 7:187, 12:21, 12:40, 12:68, 16:38, 25:50, 30:6, 30:30, 34:28, 34:36, 40:57, 45:26

சந்தேகமானதைப் பின்பற்றக் கூடாது – 6:116, 6:148, 10:36, 10:66, 30:29, 31:6, 49:12, 53:23, 53:28

இஸ்லாம் ஒரேவழி தான், பல வழிகள் அல்ல – 4:59, 5:3, 6:153, 6:159, 6:161, 9:33, 12:108, 30:32, 42:13, 45:18

அல்லாஹ்வின் தூதரைத் தவிர மற்றவர்களைப் பின்பற்றினால் பின்பற்றியவர்களை அவர்கள் மறுமையில் கைவிடுவார்கள் 2:166,167, 14:21, 33:67,68, 40:47

ஹராமாக்கும் அதிகாரம் யாருக்கும் இல்லை – 5:87, 6:140-144, 6:150, 7:32, 9:29, 9:37, 10:59, 16:116, 66:1

அல்லாஹ்வின் அனுமதியுடன் ஹராமாக்கும் அதிகாரம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு உண்டு – 7:157, 9:29

அல்லாஹ்வின் மீது இட்டுக்கட்டுதல் பெரும் குற்றம் – 3:94, 4:48, 4:50, 6:21, 6:93, 6:138, 6:140, 6:144, 7:37, 7:152, 10:17, 10:69, 11:18, 16:56, 16:105, 16:116, 18:15, 20:61, 29:13, 29:68, 61:7

இறைச் செய்தி வருவதாக இட்டுக்கட்டிக் கூறுவது கடும் குற்றம் – 6:93

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இறுதி நபி

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இறுதி நபி – 4:79, 4:170, 7:158, 9:33, 10:57, 10:108, 14:52, 21:107, 22:49, 25:1, 33:40, 34:28, 62:3

திருக்குர்ஆனுடன் நபிவழியும் அவசியம்

ஓதிக் காட்டி விளக்கும் நபி – 2:129, 2:151, 3:164, 62:2

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஏற்படுத்திய கிப்லாவுக்கு திருக்குர்ஆன் அங்கீகாரம் – 2:142-145

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஏற்படுத்திய நோன்பின் சட்டத்துக்கு திருக்குர்ஆன் அங்கீகாரம் – 2:187

புனித மாதங்களைப் பற்றி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் விளக்கம் – 2:194, 2:217, 5:2, 5:97, 9:5, 9:36

தமத்துவ் ஹஜ்ஜைப் பற்றி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் விளக்கம் – 2:196

ஹஜ்ஜின் மாதங்கள் பற்றி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் விளக்கம் – 2:197

இரண்டு நாட்களில் புறப்படுதல் பற்றி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் விளக்கம் – 2:203

வேதமும் ஞானமும் – 2:129, 2:151, 2:231, 3:81, 3:164, 4:54, 4:113, 33:34, 62:2

அச்சமில்லாதபோது தொழும் முறை – 2:239, 4:103

வேதங்களும், ஏடுகளும் 3:184, 16:44, 35:25

பிள்ளை இல்லாதவனின் சொத்து பற்றி திருக்குர்ஆன் கூறும் மாறுபட்ட இரு சட்டங்கள் – 4:12, 4:176

திருக்குர்ஆனின் விளக்கம், நபிமார்களுக்கே காட்டித் தரப்படும் – 4:105

கட்டுப்படுவதில் அல்லாஹ்வுக்கும், தூதருக்கும் பாகுபாடு காட்டுவோர் முஸ்லிம்கள் அல்லர் – 4:150,151

வேதத்தைப் பெற்றுத் தருவது மட்டும் இறைத்தூதரின் வேலையல்ல – 6:9, 17:95

நபிமார்களுக்கு வேதமும், அதிகாரமும் – 3:79, 6:89, 19:12, 21:74, 28:14, 45:16

நபிமார்களுக்கு தடை செய்து அனுமதிக்கும் அதிகாரம் – 7:157, 9:29

தீர்ப்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட மூவர் – 9:118

விளக்குவதற்காகவே தூதர்களின் தாய் மொழியில் வேதம் – 14:4

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) தான் திருக்குர்ஆனை விளக்க வேண்டும் – 16:44, 16:64

இறைவன் காட்டிய காட்சி எது என்பதை அறிய நபியின் விளக்கம் – 17:60

வேதமும், தூதர்களிடம் கொடுத்து அனுப்பப்பட்டதும் – 40:70

வேதம் மட்டுமின்றி வேறு வகையான இறைச்செய்திகளும் உண்டு – 42:51, 66:3

இறைத்தூதரின் தடையை இறைவன் அங்கீகரித்தல் – 58:8

மக்கள் எங்கிருந்து புறப்படுகிறார்களோ அங்கிருந்து புறப்படுமாறு கட்டளை – 2:199

வேதமில்லாது பல வருடங்கள் பிரச்சாரம் செய்த மூஸா நபி – 7:142-145

அல்லாஹ் வாக்களித்தது எது? – 8:7

பொருள் திரட்டுவது குற்றமா? – 9:34

இறுதி நாளை நம்புதல்

திடீரென்று ஏற்படும்

அந்த நாள் தொலைவில் இல்லை – 7:185, 17:51, 21:1, 21:97, 33:63, 42:17, 47:18, 54:1, 70:7, 78:40

திடீரென்று கண்மூடித் திறப்பதற்குள் – 6:31, 12:107, 16:77, 21:40, 22:55, 43:66, 47:18

மறுமை எப்போது வரும் என்பதை ஒருவரும் அறிய முடியாது – 7:187, 20:15, 31:34, 33:63, 41:47, 43:85, 79:42,43

ஸூர் ஊதப்படுதல்

அழிப்பதற்காக ஸூர் ஊதப்படுதல் – 6:73, 27:87, 36:49, 39:68, 50:20, 69:13-18, 79:6

மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க ஸூர் ஊதப்படுதல் – 18:99, 20:102, 23:101, 27:87, 36:51, 36:53, 37:19, 39:68, 50:42, 74:8-10, 78:18, 79:7, 79:13

ஸூர் ஊதப்பட்டதும் இறைவன் நாடியவர்களைத் தவிர வானங்களில் உள்ளவர்களும், பூமியில் உள்ளவர்களும் மூர்ச்சையாகி விடுவார்கள் – 39:68

அந்நாள் கடுமையானது

அனைவரும் இறைவனின் முன்னே நிறுத்தப்படும் நாள் – 2:148, 2:281, 3:9, 3:25, 3:157, 4:87

தலைவர்கள் தொண்டர்களைக் கைவிடும் நாள் – 2:166,167, 10:28, 14:21, 29:25, 34:31,32

செயல்களின் விளைவைக் காணும் நாள் – 3:25, 3:30, 3:115, 3:161, 4:40, 40:17

ஒருவரோடொருவர் முட்டி மோதிக்கொள்ளும் நாள் – 18:99

மரண சாசனம் செய்ய அவகாசம் இருக்காது – 36:50

பிள்ளைகளும், செல்வமும் உதவ முடியாத நாள் – 3:116

வானமும், பூமியும் மாற்றப்படும் நாள் – 14:48

கைசேதப்படும் நாள் – 19:39

பாலூட்டுபவள் தனது குழந்தையை மறக்கும் நாள் – 22:2

மனிதன் தனக்கு எதிராகச் சாட்சி சொல்லும் நாள் – 24:24

எவரும் எவருக்கும் பயனளிக்க முடியாத நாள் – 2:48,123, 2:254, 14:31, 26:88, 43:67, 60:3, 70:10, 80:34,35,36

சில முகங்கள் வெண்மையாகவும், வேறு சில முகங்கள் கறுப்பாகவும் ஆகும் நாள் – 3:106, 10:26, 39:60, 75:22, 80:38, 88:8

உண்மை பயனளிக்கும் நாள் – 5:119

எதையும் மறைக்க முடியாத நாள் – 4:42, 86:9

இறைவனின் அனுமதியின்றி பேச முடியாத நாள் – 11:105, 78:38

பார்வைகள் நிலைகுத்தி நிற்கும் நாள் – 14:42, 24:37, 75:7

கர்ப்பிணிப் பெண்ணைப் பிரசவிக்கச் செய்யும் நாள் – 22:2

போதையுடையோராக மாற்றி விடும் நாள் – 22:2

இதயங்கள் தொண்டைகளை அடைத்துக் கொள்ளும் நாள் – 40:18

சிறுவர்களின் தலை முடியும் நரைக்கும் நாள் – 73:17

மலக்குகள் அணிவகுத்து நிற்கும் நாள் – 78:38

உற்றார் உறவினரை விட்டு ஓடும் நாள் – 6:94, 16:111, 19:80, 19:95, 23:101, 28:66, 31:33, 35:18, 60:3, 75:10, 80:34, 82:19

மனிதர்கள் ஈசல்கள் போல் வீசப்படும் நாள் – 101:4

தீயோர் நீலநிறக் கண்களுடையவர்களாக எழுப்பப்படும் நாள் – 20:102

மிருகங்களும் எழுப்பப்படும் நாள் – 6:38, 81:5

ஜின்களும் எழுப்பப்படும் நாள் – 6:128-130

ஷைத்தான்களும் எழுப்பப்படும் நாள் – 19:68

காலோடு கால் பின்னிக் கொள்ளும் நாள் – 75:29,30

கியாமத் நாளின் அடையாளங்கள்

யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் கூட்டத்தினரின் வருகை – 18:94, 21:96

மனிதர்களை மூடிக் கொள்ளும் புகை மண்டலம் உருவாகுதல் – 44:10

இறை வசனங்களை நம்பாதோரை இனங்காட்டிப் பேசுகின்ற பிராணி – 27:82

ஈஸா நபியின் வருகை – 43:61, 3:55, 3:144, 4:159, 5:75, 5:110, 5:116, 19:30,31

கியாமத் நாளின் ஆரம்ப நிகழ்வுகள்

வானம் சுருட்டப்பட்டு விடும் – 21:104, 52:9, 55:37, 69:16, 70:8, 78:19

மலைகள் பூமியுடன் சேர்த்து தூக்கி எறியப்படும். பின்னர் ஒன்றோடு ஒன்று மோதித் தூள் தூளாகி விடும் – 18:47, 20:105, 52:10, 56:5,6, 69:14, 70:9, 73:14, 77:10, 78:20, 81:3, 101:5

சந்திரன் ஒளி மங்கியதாக மாறிவிடும். சூரியனும், சந்திரனும் ஒன்று சேர்க்கப்படும் – 75:8,9, 77:7, 81:1,2, 82:2

பூமி வெட்ட வெளியாகி விடும் – 18:47, 56:4, 69:14, 73:14, 84:5, 89:21, 99:1-4

கடல்கள் தீ மூட்டப்படும் – 81:6

கடல்கள் பொங்கி தடுப்புகள் அகற்றப்படும் – 82:3

வேறு பூமியாக மாற்றி அதில்தான் சொர்க்கம் நரகம் – 14:48, 21:104, 39:67

வானம் வேறு வானமாக மாற்றப்படும் – 14:48

எழுப்பப்பட்டு ஒன்று திரட்டப்படுதல்

படைக்கப்படும்போது இருந்த கோலத்திலேயே எழுப்பப்படுவார்கள் – 7:29, 18:48, 21:104

எழுப்பப்பட்டதும் பூமியில் சில நிமிடங்கள் மட்டுமே வாழ்ந்தோம் என்று எண்ணுவார்கள் – 10:45

தீயோர் குருடர்களாகவும், ஊமைகளாகவும், செவிடர்களாகவும் எழுப்பப்படுவார்கள் – 17:72, 17:97, 20:124

மெதுமெதுவாக அடியெடுத்து வைத்துச் செல்வார்கள். இறைவனுக்கு அடங்கி ஒடுங்கிச் செல்வார்கள் – 20:108

மண்ணறைகளிருந்து வேகமாக இறைவனை நோக்கி வெளியேறுவார்கள் – 36:51

தலைவர்களுடன் அழைக்கப்படுவர் – 17:71

எரித்துக் கடலில் கரைக்கப்பட்டவர்களும், மிருகங்களால் சாப்பிடப்பட்டவர்களும் எழுப்பப்படுவார்கள் – 2:148, 3:157, 4:87

இறைவனுக்கு எளிதானது

முதலில் படைத்தவனுக்கு மீண்டும் படைத்தல் எளிதானது – 2:27, 17:49-51, 29:20, 30:27, 31:28, 36:79

வானங்கள் பூமியை விட மனிதனைப் படைத்தல் எளிதானது – 36:81, 40:57, 79:27

செயல்களின் ஏடுகள்

செயல்களின் ஏடுகள் – 3:30, 10:61, 17:13, 17:14, 17:71, 18:49, 18:50, 23:62, 39:69, 45:24, 45:28, 45:29, 69:19, 69:25, 84:7, 84:10

விசாரணை

கைகளும், கால்களும், தோல்களும், செவிப் புலன்களும், பார்வைகளும் பேசும் – 24:24, 36:65, 41:20

பரிந்துரை

பரிந்துரையே இல்லை என்ற கருத்தைத் தரும் வசனங்கள் – 2:48, 2:123, 2:254, 6:51, 6:70, 6:94, 7:53, 10:18, 30:13, 32:4, 36:23, 39:43, 39:44, 40:18, 74:48

அனுமதி பெற்று பரிந்துரை செய்யலாம் எனக் கூறும் வசனங்கள் – 2:255, 10:3, 19:87, 20:109, 21:28, 34:23, 43:86, 53:26

மறுமையில் வக்கீல் இல்லை

மறுமையில் வக்கீல் இல்லை – 11:105, 16:111, 23:108, 36:65, 78:38

மதிப்பீடு செய்தல் – மீஸான்

மறுமையில் மதிப்பீடு செய்தல் – 7:8,9, 18:105, 21:47, 23:102, 23:103, 101:6, 101:8

எவரும் எவரது சுமையையும் சுமக்க மாட்டார்

ஒவ்வொருவனும் தனது சுமையைச் சுமந்தாக வேண்டும் – 2:134, 2:141, 2:286, 4:111, 6:31, 24:11

பிறரை வழிகெடுத்தால் அந்தச் சுமையையும் சுமக்க வேண்டும் – 16:25

ஒருவர் சுமையை மற்றவர் சுமக்க மாட்டார் – 2:134, 2:141, 2:281, 2:286, 3:25, 3:161, 4:111, 6:31, 6:164, 7:39, 7:96, 9:82, 9:95, 10:8, 10:52, 17:15, 35:18, 39:7, 39:24, 39:48, 39:51, 40:17, 45:22, 52:21, 53:38, 74:38

மண்ணறை வாழ்வு

மண்ணறை வாழ்வு – 6:93, 36:51, 40:46

நன்மைக்குப் பத்து, தீமைக்கு ஒன்று

நன்மைக்குப் பத்து, தீமைக்கு ஒன்று – 2:272, 2:281, 3:25, 3:57, 3:161, 3:182, 4:40, 4:49, 4:124, 6:120, 6:160, 7:147, 8:60, 10:47, 10:54, 16:111, 17:71, 18:49, 21:47

சொர்க்கச் சோலைகள்

இந்தப் பூமியும், வானமும் இருக்காது – 14:48

ஏழு வானங்கள் மற்றும் பூமி அளவுக்கு சொர்க்கம் விசாலமானது – 3:133, 57:21

சொர்க்கத்திற்குக் கதவுகள் இருக்கும் –38:50

சொர்க்கச் சோலைகளின் கீழ்ப்பகுதியில் ஆறுகள் ஓடும் – 2:25, 3:15, 3:136, 3:195, 3:198, 4:13, 4:57, 4:122, 5:12, 5:85, 5:119, 7:43, 9:89, 10:9, 14:23, 20:76, 22:14, 22:23, 23:10, 57:12

அழகான குடியிருப்புகளும் உண்டு – 9:72, 13:29, 39:20, 61:12

நல்லோர்களில் பல படித்தரங்கள் உள்ளன – 4:95, 57:10

வானவர்கள் வாழ்த்துக் கூறி அழைத்துச் செல்வார்கள் – 39:73

நல்ல சந்ததிகள் பெற்றோருடன் சேர்க்கப்படுவார்கள் – 52:21

பெண்களுக்கும் சொர்க்கம் உண்டு. அவர்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படாது – 3:195, 4:124, 16:97, 33:35, 40:40

அங்கே இறைவனைக் காண்பார்கள் – 2:46, 2:223, 2:249, 3:77, 6:31, 6:154, 10:7, 10:11, 10:15, 10:45, 11:29, 13:2, 18:105, 18:110, 29:5, 29:23, 30:8, 32:10, 33:44, 41:54, 75:23, 83:15

தூய்மையான துணைகள் – 2:25, 3:15, 4:57, 37:48,49, 38:52, 44:54, 52:20, 55:56,57, 55:70,-84, 56:22,23, 56:35, 78:32

துணைகளுடன் கட்டில்களில் சயனிப்பார்கள் – 36:56, 52:20, 83:23

சொகுசுக் கட்டில்களில் இருப்பார்கள் – 15:47, 18:31, 36:56, 37:44, 52:20, 55:76, 56:15, 76:13, 83:23, 83:35

கருத்தவர்களும் அங்கே வெண்மையாகத் திகழ்வார்கள் – 3:106, 3:107, 10:26

வெயில் தெரியாது – 4:57, 13:35, 20:119, 36:56, 56:30, 76:13, 76:14, 77:41

கடும் குளிரும் இராது – 76:13

மிகச் சிறந்தவர்களின் தோழமையும் உண்டு – 4:69

கள்ளம் கபடம் யாருக்கும் இருக்காது – 7:43, 15:47

எவராலும் எத்தகைய இழிவும் ஏற்படாது – 10:26

நல்ல பெற்றோரையும், சந்ததிகளையும் அடிக்கடி சந்திப்பார்கள் – 13:23

ஆண்களுக்குக் கிடைப்பவை பெண்களுக்கும் உண்டு – 3:195, 4:124, 16:97, 33:35, 40:40

ஸலாம் கூறிக் கொள்வார்கள் – 14:23, 19:62, 25:75, 33:44, 54:26, 56:26

எந்தக் கஷ்டமும் இருக்காது – 15:48, 35:35

வெளியேற்றப்பட மாட்டார்கள் – 2:25, 2:82, 3:107, 3:136, 4:13, 4:122, 5:85, 7:42, 9:22, 9:89, 9:100, 10:26, 11:23, 11:108, 14:23, 15:48, 20:76, 23:11, 25:15, 25:16, 46:16, 50:34

நீரூற்றுக்களும் உள்ளன – 15:45, 44:52, 51:15, 55:50, 55:66, 76:6, 76:18, 77:41, 83:28, 88:12

நினைத்தவை யாவும் கிடைக்கும் – 16:31, 21:102, 25:16, 36:57, 41:31, 42:22, 43:71, 44:55, 50:35, 77:42

அங்கிருந்து வேறிடம் செல்ல விரும்ப மாட்டார்கள் – 18:108

வீண் பேச்சுக்கள் இருக்காது – 19:62, 56:25, 78:35, 88:11

நிர்வாணம் இருக்காது – 20:118

ஆபரணங்களும் உண்டு – 18:31, 22:23, 35:33, 76:21

பட்டாடைகளும் உண்டு – 18:31, 22:23, 35:33, 44:53, 55:54, 76:12, 76:21

மாளிகைகளும் உண்டு – 9:72, 25:10, 39:20, 61:12

பகல் தூக்கம் உண்டு – 25:24

தோட்டத்தின் உச்சியில் குடியிருப்பார்கள் – 25:75, 34:37, 39:20, 69:22, 88:10

இன்பத்தில் திளைப்பார்கள் – 36:55, 43:71

அங்கே மரணம் இல்லை – 20:74, 35:36, 44:56, 87:13

பணி செய்யும் வேலையாள்களாக சிறுவர்கள் – 52:24, 56:17, 76:19

அவர்களின் முன்னேயும் வலப்புறமும் ஒளி வீசும் – 57:12, 57:13, 57:19, 66:8

அங்கே தனி ராஜ்ஜியம் – 76:20

மலர்ந்த முகம் – 75:22, 80:38, 83:24, 88:8

சாய்ந்து கொள்ளும் திண்டுகளும் உள்ளன – 88:15

உயர்தரமான விரிப்புகள் உள்ளன – 55:54, 55:76, 56:34, 88:16

இரண்டு வகை சொர்க்கம் – 55:46-53, 55:62

சொர்க்கத்தில் உணவு

பசி இருக்காது – 20:118

பட்டினியில்லாத வகையில் உணவு – 13:35

தாகம் இருக்காது – 20:119

மாமிச உணவும் உண்டு – 52:22, 56:21

நாற்றமில்லாத ஆற்று நீர், பாலாறு, தேனாறு, மதுவாறு அனைத்தும் உண்டு – 47:15

அனைத்து வகைக் கனிகளும் உண்டு – 47:15

அதிகமான அளவு சாப்பிடுவார்கள் – 38:51, 43:73

இரு வேளை உணவு – 19:62

தங்கம், வெள்ளிப் பாத்திரங்களில் உண்பார்கள் – 43:71, 76:15

வெண்மையான, சுவையான மது பரிமாறப்படும். அதில் போதை இருக்காது – 37:45-48, 52:23, 56:18,19 83:25-28

ஏற்கனவே சாப்பிட்ட கனிகள் வடிவத்திலேயே கனிகள் உணவாக அளிக்கப்படும் – 2:25, 36:57, 37:42, 52:22, 55:68, 78:32

விரும்பிய கனிகளைப் பெறலாம் – 56:20

கனிகள் கைக்கெட்டும் உயரத்தில் தொங்கும் – 69:23, 76:14

கற்பூர பானம் – 76:5

இஞ்சி பானம் – 76:17

நரகம்

அனைவரும் நரகைக் கடக்க வேண்டும் – 19:71

நரகின் எரிபொருட்கள் யாவை – 2:24, 21:98, 40:72, 72:15

நரகில் பல படித்தரங்கள் – 4:145

வெளியேற முடியாது – 5:37, 32:20

நரகத்திற்கு ஏழு வாசல்கள் உள்ளன – 15:44

தீய வழிகாட்டிய தலைவர்களும், வழிகாட்டப்பட்டவர்களும் சண்டையிட்டுக் கொள்வர் – 7:38, 7:39, 26:96-102, 33:66-68, 38:60-63, 40:47-48

நரகத்தில் உணவு

கொதிக்கும் நீர் புகட்டப்படும் – 6:70, 10:4, 37:67, 38:57, 47:15, 55:44, 56:42, 56:54, 56:93, 78:25, 88:5

சீழ் புகட்டப்படும் – 14:16,17, 38:57, 69:36, 78:25

கொதிக்கும் நீரால் குடல் துண்டாகும் – 47:15

உருக்கப்பட்ட செம்பு போல் வெப்பமுடைய தண்ணீர் புகட்டப்படுவர் – 18:29

ஸக்கூம் மரமே உணவாகும் – 37:66, 44:43-46, 56:52,53

தொண்டைக்குள் இறங்காத உணவு தோலைக் கருகச் செய்யும் – 73:13, 74:29

முள்மரமே உணவாகும் – 88:6

பசியைப் போக்காத உணவு – 88:7

பல் வகைத் தண்டனைகள்

கருகும் தோல்கள் உடனே மாற்றப்படும் – 4:56

நெருப்பினால் ஆன ஆடை – 22:19

கொதிநீர் தலையில் ஊற்றப்படும் – 22:19, 44:48

நெருப்பினால் எரிக்கப்படுவர் – 40:72

நெருப்புக் காற்று வீசும் – 56:42

விலங்கிடப்படுவார்கள் – 13:5, 34:33, 36:8, 40:71, 69:32, 73:12, 76:4

நெருப்பால் விரிப்பு – 7:41

நெருப்பால் போர்வை – 7:41

பழுக்கக் காய்ச்சி சூடு போடப்படும் – 9:35

நெருப்பின் வேகம் தணியும்போது உடனே அதிகரிக்கப்படும் – 17:97

நரகத்தில் மரணம் இருக்காது – 14:17, 20:74, 35:36, 44:56, 78:13, 87:13

நரகம் கடுமையான வெப்பமுடையது – 9:81

நரகவாசிகளின் கூச்சலும், அலறலும் – 11:106, 21:100

இரும்புச் சம்மட்டியால் அடிக்கப்படுவார்கள் – 22:21

முகத்தை எரிக்கும் நெருப்பு – 23:104

நரகத்தின் பேரிரைச்சல் – 25:12, 67:7

நரகில் புரட்டி புரட்டிப் போடப்படுவார்கள் – 26:94, 33:66

கீழ்ப்புறத்திலிந்தும், மேற்புறத்திலிருந்தும் வேதனை செய்யப்படும் – 29:55

வேதனை இலேசாக்கப்படாது – 40:49, 43:75

கரும் புகையே நிழலாகும் – 56:43-44

கடுமையான காவலர்கள் – 66:6, 74:31

மண்டை ஓட்டைக் கழற்றும் வெப்பம் – 70:16

மாளிகை போல் பிரம்மாண்டமான தீப்பந்தங்களை வீசி எறியும் – 77:31-34

குளிர்ச்சியை அனுபவிக்க மாட்டார்கள் – 78:24

இதயங்களைத் தாக்கும் கடும் நெருப்பு – 104:6,7

என்றென்றும் நரகில் கிடப்போர்

இறைவனை நம்ப மறுத்தவர்கள் – 2:39, 2:161,162, 2:217, 2:257, 3:116, 4:169, 9:68, 33:65, 39:72, 40:76, 41:28, 59:16, 64:10, 98:6

ஒரு நன்மையும் செய்யாது தீமைகளை மட்டுமே செய்தவர்கள் – 2:81, 10:27, 16:29, 43:74

வட்டி வாங்கியவர்கள் – 2:275

ஏகஇறைவனை ஏற்று பிறகு மறுத்தவர்கள் – 3:88

அல்லாஹ்வுக்கும், தூதருக்கும் மாறுசெய்து அவனது வரம்புகள் அனைத்தையும் மீறியவர்கள் – 4:14, 5:80, 72:23

சத்தியம் செய்வதைக் கேடயமாக்கி அல்லாஹ்வின் பாதையை விட்டும் தடுத்தோர் – 58:16

கொலை செய்தவர்கள் – 4:93

இறை வசனங்களை நம்ப மறுத்துப் புறக்கணித்தவர்கள் – 7:36, 20:100, 23:103

இறைவனுக்கு இணை கற்பித்தவர்கள் – 6:128, 9:17, 25:68, 40:76, 98:6

அல்லாஹ்வுக்கும் அவனது தூதருக்கும் எதிராகப் போரிடுவோர் – 9:63

இரட்டை வேடம் போடும் நயவஞ்சகர்கள் – 9:68

மறுமையை நம்பாதவர்கள் – 10:52, 13:5, 22:14

தடுப்புச் சுவர்

இடைநிலையில் சிலர் – 7:46

விதியை நம்புதல்

நேர்வழியும், வழிகேடும் விதிப்படியே – 2:7, 2:142, 2:213, 2:253, 2:272, 3:176, 4:94, 4:88, 4:143, 5:41,48, 6:25, 6:35, 6:39, 6:107, 6:111,112, 6:125, 6:137, 6:149, 7:30, 7:101, 7:155, 7:176,178, 7:186, 9:55, 9:85,87, 9:93, 10:74, 10:99, 11:18, 11:34, 13:27, 13:31, 13:33, 14:4, 16:9, 16:19, 16:36, 16:37, 16:93, 16:108, 17:46, 17:97, 18:17, 18:57, 22:16, 24:21, 24:35, 24:46, 28:56, 30:29, 30:59, 32:13, 35:8, 36:9, 39:23, 39:36, 40:33,35, 42:8, 42:24, 42:44,46, 42:52, 45:23, 47:16, 63:3, 74:31

மனிதனே தனது செயலுக்குப் பொறுப்பாளி – 2:57, 2:79, 2:90, 2:134, 2:141, 2:225, 2:281,286, 3:25, 3:108, 3:117, 3:161, 3:182, 4:62, 5:80, 5:105, 6:70, 6:116, 6:119,120, 6:129, 7:96, 8:51, 9:70, 9:82, 9:95, 10:8, 10:44, 10:108, 11:101, 13:11, 14:27, 14:51, 15:84, 16:33, 16:118, 17:15, 17:19, 17:18, 18:29, 18:57, 22:10, 27:92, 28:47, 29:40, 30:9, 30:36, 30:41, 31:6, 34:50, 39:7, 39:41,50,51, 40:17, 40:31, 41:17, 42:20,30, 42:48, 43:76, 45:14, 45:22, 59:18, 62:7, 73:19, 74:37,38, 74:55, 76:29, 78:39,40, 80:12, 81:28, 83:14, 89:24

வழிகெடுப்பது ஷைத்தானின் வேலை – 2:36, 2:268, 3:155, 3:175, 4:60, 4:119, 4:120, 5:91, 6:43, 6:68, 7:20, 16:63, 17:27, 17:64, 19:58, 20:120, 25:29, 27:24

மனிதன் தனது வழிகேட்டுக்கு தானே பொறுப்பாளி – 10:108, 17:15, 39:41

அருளும் விதிப்படியே – 2:90, 2:105, 3:73, 3:74, 5:54, 62:4

செல்வமும் விதிப்படியே – 2:212, 3:27, 3:37, 9:28, 13:26, 17:30, 24:38, 28:82, 29:62, 34:36, 39:52, 42:12, 42:19

ஆட்சியும் விதிப்படியே – 2:247, 3:36, 7:128

சண்டை சச்சரவுகளும் விதிப்படியே – 2:253, 4:90

கண்ணியமும், இழிவும் விதிப்படியே – 3:26

மக்கள் பிரிந்து கிடப்பதும் விதிப்படியே – 5:48, 11:118, 16:93, 42:8

அனைத்தும் விதிப்படியே – 6:59, 10:61, 13:11, 35:11, 57:22, 74:56

இணை கற்பித்தலும் விதிப்படியே – 6:108

வழிகெடுப்பதும் விதிப்படியே – 6:112

சிசுக் கொலையும் விதிப்படியே – 6:137

மனிதன் நினைப்பதும் விதிப்படியே – 76:30, 81:29

விதியின் மீது பழிபோட்டுத் தப்பிக்க முடியாது – 6:148, 16:35, 36:47, 43:20

விதியை இறைவன் மாற்றியமைப்பான் – 13:39

முரண்பாடு போல் தோன்றும் விதியை இறைவன் ஏற்படுத்திய காரணம் என்ன? – 57:23

இதர நம்பிக்கைகள்

இஸ்லாம்

இஸ்லாம் மட்டுமே இறைவனால் ஏற்கப்படும் – 3:19, 3:85

மார்க்கத்தில் நிர்பந்தமில்லை – 2:256, 3:20, 4:63, 4:80, 5:92, 6:104, 6:107, 9:6, 10:99, 10:108, 11:28, 18:29, 27:92, 39:41, 42:15, 42:48, 50:45, 88:22

சக்திக்கு மீறி சிரமம் இல்லை – 2:233, 2:236, 2:286, 5:6, 6:152, 7:42, 23:62, 65:7

இஸ்லாம் மார்க்கம் முழுமையானது – 5:3

மார்க்கத்தில் எல்லை கடக்கக் கூடாது – 4:171, 5:77, 49:16

மார்க்கத்தைக் கஷ்டமாக்கக் கூடாது – 2:185, 2:286, 5:6, 22:78, 49:16, 73:20

இஸ்லாத்தை விட்டு மதம் மாறுவோர் – 2:217, 3:86, 3:90, 5:54, 16:106, 47:25

சடங்குகள் மட்டும் போதாது.- 2:177

இஸ்லாத்தை ஏற்க எந்தச் சடங்கும் இல்லை – 2:138

இஸ்லாம் எளிதான மார்க்கம் – 2:185, 2:233, 7:42, 4:28, 6:152

இஸ்லாத்தில் முழுமையாக நுழைதல் – 2:208

எதிரிகள் இஸ்லாத்தை ஏற்றால் பழைய பகைகளை மறந்திட வேண்டும் – 9:11

இஸ்லாம் முந்தைய மார்க்கத்தை மாற்றும் – 9:33, 48:28, 61:9

மார்க்கத்தில் சமரசம் இல்லை – 5:49, 11:12, 11:113, 17:74

மார்க்கம் கேலி செய்யப்படும் சபையில் அமரக் கூடாது – 4:140, 6:68

மறதிக்குத் தண்டனையில்லை – 2:286

தவறுதலாகச் செய்பவற்றுக்குத் தண்டனையில்லை – 2:286

இறைத்தூதர் போதனை கிடைக்காத சமுதாயம் – 2:62, 5:69, 22:17

நிர்பந்திக்கப்பட்டு செய்த குற்றங்களுக்கு மன்னிப்பு – 2:173, 5:3, 6:119, 6:145, 16:106, 16:115, 20:73, 24:33

ஷைத்தான் இருக்கிறான் என நம்புதல்

இப்லீஸ், நெருப்பில் படைக்கப்பட்ட ஜின் எனும் படைப்பைச் சேர்ந்தவன் – 7:12, 18:50

இப்லீஸ் ஆதமுக்குப் பணிவது தனக்கு இழுக்கு எனக் கருதினான். அவருக்கு மரியாதை செய்ய மறுத்தான் – 2:34, 15:31, 17:61, 20:116, 38:74

மனிதர்களை வழிகெடுக்க தனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்தால் வழிகெடுக்க முடியும் என இறைவனிடம் வேண்டினான் –7:14-17, 15:36-,39, 17:62-64

உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டவர்களை அவனால் வழிகெடுக்க முடியாது – 16:99, 14:22, 15:42, 17:65

இவனது சந்ததிகளே ஷைத்தான்கள் எனப்படுவோர். இவன் ஜின் இனத்தைச் சேர்ந்தவன் என்பதால் மற்ற ஜின்களைப் போல் இவனும் பல்கிப் பெருகுவான் – 18:50

இறைத்தூதர்கள் தவிர மற்ற மனிதர்களுக்கு அவன் தென்பட மாட்டான் – 7:27

மனித உள்ளங்களில் ஊடுருவி தீய எண்ணங்களைத் தோற்றுவிப்பான் – 4:119, 4:120, 5:91, 7:20, 20:120, 114:4

கெட்ட மனிதர்கள் நரகத்திற்குச் செல்வது போல் இவனும் நரகத்திற்குச் செல்வான் – 14:22, 26:94,95, 59:15

தீய எண்ணங்களுக்கு ஆட்படுவோர் உடனே அல்லாஹ்விடம் ஷைத்தானை விட்டு பாதுகாப்புத் தேடுவது கடமையாகும் – 7:200, 16:98, 23:97,98, 40:56, 41:36, 113:4, 114:3

ஷைத்தான்கள் வானுலகச் செய்திகளை ஒட்டுக் கேட்க முடியாது – 15:17,18, 26:212, 37:7-10, 67:5, 72:8,9

ஜின்கள் இருக்கிறார்கள் என நம்புதல்

ஜின்களிலும் தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டனர் – 6:130

கெட்ட ஜின்கள் நரகத்தை அடைவார்கள் – 6:128, 7:38, 7:179, 11:119, 41:25, 41:29, 46:18, 55:39

மனிதர்களைப் போலவே ஜின்களுக்கும் கட்டளைகள் உள்ளன – 17:88, 51:56, 55:33

ஷைத்தான்களின் தந்தையான இப்லீஸ் என்பவனும் ஜின் இனத்தவன் தான் – 18:50

ஸுலைமான் நபிக்கு ஜின்களைக் கட்டுப்படுத்திக் கொடுத்து இறைவன் சிறப்பித்திருந்தான் – 21:82, 27:17, 27:39, 34:12, 38:37,38

ஜின்கள் மனிதனை விட ஆற்றல் மிக்கவை – 27:39,40, 72:8,9

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஜின்களுக்கும் இறைத்தூதராக அனுப்பப்பட்டனர் – 46:29-32, 72:1-4, 72:19

ஜின்களிலும் மறுமையை நம்பாதவர்கள் உள்ளனர் – 72:7

ஜின்கள் வானுலகச் செய்திகளை ஒட்டுக் கேட்க முயலும்போது தடுக்கப்படுவார்கள் – 15:17,18, 26:212, 37:7-10, 67:5, 72:8,9

ஜின்களில் நல்லோரும், தீயோரும் உள்ளனர் – 72:11-14

ஜின்கள் நெருப்பால் படைக்கப்பட்டனர் – 7:12, 15:27, 38:76, 55:15

இறைத்தூதர்களுக்கு தீய மனிதர்கள் எதிரிகளாக இருந்தது போல தீய ஜின்களும் எதிரிகளாக இருந்தனர் – 6:112

சூனியம்

சூனியம் செய்வதாகக் கூறுவது இறை மறுப்பாகும் – 2:102

சூனியத்தால் ஏதும் செய்ய முடியாது – 2:102

சூனியத்தைக் கற்றவன் மறுமையில் வெற்றி பெற மாட்டான் – 2:102

சூனியம் ஷைத்தான் புறத்திலிருந்து உள்ளதாகும் – 2:102

சூனியம் என்பது மாயையும், ஏமாற்றுதலுமே – 7:116, 10:81, 20:66, 20:69

நபிமார்களுக்குச் சூனியம் செய்ய முடியாது – 17:47,48, 17:101, 25:8, 26:153, 26:185

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குச் சூனியம் செய்ய முடியாது – 5:67, 15:9, 75:17, 114:1

வஸீலா

வஸீலாவைத் தேடுதல் – 5:35

அல்லாஹ்வுக்கு நெருக்கமானவர்களே வஸீலா தேடும் நிலை – 17:57

பைஅத் – முரீது

பைஅத் முரீது இல்லை – 2:272, 48:10, 48:12, 48:18

உள்ளங்கள் அல்லாஹ்வின் கையில் – 2:272, 3:8, 4:88, 6:35, 6:66, 6:107, 10:43, 10:108, 16:37, 24:54, 27:81, 27:92, 28:56, 30:53, 34:50, 35:8, 39:41, 43:40, 50:45, 88:21, 93:7

இறைவனின் பதிவேடு

பாதுகாக்கப்பட்ட ஏடு – 6:38, 6:59, 9:36, 10:61, 11:6, 13:38,39, 17:58, 20:52, 22:70, 23:62, 27:75, 34:3, 35:11, 43:4, 50:4, 56:77,78, 57:22, 85:21,22

புனிதமாக்குதல்

புனிதத்தைத் தள்ளிப் போடுதல் – 9:37

புனிதமாக்கும் அதிகாரம் மனிதருக்கு இல்லை – 9:37

அல்லாஹ் புனிதமாக்கியதைப் பேண வேண்டும் – 5:2

நினைவுச் சின்னங்கள் – 2:248

இஸ்ரா

இஸ்ரா பயணம் – 17:1

மிஃராஜ்

மிஃராஜ் உண்மை நிகழ்ச்சியாகும் – 17:60, 53:13, 53:14, 53:15, 53:17, 53:18

மூஸாவை நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் சந்தித்தது மிஃராஜ் பயணத்தில் தான் – 32:23

கனவுகள்

கனவின் பலன் அதற்கு எதிர்மறையானது அல்ல – 8:43, 12:36,37, 12:43, 12:47, 12:100, 48:27,

காணும் கனவுகளை மற்றவர்களிடம் கூறாது மறைத்தல் – 12:5

கண்ட கனவை நம்பகமானவர்களிடம் கூறுதல் – 12:4

நபிமார்களின் கனவுகளும் இறைச்செய்தியே – 37:102-105

கனவின் விளக்கம் இறைவன் புறத்தில் உள்ளது – 12:37

மூடநம்பிக்கை

மூடநம்பிக்கை கூடாது – 2:189, 6:100, 6:138, 6:139, 6:140, 6:143, 6:144

மூட நம்பிக்கை ஷைத்தானின் வேலை – 4:118,119, 6:142, 17:64

திருவுளச்சீட்டு – 5:3

கோலத்தை மாற்றுவது ஷைத்தானின் வேலை – 4:119

பீடை என்று ஏதும் இல்லை – 7:131, 27:47, 36:18

அறியாமைக் காலம் – 5:103, 8:35, 9:37

குறி, ஜோதிடம் – 2:36, 5:3, 5:90, 6:59, 7:20, 7:22, 7:27, 7:150, 10:20, 11:77, 11:81, 12:11, 15, 12:66, 15:62, 16:77, 20:67, 20:86, 20:115, 20:120,121, 27:20, 27:22, 27:65, 28:15, 31:34, 34:3, 34:14, 38:22-24

நபிமார்கள், வானவர்கள் மறைவானதை அறிவார்கள் என்று நம்புதல் – 5:109, 11:31 ,11:42, 11:46,47, 9:114, 11:69,70, 15:52, 15:53, 37:104, 51:26, 5:116, 5:117, :,30,31,32

வணக்கங்கள்

தொழுகை கடமை

தொழுகை கடமை – 2:43, 2:83, 2:110, 2:238, 4:77, 6:72, 14:31, 22:78, 24:59, 29:45, 30:31, 58:13, 73:20, 98:5

பெண்களுக்கும் தொழுகை – 33:33

குடும்பத்தாரையும் தொழச் செய்தல் – 20:132

முந்தைய சமுதாயத்திற்கும் தொழுகை – 3:39, 10:87, 11:87, 14:37, 14:40, 19:31, 20:14, 21:73, 31:17

தொழுகையைத் தடுக்காத தொழில்கள் தான் செய்ய வேண்டும் – 24:37

தொழுகையின் பயன்

தொழுகை மூலம் உதவி தேடுதல் – 2:45, 2:153

தொழுவோருக்குக் கிடைக்கும் பயன் – 2:177, 2:277, 4:162, 5:12, 7:170, 9:71, 13:22, 22:35, 27:3, 30:31, 35:29, 42:38, 70:23, 70:34

முஸ்லிம்களின் அடையாளம் தொழுகை – 9:5, 9:11, 22:41

அல்லாஹ்வுக்கே தொழுகை – 6:162, 108:2

மறுமை நம்பிக்கையின் அடையாளம் தொழுகை – 6:92

தொழாதவருக்கு நரகம் – 19:59, 74:43, 75:31

தொழுகை தீமையைத் தடுக்கும் – 29:45

தூய்மை

தூய்மையை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் – 9:108

தொழுகைக்குத் தூய்மை அவசியம் – 4:43, 5:6

உளூவின் முறை – 5:6

உளூவை நீக்கும் காரியங்கள் – 4:43, 5:6

குளிப்புக் கடமையானவர்கள் பள்ளிக்குச் செல்லக் கூடாது – 4:43

தண்ணீர் கிடைக்காவிட்டால் தயம்மும் செய்யலாம் – 4:43, 5:6

குளிப்புக்கும், உளூவுக்கும் தயம்மும் செய்யலாம் – 4:43, 5:6

கஅபாவை நோக்குதல்

கஅபாவை நோக்கித்தான் தொழ வேண்டும் – 2:144, 2:149, 2:150

இயலாத நிலையில் கஅபாவை நோக்காது தொழுதல் – 2:239

முஸ்லிம்கள் திக்கை வணங்கவில்லை – 2:115

நேரம்

தொழுகை நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமை – 4:103

ஐவேளைத் தொழுகை – 2:238, 11:114, 17:78

நடுத் தொழுகை – 2:238

ஃபஜ்ர் தொழுகை – 17:78, 24:58

இஷா தொழுகை – 24:58

தொழுகையின் நேரங்கள் – 2:238, 4:103, 11:114, 17:78, 20:130, 24:58, 50:39

அன்றாடம் தொழுதல் – 70:23

பாங்கு

பாங்கு கூறுதல் – 5:58, 62:9

ஆடை

ஆடை அவசியம் – 7:31

தொழுகைக்கு நல்ல ஆடை – 7:31

ஈடுபாடு

தொழுகையில் கவனமின்மை – 4:142, 9:54, 23:9, 70:34, 107:4, 107:5,

தொழுகையில் பணிவு – 23:2

நயவஞ்சகனின் தொழுகை – 4:142

தொழுகையில் சோம்பல் – 4:142, 9:54, 107:5

பிறருக்குக் காட்ட தொழுவது – 4:142, 107:6

போதையில் தொழக் கூடாது – 4:43

தொழுகையில் பேணுதல் – 2:238, 6:92, 23:9, 70:34,35

திருக்குர்ஆன் ஓதுதல்

தொழுகையில் திருக்குர்ஆன் ஓதுதல் – 73:20

தொழுகையில் இயன்ற அளவு திருக்குர்ஆன் வசனங்களை ஓதுதல் – 73:20

போர்க்களத் தொழுகை

போர்க்களத் தொழுகை – 4:102

அச்சமான நிலையில் நடந்தும், வாகனத்திலும் தொழலாம் – 2:239

அச்சமான சூழ்நிலையில் தொழும் முறை – 4:102

தொழுகையைச் சுருக்குதல் – 4:101

பயணத் தொழுகை

பயணத் தொழுகை – 4:101

சாதாரண நேரத்தில் தொழும் முறை – 4:103

இரவுத் தொழுகை

இரவுத் தொழுகை – 17:79, 73:20

வேறு பணிகளைப் பாதிக்காமல் உபரித் தொழுகை – 73:20

நண்பரும் பகைவரும்

தொழுவோரை நண்பர்களாக்குதல் – 5:55

தொழுகையைக் கேலி செய்வோரை நண்பர்களாக்கக் கூடாது – 5:57

பள்ளிவாசலை நிர்வகிக்கும் தகுதி

தொழுபவர்தான் பள்ளிவாசலை நிர்வகிக்க முடியும் – 9:17,18

பள்ளிவாசல் அல்லாஹ்வுக்குரியது

தொழுபவரைத் தடுக்கக் கூடாது – 2:114, 96:10

பெண்கள் பள்ளிக்கு வருதல்

பெண்கள் பள்ளிக்கு வரலாமா? – 24:36, 37, 9:108

பரிகாரம்

தொழுகையை விட்டால் பரிகாரம் – 19:59,60

நயவஞ்சகருக்காக ஜனாஸாத் தொழுகை நடத்தக் கூடாது – 9:84

ஜுமுஆத் தொழுகை

ஜுமுஆத் தொழுகை – 62:9

சொற்பொழிவைக் கேட்டல் – 62:11

தொழுகை முடிந்தவுடன் பொருளீட்டலாம் – 62:10

நோன்பு

நோன்பு கட்டாயக் கடமை – 2:183, 2:185

முந்தைய சமுதாயத்திற்கும் நோன்பு கடமையாக இருந்தது – 2:183

நோன்பை விட்டுவிட ஆரம்பத்தில் அனுமதி இருந்தது – 2:184

பயணிகளும், நோயாளிகளும் வேறு நாட்களில் நோன்பு நோற்கலாம் – 2:184

நோன்பின் மாதம் – 2:185

நோன்பிருப்பவர்கள் இரவில் குடும்ப வாழ்வில் ஈடுபடலாம் – 2:187

கிழக்கு வெளுத்தது முதல் சூரியன் மறையும் வரை நோன்பின் நேரம் – 2:187

நோன்பு வைக்க முடிவு செய்த பின்பு கிழக்கு வெளுக்கும் வரை உண்ணலாம், பருகலாம் – 2:187

ஹஜ்ஜின்போது ஏற்படும் குற்றங்களுக்குப் பரிகாரமாக நோன்பு நோற்றல் – 2:196, 5:95

தவறுதலாக ஒருவரைக் கொன்று விட்டு அவருக்குரிய நட்டஈடு அளிக்க வசதியில்லாதவர் இரு மாதங்கள் நோன்பு நோற்றல் – 4:92

சத்தியம் செய்து அதை முறித்தால் பரிகாரமாக மூன்று நோன்பு நோற்றல் – 5:89

முந்தைய சமுதாயத்தின் மௌன விரதம் – 19:26

நோன்பாளிகளுக்குக் கிடைக்கும் பரிசு – 33:35

மனைவியுடன் சேருவதில்லை என்று சத்தியம் செய்தவர்கள் அதை முறித்து விட்டு இரண்டு மாதங்கள் நோன்பு நோற்க வேண்டும் – 58:4

ஸுப்ஹ் முதல் மக்ரிப் வரை நோன்பு. அதற்குக் குறைவான நோன்பு இல்லை – 2:187

இயலாதவர் வேறு நாட்களில் நோற்கச் சலுகை – 2:184, 185

நோன்பு நோற்க இயலாதவர் செய்யும் பரிகாரம் – 2:184,185

ரமலானை அடைவது – 2:185

திருக்குர்ஆன் அருளப்பட்ட மாதம் – 2:185

ஜகாத்

ஜகாத் கட்டாயக் கடமை – 2:43, 2:110

முந்தைய சமுதாயத்திற்கும் ஜகாத் – 2:83, 5:12, 19:31, 19:55, 21:73

இஸ்லாத்தின் அடையாளம் ஜகாத் – 9:5, 9:11, 41:7, 98:5

ஜகாத் கொடுப்பவரே பள்ளிவாசலை நிர்வகிக்க முடியும் – 9:18

ஜகாத் வசூலித்தல் இஸ்லாமிய அரசின் கடமை – 22:41

ஜகாத் கொடுப்பதால் செல்வம் குறையாது – 2:276, 30:39

பெண்களுக்கும் ஜகாத் கடமை – 33:33, 33:35, 57:18

தனியாகவும் ஜகாத் கொடுக்கலாம் – 30:38, 51:19, 70:25

விளை பொருட்களுக்கும் ஜகாத் உண்டு – 6:141

அறுவடை தினத்தில் ஜகாத் – 6:141

ஜகாத்தைக் கட்டாயமாக வாங்க வேண்டும் – 9:103, 51:19, 70:24

ஜகாத்துக்குத் தகுதியானவர்கள் – 9:60

ஜகாத் தூய்மைப்படுத்தும் – 9:103

ஜகாத் கொடுக்காததற்குத் தண்டனை – 9:34,35

ஜகாத் செலவிடப்படும் வழிகள் – 9:60, 30:38, 51:19, 70:24,25

(பொருள் திரட்டுதல், செலவிடுதல் குறித்து விரிவாக அறிய பொருளாதாரம் என்ற தலைப்பில் காண்க.)

ஹஜ்

ஹஜ் கட்டாயக் கடமை – 3:97

ஹஜ்ஜின்போது வியாபாரம் – 2:198

ஹஜ்ஜின்போது பேண வேண்டியவை – 2:197

ஹஜ்ஜுக்காக பொருளைத் தேடிக் கொள்வது – 2:197

ஹஜ்ஜுக்குச் செல்வோர் வியாபாரம் செய்து சம்பாதிக்கலாம் – 2:198

ஹாஜிகள் பொருட்களை வாங்கி வரலாம் – 2:198

ஹஜ்ஜுக்குச் செல்லத் தடை இருந்தால் – 2:196

இஹ்ராமில் வேட்டைப் பிராணியைக் கொல்லக் கூடாது – 5:95

இஹ்ராமில் வேட்டையாடக் கூடாது – 5:1,2, 5:94, 5:95

தவாஃப் செய்தல் – 2:125, 22:26, 22:29

மகாமு இப்ராஹீமில் தொழுதல் – 2:125

ஸபா மர்வாவுக்கிடையே ஓடுதல் – 2:158

அரஃபாத் மைதானத்தில் தங்குதல் – 2:198

மஷ்அருல் ஹராமில் இறைவனை நினைவு கூர்வது – 2:198

ஹஜ் சக்தியுள்ளவர்களுக்கே கடமை – 3:97

இஹ்ராமின்போது கடலில் வேட்டையாடலாம் – 5:96

நடந்தும், வாகனத்திலும் ஹஜ்ஜுக்குச் செல்லலாம் – 22:27

குர்பானி

குர்பானி – 22:33, 22:36, 108:2

நேர்ச்சை

அல்லாஹ்வுக்காக மட்டுமே நேர்ச்சை செய்ய வேண்டும் – 2:270

நேர்ச்சையை நிறைவேற்ற வேண்டும் – 2:270, 22:29

முந்தைய சமுதாயத்தில் குழந்தையை நேர்ச்சை செய்து இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கும் வழக்கம் இருந்தது – 3:35

சத்தியம் செய்தல்

சத்தியம் செய்வதைக் கேடயமாக்கி அல்லாஹ்வின் பாதையை விட்டும் தடுத்தல் – 58:16

சாட்சிகள் கூறுவதில் சந்தேகம் வந்தால் சத்தியம் செய்யுமாறு வற்புறுத்த வேண்டும் – 5:106-108

மனைவியின் ஒழுக்கத்தின் மீது கணவன் பழி சுமத்தினால் நான்கு சாட்சிக்குப் பதிலாக நான்கு சத்தியம் செய்தல் – 24:6-8

நன்மை செய்வதில்லை என்று அல்லாஹ்வின் பெயரால் சத்தியம் செய்யலாகாது – 2:224

வாய்தவறிச் செய்யும் சத்தியத்தால் குற்றமில்லை – 2:225, 5:89

வாய்தவறிச் செய்யும் சத்தியத்தை நிறைவேற்றத் தேவையில்லை, பரிகாரமும் தேவையில்லை – 2:225

சத்தியம் செய்தால் நிறைவேற்ற வேண்டும் – 5:89, 16:91

சத்தியத்தை நிறைவேற்ற இயலாதபோது அதற்கான பரிகாரம் – 5:89

மனைவியுடன் சேர்வதில்லை என்று அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் செய்தல் – 2:226

ஏமாற்றவும், மோசடி செய்யவும் சத்தியம் செய்யக் கூடாது – 16:92, 16:94

சத்தியத்தைக் கேடயமாகப் பயன்படுத்துதல் – 58:16, 63:2

சத்தியத்தை மோசடியாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது – 16:92

சத்தியம் செய்து மோசடி செய்தல் – 16:94

உறவினருக்குச் சாதகமாக பொய் சத்தியம் செய்யக் கூடாது – 5:106

உறவினருக்கு உதவ மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்யக் கூடாது – 24:22

பொய்ச் சத்தியம் மூலம் சாப்பிடுதல் – 3:77

அறுத்துப் பலியிடுதல்

இறைவனுக்காக அறுத்துப் பலியிடுதல் – 5:3, 22:36, 108:2

குர்பானிப் பிராணிகள் – 6:143

பிரார்த்தனை

துன்பத்தைப் பிரார்த்திக்கக் கூடாது – 2:286

குறைந்த சப்தத்தில் அல்லது மனதில் பிரார்த்தனை – 7:55

அல்லாஹ்வின் பெயர்களைச் சிதைக்கக் கூடாது – 7:180

பிரார்த்தனையில் இவ்வுலகை மட்டும் கேட்கக் கூடாது – 2:200

பிரார்த்தனையில் இரு உலக நன்மைகளைக் கேட்க வேண்டும் – 2:201

படுத்துக் கொண்டும், நின்றும் துஆச் செய்யலாம் – 3:191, 4:103, 10:12

பிரார்த்தனையில் பணிவு – 7:55

பிரார்த்தனையில் இரகசியம் – 7:29, 7:55

பிரார்த்தனையில் இறையச்சம் – 7:56,

அழுது பிரார்த்தனை – 5:83

பிரார்த்தனையில் நம்பிக்கை – 7:56

அல்லாஹ்வின் பெயர்கள் மூலமே அவனை அழைக்க வேண்டும் – 7:180, 17:110

இறைவனை நினைவு கூரல்

இறைவனை நினைவு கூரல் – 2:152

படுத்துக் கொண்டும் இறைவனை நினைவு கூரலாம் – 3:191, 4:103, 10:12

நினைவு கூரும் வழிமுறை – 7:205

உரத்த சப்தத்தில் நினைவு கூரக்கூடாது – 7:205

நினைவு கூரும்போது பணிவு – 7:205

அமைதிக்கு வழி அல்லாஹ்வின் நினைவு – 13:28

அச்சம் ஏற்படும்போது கூற வேண்டியது – 3:173

இன்ஷா அல்லாஹ் கூறல் – 18:23,24, 18:39

துன்பம் ஏற்படும்போது கூற வேண்டியது – 2:156

ஷைத்தானின் ஊசலாட்டத்தின்போது கூற வேண்டியது – 7:200, 23:97,98

வாகனத்தில் ஏறும்போது கூற வேண்டியது – 11:41

திருக்குர்ஆன் ஓதும்போது கூற வேண்டியது – 16:98

வேறு ஊருக்குள் நுழையும்போது கூற வேண்டியது – 17:80, 23:29

கடிதம் எழுதும்போது – 27:30

பாவமன்னிப்பு

பாவமன்னிப்புத் தேடுதல் – 3:135, 3:147, 4:110, 5:74, 7:153, 11:90

பாவமன்னிப்பு கேடயம் – 8:33, 11:3, 11:52

பிறருக்காக பாவமன்னிப்புத் தேடுதல் – 3:159, 4:64, 12:97,98, 19:47

இணைகற்பித்தோருக்காக பாவமன்னிப்புத் தேடுதல் – 9:113, 9:114,

பாவமன்னிப்புக் கேட்க மிகஏற்ற நேரம் – 3:17, 51:18

இஃதிகாப்

இஃதிகாப் இருக்கும்போது தாம்பத்தியம் கூடாது – 2:187

 

 

வரலாறு

நபிமார்கள்

ஆதம்

ஆதம் (அலை) மண்ணால் படைக்கப்பட்டார் – 3:59, 6:2, 7:12, 15:26 15:28, 17:61, 23:12, 32:7, 37:11, 38:71, 38:76, 49:13, 55:14

அவரிலிருந்து அவரது பெண்துணையை இறைவன் படைத்தான் – 4:1, 7:189, 39:6

ஆதம் (அலை) இறக்கப்பட்டது மக்காவில் தான் – 3:96

ஆதம் (அலை) பூமியில் படைக்கப்பட்டார் – 2:30

அனைத்தையும் அவருக்கு இறைவன் கற்றுக் கொடுத்தான் – 2:31

வானவர்களின் ஆட்சேபணை – 2:30

ஆதம் (அலை) வானவர்களை வென்றார் – 2:31-33

வானவர்கள் பணிந்தனர் – 2:34, 7:11, 15:29, 15:30, 18:50, 20:116, 38:72, 38:73

இப்லீஸ் பணிய மறுத்தான் – 2:34, 7:11, 15:33, 18:50, 20:116

ஆதம் (அலை) சொர்க்கத்தில் குடியமர்த்தப்பட்டார் – 2:35, 7:19

ஷைத்தான் வழிகெடுத்தான் – 2:36, 7:20, 7:27, 20:120

ஆதமுக்கு ஜோடி – 2:35, 7:19

தடை செய்யப்பட்ட மரம் – 2:35, 7:19, 7:20, 7:22, 20:120

இருவரும் வெளியேற்றப்பட்டனர் – 2:36, 2:38, 7:24, 20:123

ஆதம் (அலை) மன்னிக்கப்பட்டார் – 7:23, 20:122

ஆதம் (அலை) மிகச் சிறந்தவர் – 3:33

ஆகு எனும் கட்டளையால் ஆதம் (அலை) உருவானார் – 3:59

ஆதம் (அலை) அனைத்து மனிதர்களின் தந்தை – 4:1, 6:98, 7:189, 39:6, 49:13

ஆதம் (அலை) தடையை மீறினார் – 2:36, 7:22, 20:121

ஆதமின் சந்ததிகளிடம் உடன்படிக்கை – 7:172

ஆதமிடம் மன உறுதியில்லை – 20:115

ஆதம் (அலை) பாவம் செய்தார் – 20:121

இத்ரீஸ்

இத்ரீஸ் (அலை) – 19:56,57, 21:85

மூஸா

மூஸாவை அவரது எதிரியான ஃபிர்அவ்ன் எடுத்து வளர்த்தான் – 20:38-40, 26:18, 28:7,8,9, 28:12,13

மூஸாவிடம் அல்லாஹ் நேரடியாகப் பேசினான் – 2:253, 4:164, 7:143,144, 19:52, 20:11-24, 27:9

மூஸா (அலை) கோபத்தில் ஒருவரை அடித்ததால் அவர் இறந்து விட்டார். பயந்து கொண்டே நாட்டை விட்டு ஓடினார் – 20:40, 26:14, 28:15-19, 28:33

மூஸாவுக்குத் துணையாக ஹாரூனும் இறைத்தூதராக நியமனம் – 20:42, 23:45, 25:35, 26:13, 28:34,35

பாறையில் அடித்து தண்ணீர் பெருக்கெடுத்த அற்புதம் – 2:60, 7:160

கைத்தடி பாம்பாக மாறுதல் – 7:107, 7:117, 20:20, 26:32, 26:45, 27:10, 28:31

கையில் பிரகாசம் – 7:108, 20:22, 26:33, 27:12, 28:32

கைத்தடியால் கடல் பிளந்தது – 20:77, 26:63

சூனியக்காரருடன் போட்டியிட்டு வெல்லுதல் – 7:110-132, 10:79-81, 20:58-73, 26:37-50

மத்யன் நகருக்குச் சென்று மணமுடித்தல் – 28:23-28

மூஸாவுக்கு எழுத்து வடிவில் வேதம் – 7:145, 7:150, 7:154

முஸாவின் சமுதாயத்தினர் கொடுத்த தொல்லைகள் – 2:51, 2:54, 2:55, 2:59, 2:61, 2:65, 2:67-73, 2:92, 2:93, 2:108, 4:153, 5:22, 5:24, 7:129, 7:138, 7:148, 7:163, 20:86, 20:88

ஈஸா

ஈஸா (அலை) தந்தையின்றிப் பிறந்தார் – 3:47, 3:59, 19:17-21

சீடர்கள் இவரைக் காட்டிக் கொடுக்கவில்லை – 3:52,53, 61:14

ஈஸா (அலை) இறைவனின் மகனல்லர் – 4:171, 4:172, 5:17, 5:72, 5:75, 5:116,117, 9:30, 9:31, 43:59

ஈஸாவுக்கு இஞ்சீல் வேதம் வழங்கப்பட்டது – 3:48, 5:46, 5:110, 57:27

ஈஸாவுக்குச் சில அற்புதங்கள் வழங்கப்பட்டன – 3:49, 5:110, 5:112-114

ஈஸா (அலை) இஸ்ரவேலர்களுக்கு மட்டுமே தூதர் – 3:49, 61:6, 61:14

ஈஸா (அலை) தன் காலத்தவருக்கு மட்டுமே தூதர் – 61:6

ஈஸா (அலை) பிறந்ததும் பேசினார் – 3:46, 5:110, 19:29, 19:30

ஈஸா (அலை) பிறந்தவுடன் வேதம்பெற்று நபியானார் – 19:30

ஈஸா (அலை) திருமணம் செய்தார் – 13:38

ஈஸா (அலை) மரணித்து விட்டார்களா? – 3:55, 3:144, 4:159, 5:75, 5:110, 5:116, 19:30,31, 43:61

ஈஸா நபியின் பிறப்பு அற்புதம் என்பதால் அவர் கடவுளாக முடியாது – 3:59, 4:171, 4:172, 5:17, 5:72, 5:75

ஈஸா எதிரிகளிடமிருந்து காப்பாற்றப்பட்டார் – 5:110

உணவுத் தட்டு – 5:112

ஸுலைமான்

எவருக்கும் வழங்கப்படாத மகத்தான ஆட்சி – 38:35

காற்றை வசப்படுத்திக் கொடுத்தான் – 21:81, 34:12, 38:36

ஜின், மற்றும் ஷைத்தான்கள் அவரது கட்டளைப்படி அவருக்கு அடிமைச் சேவகம் செய்தனர் – 21:82, 27:17, 27:38-40, 34:14, 38:37, 38:38

பறவையின் மொழியையும் இவர் அறிந்திருந்தார் – 27:16, 27:18, 27:20,23

செழிப்பான வாழ்க்கை – 27:44, 34:13, 38:31

இப்ராஹீம்

இறைவனின் சோதனைகள் அனைத்திலும் இப்ராஹீம் வென்றார் – 2:124, 2:131

கஅபாவை மறு நிர்மாணம் செய்தார் – 2:127, 14:35, 22:26

இப்ராஹீமின் வழி தான் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் வழியாகவும் இருந்தது – 2:130, 2:135, 3:68, 3:95, 4:125, 6:161, 16:123

கொடுங்கோல் மன்னனிடம் அறிவுப்பூர்வமாக வாதிட்டுப் பிரச்சாரம் செய்தார் – 2:258

இப்ராஹீம் நபிக்கு இறைவன் சில அற்புதங்களை நிகழ்த்திக் காட்டினான் – 2:260, 21:68-70, 29:24, 37:97-98

தந்தையின் தவறான கொள்கையை உறுதியுடன் எதிர்த்தார் – 6:74, 9:114, 19:42-49, 26:70-80, 37:85-89

அறிவுப்பூர்வமாக மனதில் பதியவைக்கும் வகையில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் – 6:76-79

முஹம்மத் (ஸல்), இஸ்ஹாக், யாகூப், தாவூத், ஸுலைமான், அய்யூப், யூஸுஃப், மூஸா, ஹாரூன் அனைவரும் இவரது வழித்தோன்றல்களே – 4:163, 6:84, 29:27

தள்ளாத வயதில் இஸ்மாயீல், இஸ்ஹாக் இருவரையும் பெற்றார் – 11:71,72,73, 14:39, 15:53, 15:54, 15:55, 51:29

இறை உத்தரவுப்படி மனைவியையும் பச்சிளம் பாலகன் இஸ்மாயீலையும் பாலைவனத்தில் விட்டார். இவ்விருவர் மூலமே மக்கா நகரம் உருவானது – 14:37

தனி நபராகிய இவர் ஒரு சமுதாயமாக இருந்தார் – 16:120

சிலை வணக்கத்திற்கு எதிராகக் கடும் போக்கை மேற்கொண்டார் – 21:52-67, 37:91-96, 60:4

ஹஜ் செய்ய மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் – 22:27

இறைக் கட்டளைக்கேற்ப மகனையும் அறுக்கத் துணிந்தார் – 37:102-108

இப்ராஹீம் நபியின் வழித்தோன்றல்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தை நீண்ட காலம் இறைவன் வழங்கியிருந்தான் – 4:54

இப்ராஹீம் நபி கஅபா ஆலயத்தைக் கட்டுவதற்காக தங்கியிருந்த இடம் மகாமே இப்ராஹீம் எனப்படுகிறது – 2:125, 3:97

மனிதர்களில் இறைவன் நண்பனாக்கிக் கொண்டது இவரை மட்டுமே – 4:125

இஸ்மாயீல்

தந்தையுடன் சேர்ந்து கஅபாவைக் கட்டினார் – 2:125, 2:127

தம்மைப் பலியிட தந்தை விரும்பியபோது தயக்கமின்றி உடன்பட்டார் – 37:102

இறையருளால் காப்பாற்றப்பட்டார் – 37:107

இவரை அறுக்கும்போது இப்ராஹீம் கண்ணைக் கட்டிக் கொண்டதாகவும், பலமுறை கத்தியால் அறுத்தும் கத்தி அறுக்க மறுத்து விட்டதாகவும் கூறுவது பொய். அறுக்க அவரை கீழே தள்ளியவுடனேயே இறைவன் தடுத்து விட்டான் – 37:103,104

இஸ்ஹாக்

இவர் இப்ராஹீம் நபியின் மகனாவார். இவரைப் பற்றி அதிக விபரம் கூறப்படவில்லை – 2:133, 2:136, 2:140, 3:84, 4:163, 6:84, 11:71, 12:6, 12:38, 14:39, 19:49, 21:72, 29:27, 37:112, 37:113, 38:45

ஹாரூன்

இவருக்கு இறைவனிடமிருந்து செய்தி வந்தது – 4:163

இவர் மூஸா நபியின் தாய் வழிச் சகோதரராவார் – 5:25, 7:111, 7:142, 7:150, 7:151, 10:87, 19:53, 20:30, 20:42, 23:45, 25:35, 26:36, 28:34,35

இவர் நல்ல நாவன்மைமிக்கவர் – 26:13, 28:34

மூஸா நபியுடன் இணைந்து பணியாற்றியதால் மற்ற விவரங்கள் மூஸா என்ற தலைப்பில் காணலாம்.

தாவூது

ஜாலூத் என்ற கொடியவனைப் போரில் கொன்றார் – 2:251

தாவூது நபிக்கு ஸபூர் வேதம் வழங்கப்பட்டது – 4:163, 17:55

தாவூது நபிக்கு மலைகளும், பறவைகளும் வசப்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்டன – 21:79, 34:10, 38:19

தாவூது நபி தான் கவச உடைகளை முதலில் தயாரித்தவர் – 21:80

இரும்பை உருக்கி பல்வேறு பொருட்களைத் தயாரிக்கும் கலையும் இவர் மூலமே உலகுக்குக் கிடைத்தது – 34:10

விசித்திரமான வழக்கு மூலம் இவருக்குப் பாடம் கற்பிக்கப்பட்டது – 38:21-25

நூஹ்

ஆதம், இத்ரீஸ் தவிர திருக்குர்ஆனில் கூறப்பட்ட மற்ற எல்லா நபிமார்களுக்கும் இவர் முந்தியவராவார் – 4:163, 6:84

கப்பலில் ஏற்றப்பட்டு இவரும், இவரை ஏற்றவர்களும் காப்பாற்றப்பட்டனர். ஏற்க மறுத்தவர்கள் அழிந்து போயினர் – 7:64, 10:73, 11:37-48, 21:76,77, 23:27, 25:37, 26:119, 54:10-15, 69:11

வெள்ளப்பிரளயத்தின் போது எல்லா உயிரினங்களிலிருந்தும் ஒரு ஜோடியைக் கப்பலில் ஏற்றிக் கொண்டார் – 11:40, 23:27

அவரது மகன் அவருக்கு எதிரணியில் இருந்தான். அவனை அவரால் காப்பாற்ற இயலவில்லை – 11:42,43, 23:27

அக்கப்பல் ஜுதி மலை மீது நிலைகொண்ட பின் தண்ணீர் வடிந்தது – 11:44

இவர் 950 வருடங்கள் வாழ்ந்தார் – 29:14

அக்கப்பலை இறைவன் அகிலத்துக்கு அத்தாட்சியாக்கினான் – 23:30, 25:37, 26:121, 29:15, 54:15

அவரது மனைவியும் அவரை ஏற்கவில்லை. எனவே அவளை அவரால் காப்பாற்ற முடியாது – 66:10

சமுதாயத்தினரிடம் அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் – 7:60-64, 10:71, 11:27-32, 11:38, 23:24,25, 26:111, 26:116, 54:9, 71:5,6,7, 71:22,23

நூஹ் பிரார்த்தனை செய்த பின்னர் அழிக்கப்பட்டனர் – 21:76, 23:26, 26:117,118, 37:75, 71:26

ஸகரிய்யா

மர்யமை ஸகரிய்யா வளர்த்தார் – 3:37

தள்ளாத வயதில் யஹ்யாவை மகனாகப் பெற்றார் – 3:38,-41, 19:3-11, 21:89,90

யஹ்யா

இவருக்கு முன் உலகில் வேறு எவருக்கும் இப்பெயர் வைக்கப்படவில்லை – 19:7

இவருக்குச் சிறு வயதிலேயே வேதத்தையும், ஞானத்தையும் இறைவன் வழங்கினான் – 3:39, 19:12

அய்யூப்

பல்வேறு நோய்களாலும், வறுமையாலும் கடுமையாக இவர் சோதிக்கப்பட்டார். குடும்பத்தினரையும் இழந்தார். பின்னர் இறையருளால் நோய்கள் விலகின. அவரது குடும்பத்தினரும் திரும்பக் கிடைத்தனர் – 21:83-84, 38:41-44

பொறுமைக்கு எடுத்துக் காட்டாகக் கூறப்படும் இவரைப் பற்றி இதைத் தவிர வேறு விபரங்கள் கூறப்படவில்லை. அவரது உடலில் புழுக்கள் உற்பத்தியாகின என்று கட்டுக்கதைகள் தான் உள்ளன. அவற்றுக்குச் சான்று ஏதுமில்லை.

யூனுஸ்

அறிகுறிகள் தென்பட்டவுடன் யூனுஸ் நபியின் சமுதாயம் திருந்தியது. இதுபோல் திருந்திய வேறு எந்தச் சமுதாயமும் கிடையாது – 10:98, 37:148

யூனுஸ் நபிக்குத் தெரியாமல் அவரது சமுதாயத்தை இறைவன் காப்பாற்றியதால் இறைவனிடம் கோபித்துக் கொண்டு சென்றார். எனவே அவரை அல்லாஹ் தண்டித்தான் – 21:87,88

தனது குற்றத்தை உணர்ந்து வருந்தி மன்னிப்புக் கேட்டதால் அவரை அல்லாஹ் மன்னித்தான் – 21:87,88

கடலில் தள்ளப்பட்ட அவரை திமிங்கலம் விழுங்கியது – 37:140,141,142

யூனுஸ் நபி பாவமன்னிப்புக் கேட்டு இறைவனைத் துதிக்காமல் இருந்திருந்தால் நியாயத் தீர்ப்பு நாள் வரை மீன் வயிற்றிலேயே வைக்கப்பட்டிருப்பார் – 37:143,144

ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்களுக்கு அனுப்பப்பட்டார் – 37:147

அனைத்து நபிமார்களும் சென்ற வழியில் நடக்குமாறு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்ட இறைவன் இவரைப் போல் நடக்கக் கூடாது என்று கட்டளையிடுகிறான் – 6:90, 68:48,

இவரை மன்னித்து பழைய நிலைக்கு அல்லாஹ் உயர்த்தினான் – 6:86, 68:49-50

யூஸுஃப்

யூஸுஃப் அத்தியாயத்தில் ஒரே இடத்தில் இவரது வரலாறு விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளதைக் காண்க.

இல்யாஸ்

இவரைப் பற்றி அதிகமான குறிப்புக்கள் திருக்குர்ஆனில் காணப்படவில்லை. இவர் இறைத்தூதர் என்பதும், தனது சமுதாயத்துக்கு இவர் செய்த பிரச்சாரமும் சுருக்கமாகக் திருக்குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ளது – 6:85, 37:123, 7:130-132

இவரது மற்றொரு பெயர் இல்யாஸீன் – 37:130

அல்யஸஃ

இவரைப் பற்றி இரண்டு இடங்களில் திருக்குர்ஆன் குறிப்பிடுகிறது. இவர் நல்லவர்; சிறந்தவர்; நபி என்பதைத் தவிர வேறு எந்த விபரமும் கூறப்படவில்லை – 6:866:89, 38:48

துல்கிஃப்ல்

இவர் சிறந்த அடியார் – 38:48

ஷுஐப்

அளவு நிறுவைகளில் மோசடி செய்யும் சமுதாயத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார் – 7:85, 11:84,85, 26:181-183

இவரது சமுதாயத்தவர் அதிக எண்ணிக்கையில் இருந்தனர் – 7:86

ஊர் நீக்கம் செய்வதாக மிரட்டல் – 7:88

மிரட்டலுக்கு அஞ்சவில்லை – 7:89

பூகம்பம் தாக்கியது – 7:91, 11:94, 26:189, 29:37

அடியோடு அழிக்கப்பட்டனர் – 7:92, 11:95

இவரது சமுதாயத்தினர் செழிப்பாக வாழ்ந்தனர் – 11:84

இவரது சமுதாயம் பல தெய்வ நம்பிக்கை கொண்ட சமுதாயம் – 11:87

கொலை மிரட்டல் விட்டனர் – 11:91

ஷுஐப் நபி உயர்ந்த கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர் – 11:91,92

ஷுஐப் நபி காப்பாற்றப்பட்டார் – 11:94

யாகூப்

இப்ராஹீம் நபியின் பேரன் – 2:132

இஸ்ரவேல் எனவும் இவர் குறிப்பிடப்படுவார் – 3:93

யூஸுஃப் நபியின் தந்தை – 12:6

மகனைப் பிரிந்து கவலைப்பட்டார் – 12:84,85

பல வருடங்கள் மகனைக் காணாதிருந்தும் நம்பிக்கை இழக்கவில்லை – 12:87

கண்பார்வை இழந்து பார்வை பெற்றார் – 12:96

இறைத்தூதர்களில் ஒருவர் – 19:49

ஸாலிஹ்

ஸமூது கூட்டத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார் – 7:73

அற்புதமாக ஒட்டகம் அளிக்கப்பட்டது – 7:73, 17:59, 54:27

ஒட்டகத்துக்குக் கேடு தரக்கூடாது என்ற நிபந்தனை – 7:73, 11:64, 17:59, 26:156

இவரது சமுதாயத்தினர் மலைகளைக் குடைந்து வாழ்ந்தனர் – 7:73, 15:82, 26:149, 89:9

இவரது சமுதாயத்தினர் ஒட்டகத்தை அறுத்தனர் – 7:77, 11:65, 26:157, 54:28, 91:14

பூகம்பத்தால் இவரது சமுதாயம் அழிக்கப்பட்டது – 7:78, 11:67, 15:83, 41:17, 51:44, 54:31, 69:5

பலதெய்வ நம்பிக்கையை ஸாலிஹ் நபி எதிர்த்தார் – 11:62

ஸாலிஹ் நபியும், நல்லோரும் காப்பாற்றப்பட்டனர் – 11:66

ஒன்பது கூட்டத்தினர் அவரது சமுதாயத்தில் இருந்தனர் – 27:48

அனைவரும் அழிக்கப்பட்டனர் – 27:51, 53:51

ஸாலிஹ் நபி, ஹிஜ்ர் எனும் ஊரைச் சேர்ந்தவர் – 15:80

ஒட்டகத்துக்கு ஒரு நாள், மக்களுக்கு ஒரு நாள் என தண்ணீர் பங்கீடு – 26:155, 54:28, 91:13

ஸாலிஹ் நபியைப் பீடை என்றனர் – 27:47

ஸாலிஹ் நபியைக் கொல்ல திட்டம் தீட்டினர். இதன் பின் அழிக்கப்பட்டனர் – 27:49-51

ஸாலிஹ் நபியைப் பொய்யர் என்றனர் – 54:25

ஆது சமுதாயத்துக்குப் பின் வந்த சமுதாயமாவர் – 7:74

இவரது சமுதாயம் செழிப்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர் – 11:61, 26:146, 26:147, 26:148

லூத்

ஓரினச் சேர்க்கையில் ஈடுபட்டு வந்த ஆண்களை நல்வழிப்படுத்த இவர் அனுப்பப்பட்டார். – 7:80,81, 11:78,79, 15:72, 26:165,166, 27:54,55, 29:28, 29:29

இவர் காலத்தில் தான் ஓரினச் சேர்க்கை முதன் முதலில் தோன்றியது – 7:80

இவரது சமுதாயத்தினர் திருந்த மறுத்து தொல்லை தந்தனர் – 7:82, 26:167, 27:56

இவரது சமுதாயத்தினர் அழிக்கப்பட்டனர். ஊரே தலைகீழாக்கப்பட்டது – 7:83, 7:84, 11:81, 11:82, 11:83, 15:65, 15:73, 15:74, 26:173, 27:58, 29:34, 51:33,34, 54:34, 54:38

இவரது மனைவியே இவருக்கு எதிராக இருந்தாள். அவளும் அழிக்கப்பட்டாள் – 7:83, 26:171, 27:57, 29:33, 37:135, 66:10

லூத்துடைய சமுதாயத்தை அழிக்க வந்த வானவர்கள் இப்ராஹீமுக்கு முதலில் நற்செய்தி கூறிவிட்டு பின்னர் லூத்துடைய ஊரை நோக்கிப் புறப்பட்டனர் – 11:71, 11:74, 15:53,54 29:31,32

அழிக்க வந்த வானவர்கள் அழகிய ஆண்கள் வடிவில் வந்ததால் அவர்களையும் தகாத உறவுக்கு அழைத்தனர் – 11:78,79, 11:81, 15:67,68,69, 54:37

இப்ராஹீமும் லூத்தும் சந்தித்துள்ளனர் – 29:26

ஹூது

ஆது சமுதாயத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார் – 7:65

பல தெய்வ நம்பிக்கையை எதிர்த்தார் – 7:65, 7:70, 7:71, 11:50, 11:53, 11:54, 46:22

ஹூது நபியும், அவரை ஏற்றவர்களும் காப்பாற்றப்பட்டனர் – 7:72, 11:58

ஆது கூட்டம் அழிக்கப்பட்டது – 7:72, 11:58, 23:41, 26:139

இவரது சமுதாயம் வலிமைமிக்க சமுதாயமாக இருந்தது – 11:52, 41:15, 89:8

கடும் காற்றால் அழிக்கப்பட்டனர் – 41:16, 46:25, 51:41,42 54:19,20, 69:6

ஏழு நாட்கள் காற்று வீசியது – 69:7

எவரும் மிஞ்சவில்லை – 69:8

நபிகள் நாயகம்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் தூய வாழ்க்கை – 10:16

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் சிறப்பு – 8:33, 9:128, 17:79

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு எழுதவும், படிக்கவும் தெரியாது – 7:157,158, 25:4,5, 29:48

முந்தைய வேதங்களில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் பற்றி முன்னறிவிப்பு – 2:146, 6:20, 7:157

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இறுதி நபி – 4:79, 4:170, 7:158, 9:33, 10:57, 10:108, 14:52, 21:107, 22:49, 25:1, 33:40, 34:28, 62:3

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இப்ராஹீமின் வழித்தோன்றல் – 2:129

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் கனிவும், மென்மையும் – 3:159

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஆரம்பத்தில் ஏதும் அறியாமல் இருந்தனர் – 4:113, 42:52, 93:7

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இறைவனின் பாதுகாப்பு பெற்றனர் – 5:67

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் விமர்சனங்களுக்குக் கவலைப்பட்டனர் – 6:33, 10:65, 11:12, 16:127, 27:70

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தூதர் அனுப்பப்படாத சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் – 6:156, 32:3, 36:6

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களைப் பைத்தியம் என்றனர் – 7:184, 15:6, 23:70, 34:46, 37:36, 44:14, 52:29, 68:2, 68:51, 81:22

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஊரை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டனர் – 8:5, 8:30, 9:40

இறைவனின் தனி அன்பு – 8:33

அபூபக்ருடன் ஹிஜ்ரத் – 9:40

தவறை இறைவன் சுட்டிக் காட்டுதல் – 3:128, 8:67, 9:43, 9:80, 9:84, 9:101, 9:108, 11:12, 18:6, 26:3, 28:56, 66:1, 80:1

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது சமுதாயம் சிரமப்படுவதற்காக கவலைப்பட்டனர் – 9:128, 26:3

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் சமுதாயத்தின் மீது அதிக அன்புடையவர் – 9:61, 9:128, 16:127, 18:6, 27:70, 33:6, 35:8,

மந்திரவாதி என்றனர் – 10:2, 38:4

நபியாகும் முன் பரிசுத்த வாழ்க்கை – 10:16

மனைவி, மக்கள் இருந்தனர் – 13:38, 33:6, 33:28-36

மிஃராஜ் பயணம் – 17:1, 17:60, 32:23, 53:13,14, 53:15, 53:18

சூனியம் வைக்கப்பட்டவர் என்றனர் – 17:47, 25:8

மறுமையில் புகழிடம் – 4:41, 16:89, 17:79, 68:3, 92:21, 93:5, 108:1

விரட்டியடித்த ஊருக்கு திரும்பிச் செல்லுதல் – 28:85

நற்குணம் – 68:4, 3:159

கவிதை தெரியாது – 36:69

சிறு வயதில் பெற்றோரை இழந்தார் – 93:6

பின்னர் வசதி படைத்தவராக ஆனார் – 93:8

பேரும், புகழும் – 94:4

நல்லோர் – தீயோர்

நல்லோர்

மர்யம்

பிறப்பு – 3:36-39

இறைப்பணிக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டார் – 3:35

இறைவனால் சிறப்பாகக் கவனிக்கப்பட்டார் – 3:37, 3:44, 3:45, 5:110

மிகச் சிறந்த பெண்மணி – 3:42, 5:75, 21:91, 23:50, 66:12

ஆண் துணையின்றி கருவுற்றார் – 3:45, 4:156, 4:171, 19:16-19 19,20,21, 19:27, 21:91

மர்யம் கடவுள் அல்ல – 5:17, 5:75

இம்ரான்

இம்ரான் – 3:33, 3:35, 66:12

அபூபக்ர்

அபூபக்ர் – 9:40

குகைவாசிகள்

குகைவாசிகள் – 18:9-21

லுக்மான்

லுக்மான் – 31:12, 31:13

தாலூத்

தாலூத் – 2:247, 2:249, 2:250

துல்கர்னைன்

துல்கர்னைன் – 18:83-98

அந்த மூவர்

தீர்ப்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட மூவர் – 9:118

ஸைத்

ஸைத், நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் வளர்ப்பு மகன் – 33:37

ஸைத் தனது மனைவியை விவாகரத்துச் செய்த பின் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அவரை மணந்து கொண்டனர் – 33:37

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் அன்புக்குப் பாத்திரமானவர் – 33:37

ஸாபியீன்கள்

ஸாபியீன்கள் – 2:62, 5:69, 22:17

தீயோர்

ஆது சமுதாயம்

ஹூத் எனும் தலைப்பில் காண்க.

ஸமூது

ஸாலிஹ் என்னும் தலைப்பில் காண்க.

யானைப்படை

யானைப்படை – 105:1

அபூலஹப்

அபூலஹப் – 111:1-3

இரம்

இரம் – 89:7

காரூன்

காரூன் – 28:76, 28:79, 28:81, 29:40

ஆஸர்

ஆஸர் – 6:74, 9:114, 19:42, 21:52, 26:70, 37:85, 43:26, 60:4

ஜாலூத்

ஜாலூத் – 2:249, 2:251

யஃஜூஜ் மஃஜூஜ்

யஃஜூஜ் மஃஜூஜ் – 18:94, 21:96

ஃபிர்அவ்ன்

இஸ்ரவேல் சமுதாய ஆண்களை மட்டும் கொன்று குவித்தான் – 2:49, 7:127, 7:141, 14:6, 28:4

அவனது மனைவி உண்மையான முஸ்லிம்களுக்கு எடுத்துக் காட்டாகத் திகழ்ந்தவர் – 66:11

கடலில் மூழ்கடிக்கப்பட்டான் – 2:50, 10:90, 20:78, 44:24

சர்வாதிகாரம் செய்தான் – 10:83, 28:4, 43:51, 44:31

தன்னைக் கடவுள் என்றான் – 28:38, 79:24

ஸாமிரீ

இஸ்ரவேலர்களின் நகைகளை உருக்கி காளைச்சிற்பத்தை உருவாக்கினான் – 7:148, 20:87

மூஸா நபி தூர் மலைக்குச் சென்ற பின் அவரது சமுதாயத்தை வழிகெடுத்தான் – 20:85

காளைச் சிற்பம் தான் இறைவன் என்று நம்பச் செய்தான் – 20:88

மூஸா நபியின் காலடி மண்ணை எடுத்து அதைப் போட்டு காளைச் சிற்பத்தை சப்தமிடச் செய்தான் – 20:96

மஜூஸிகள்

மஜூஸிகள் – 22:17

நயவஞ்சகர்கள்

இரட்டை வேடம் போட்டனர் – 2:8, 2:11, 2:14, 3:119, 4:143, 5:61, 8:49, 9:56,57, 9:96, 47:16, 63:1.

மோசடி செய்தனர் – 2:9, 4:142

நல்லோரை மூடர் என்றனர் – 2:13

பொய்ச் சத்தியம் செய்தனர் – 2:204

கவர்ச்சியாகப் பேசினர் – 2:204, 47:30

குழப்பமும் நாசமும் ஏற்படுத்தினர் – 2:205

பாவம் செய்வதில் அகந்தை கொண்டனர் – 2:206

சதித் திட்டம் போட்டனர் – 3:118, 3:119, 4:81, 4:108, 9:47

முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்படும் துன்பத்தில் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் – 3:120

உள்ளத்தில் இல்லாததை வாயால் மொழிந்தனர் – 3:167, 9:62

நெருக்கடியான நேரத்தில் காலை வாரினர் – 3:167, 9:42

இறைத்தூதரின் போதனையைக் கேட்க மறுத்தனர் – 4:61

தீமையைச் செய்து விட்டு நல்லது செய்வதாகப் பொய்ச் சத்தியம் செய்தனர் – 4:62, 9:107

முஸ்லிம்களையும், எதிரிகளையும் சேர்த்து ஏமாற்றினர் – 4:91

நயவஞ்சகர்களுக்குக் கடும் தண்டனை – 4:138, 4:140, 4:145, 9:68, 9:95, 33:73, 48:6, 57:13

நயவஞ்சகர்கள் தொழுதனர் – 4:142

முஸ்லிம்களை உளவு பார்த்தனர் – 5:41, 9:47

செய்திகளைத் தப்பாகக் கூறினர் – 9:48

வாங்கும் கூலிக்கேற்ப கொள்கையை மாற்றினர் – 9:58

மாட்டிக் கொண்டால் விளையாட்டாகக் கூறினோம் என்றனர் – 9:65

தீமைகளை ஏவி நன்மைகளைத் தடுத்தனர் – 9:67

நிராகரிப்பவரும், நயவஞ்சகர்களும் சமமானவர்கள் – 9:73

முஸ்லிம்கள் நல்லது செய்தால் கேலி செய்தனர் – 9:79

நயவஞ்சகருக்கு ஜனாஸா தொழுகை நடத்தக் கூடாது – 9:84

பள்ளிவாசலைத் தீய நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்தினார்கள் – 9:107

ஒளிந்து மறைந்து விடுவதில் வல்லவர்கள் – 9:127, 24:63

தங்களுக்குச் சாதகமானதை மட்டும் பிடித்துக் கொள்வார்கள் – 5:41, 24:49

பயம் ஏற்பட்டால் மரணத்தைக் கண்டது போல் ஓட்டமெடுப்பார்கள் – 33:19, 47:20

சில விஷயங்களில் மட்டும் கட்டுப்படுவதாகக் கூறுவர் – 47:26

சத்தியம் செய்வதைக் கேடயமாக்குவார்கள் – 58:16, 63:2

உடலமைப்பால் பிறரைக் கவர்வார்கள் – 63:4

சிறிய சலசலப்பையும் தங்களுக்கு எதிரானது என நினைப்பார்கள் – 63:4

மற்றவர்கள்

இஸ்ரவேலர்கள்

இறைவன் பல சிறப்புக்களை வழங்கினான் – 2:47, 2:122

அதிகமான இறைத்தூதர்களை அவர்களிலிருந்து அனுப்பினான் – 5:20

நீண்ட காலம் அவர்களை ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்த்தினான் – 4:54, 7:137, 10:93, 26:59

அற்புதமான விதத்தில் வசதிகளை இறைவன் கொடுத்தான் – 2:57, 7:60, 7:160, 20:80

தாம் மட்டுமே பிறப்பால் உயர்ந்தவர்கள் என இவர்கள் நினைத்தனர் – 3:75, 5:18

மக்கள் பணத்தை மோசடியாகச் சாப்பிட்டனர் – 4:161, 9:34

மார்க்கத்தை வயிற்றுப் பிழைப்புக்கு வழியாக்கிக் கொண்டனர் – 2:41, 2:79, 2:174, 3:187, 5:44,

இறைவனின் ஆற்றலைக் கண்ட பின்பும் கண்டதையும் கடவுளாக்கிக் கொண்டனர் – 2:51, 2:54, 2:92, 7:138, 7:148, 20:88, 20:96

இறைவனின் அற்புதங்களை அனுபவித்துக் கொண்டே அல்லாஹ்வைப் பார்க்காமல் நம்ப மாட்டோம் என்றனர் – 2:55, 4:153

இறைத்தூதர்களைக் கொன்றனர் – 2:61, 2:87, 2:91, 3:21, 3:112, 3:181, 3:183, 4:155, 5:70

இறைவேதத்தில் கைவரிசை காட்டினர் – 2:79, 2:159, 2:174, 3:78, 3:187, 4:46, 5:13, 5:41

பன்றிகளாகவும், குரங்குகளாகவும் சிலர் மாற்றப்பட்டனர் – 2:65, 5:60, 7:166

சிலர் அழிக்கப்பட்டனர் – 2:55, 4:153, 7:155

யூதர்கள்

யூதர்கள் – 2:62, 2:113, 2:120, 2:135, 2:140, 4:46, 4:160, 5:18, 5:41, 5:44, 5:51, 5:64, 5:69, 5:82, 6:146, 9:30, 16:118, 22:17, 62:6

கிறித்தவர்கள்

கிறித்தவர்கள் – 2:62, 2:111, 2:113, 2:120, 2:135, 2:140, 5:14, 5:18, 5:51, 5:69, 5:82, 9:30, 22:17

ஆதமின் இரு புதல்வர்களில் ஒருவர்

ஆதமின் இரு புதல்வர்களில் ஒருவர். 5:27

மனாத்

மனாத் (சிலை) – 53:20

லாத்

லாத் (சிலை) – 53:19

உஸ்ஸா

உஸ்ஸா (சிலை) – 53:19

வத்து

வத்து (சிலை) – 71:23

ஸுவாவு

ஸுவாவு (சிலை) – 71:23

யகூஸ்

யகூஸ் (சிலை) – 71:23

நஸ்ர்

நஸ்ர் (சிலை) – 71:23

குரைஷ்

குரைஷ் – 106:1

ஸித்ரதுல் முன்தஹா

வானுலகில் உள்ள மரம் – 53:14

பார்வைகளைக் கவரும் அழகுடையது – 53:16,17

இவ்விடத்தில் ஜிப்ரீலை நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் சந்தித்தார்கள் – 53:13,14

இடங்கள்

மக்கா (பக்கா)

மக்கா (பக்கா) – 3:96, 48:24

இப்ராஹீம் நபி, இறை உத்தரவுப்படி மனைவியையும், பச்சிளம் பாலகன் இஸ்மாயீலையும் பாலைவனத்தில் விட்டார். இவ்விருவர் மூலமே மக்கா நகரம் உருவானது – 14:37

ரோமாபுரி

ரோமாபுரி – 30:2

ஹுதைபியா

ஹுதைபியா – 48:10, 48:18

யஸ்ரிப் (மதீனா)

யஸ்ரிப் (மதீனா) – 9:101, 9:120, 33:13, 33:60, 63:8

மிஸ்ர் (எகிப்து)

மிஸ்ர் (எகிப்து) – 10:87, 12:21, 12:99, 43:51

மத்யன்

மத்யன் – 7:85, 9:70, 11:84, 11:95, 20:40, 22:44, 28:22, 28:23, 28:45, 29:36

தூர் மலை

மூஸா நபியவர்கள் இறைவனிடம் நேரடியாக உரையாடிய இடம் – 19:52, 20:80, 28:29, 28:46

இம்மலை தூர்ஸைனா என்றும் தூர்ஸீனின் என்றும் கூறப்படுகிறது – 23:20, 95:2

தூர் மலை மீது இறைவன் சத்தியம் செய்து ஒரு அத்தியாயத்தையும் அருளியுள்ளான் – 2:63, 2:93, 4:154, 52:1, 95:2

ஜூதி மலை

ஜூதி மலை – 11:44

கஅபா

முதல் ஆலயம் – 3:96, 22:33

கஅபா என்றும் நிலைத்திருக்கும் – 5:97

மக்களுக்கு அபய பூமியாகும் – 2:125, 3:97, 5:97, 106:4

முஸ்லிம்கள், உலகின் எப்பகுதியில் இருந்தாலும் அந்த ஆலயம் இருக்கும் இலக்கை நோக்கித்தான் தொழ வேண்டும் – 2:144, 2:149, 2:150

இந்த ஆலயத்தில் யுத்தம் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. தற்காப்புக்குச் சண்டையிட அனுமதியுண்டு – 2:191, 5:2, 22:25

இங்கே வேட்டையாடக் கூடாது –5:2

முஸ்லிமல்லாதவர்கள் மற்ற பள்ளிவாசல்களில் அனுமதிக்கப்படலாம் என்றாலும் இங்கு மட்டும் அனுமதிக்கப்படக் கூடாது – 9:28

இங்கே உள்ளூர்வாசிகளும், வெளியூர்வாசிகளும் சமமான உரிமை படைத்தவர்கள் – 22:25

இப்ராஹீம், கஅபாவை மறுநிர்மாணம் செய்தார் – 2:127, 14:37, 22:26

இப்ராஹீம், ஹஜ் செய்ய மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் – 22:27

கஅபாவைத் தவாஃப் செய்வது – 2:158, 22:29,

கிப்லா மாற்றம் – 2:142-145

உஹது

உஹதுப் போர் – 3:121,122

உஹதுப் போர் தோல்வி – 3:140, 3:152

நபியை விட்டு விட்டு ஓட்டம் பிடித்தல் – 3:153, 3:165, 3:166

இறுதியில் வெற்றி – 3:154, 3:172

பத்ரு

பத்ருக்களத்தில் இறை உதவி – 3:13, 3:123, 3:124, 8:5, 8:7, 8:9, 8:11, 8:12, 8:17, 8:42, 8:43, 8:44

அகழ்ப் போர்

அகழ்ப் போர் – 33:20, 33:22

ஹுனைன்

ஹுனைன் – 9:25, 9:26, 9:27

உயிரினங்கள்

நாய் – 5:4, 7:176, 18:18, 18:22

குதிரை – 3:14, 8:60, 16:8, 17:64, 38:31, 59:6, 100:1

மீன் – 5:96, 16:14, 18:61, 18:63, 21:87, 35:12, 37:142, 68:48

பன்றி – 2:173, 5:3, 5:60, 6:145, 16:115

கோவேறுக் கழுதை – 16:8

கழுதை – 2:259, 16:8, 31:19, 62:5, 74:50

கால்நடைகள் – 3:14, 4:119, 5:1, 5:95, 6:136, 6:138, 6:139, 6:142, 6:146, 7:179, 10:24, 16:5, 16:66, 16:80, 20:54, 22:28, 22:30, 22:34, 23:21, 25:44, 25:49, 26:133, 32:27, 35:28, 36:71, 39:6, 40:79, 42:11, 43:12, 47:12, 79:33, 80:32

வெள்ளாடு – 6:143

செம்மறி ஆடு – 6:143

ஒட்டகம் – 6:144, 7:40, 7:73, 7:77, 11:64, 12:70, 12:82, 12:94, 17:59, 26:155, 54:27, 88:17, 91:13

காகம் – 5:31

எறும்பு – 27:16,18

யானை – 105:1

கொசு, ஈ – 2:26, 22:73

தேனீ – 16:68

கரையான் – 34:14

ஊர்வன – 24:45

பொதுவாக உயிரினம் – 2:164, 6:38, 8:22, 8:55, 11:6, 11:56, 16:49, 16:61, 22:18, 24:45, 27:82, 29:60, 31:10, 34:14, 35:28, 35:45, 42:29, 45:4

வெட்டுக் கிளி – 7:133, 54:7

பேன் – 7:133

தவளை – 7:133

குரங்கு – 2:65, 5:60, 7:166

காளைக் கன்று – 2:51, 2:54, 2:92, 2:93, 4:153, 7:148, 7:152, 11:69, 20:88, 51:26

வன விலங்கு – 5:3

பறவை – 2:260, 3:49, 5:110, 6:38, 12:36, 12:41, 16:79, 21:79, 24:41, 27:16, 27:17, 27:20, 34:10, 38:19, 56:21, 67:19

ஓநாய் – 12:13, 12:14, 12:17

ஆடு – 6:146, 20:18, 21:78, 38:23,24

சிங்கம் – 74:51

ஹுத்ஹுத் பறவை – 27:20

பாம்பு – 7:107, 20:20, 26:32, 27:10, 28:31

மாடு – 2:67-71, 6:144, 6:146, 12:43, 12:46

பண்புகள்

நல்ல பண்புகள்

பொறுமையின் மூலம் உதவி தேடுதல் – 2:45, 2:153

சோதனைகளைப் பொறுத்துக் கொள்வது – 2:155, 3:142, 3:186, 12:18, 12:83, 31:17, 47:31

வறுமையையும், நோயையும் சகித்துக் கொள்வது – 2:155, 2:177

பொறுமையை அல்லாஹ்விடம் வேண்டுதல் – 2:250, 7:126

பொறுமையாளர்களுடன் அல்லாஹ் இருக்கிறான் – 2:153, 2:249, 8:46, 8:66

பிறர் தரும் தொல்லைகளைப் பொறுத்துக் கொள்வது – 3:186, 6:34, 14:12, 20:130, 38:17, 41:35, 42:43, 50:39, 73:10

இறை உதவி வரும் வரை பொறுமையைக் கடைப்பிடித்தல் – 7:87, 7:128, 10:109, 11:49, 14:12, 30:60, 40:55, 40:77, 46:35, 52:48, 68:48, 70:51, 76:24

பொறுமைக்கு இவ்வுலகில் கிடைக்கும் பரிசு – 3:120, 3:125, 7:137, 32:24

பொறுமைக்கு மறுமையில் கிடைக்கும் பரிசு – 2:146, 2:156, 3:186, 3:200, 11:11, 11:115, 12:90, 13:22, 13:24, 16:42, 16:96, 16:110, 16:126, 23:111, 25:75, 28:54, 29:59, 33:35, 39:10, 76:12

வணக்கங்களை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்படும் சிரமங்களைச் சகித்துக் கொள்வது – 19:65, 20:132

இறைவனுக்காகவே பொறுமையை மேற்கொள்வது – 74:7

பொறுமையை மற்றவர்களுக்கும் வலியுறுத்துதல் – 90:17, 103:3

பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கும் முறை – 2:156,157

பழி தீர்ப்பதை விட பொறுமை நல்லது – 16:126,127

பெருந்தன்மையாக அலட்சியம் செய்தல் – 2:109, 4:63, 4:149, 5:13, 7:199, 15:85, 24:22, 42:40, 43:89, 64:14

மக்களிடையே நல்லிணக்கம் – 2:182, 2:220, 2:224, 4:35, 4:114, 4:128, 4:129, 8:1, 42:40, 49:9, 49:10

உறவினருடன் இணக்கம் – 4:1, 8:75, 13:21, 13:25, 33:6, 2:215

உள்ளதைக் கொண்டு திருப்தியடைதல் – 2:273, 9:59, 20:131

தனக்கு விரும்புவதைப் பிறருக்கும் விரும்புதல் – 2:267, 3:92

நளினமாக நடத்தல் – 2:263, 3:159, 4:8, 17:28, 20:44, 25:63

பிறருக்காகப் பரிந்துரைத்தல் – 4:85

விமர்சனங்களுக்கு கலங்கலாகாது

விமர்சனங்களுக்கு கலங்கலாகாது – 2:214, 3:120, 3:140, 3:146, 3:186, 4:46, 5:54, 33:19, 60:2

சமாதானத்தை ஏற்றல்

சமாதானத்தை ஏற்றல் – 4:90, 4:94, 8:61

தம்மை விட பிறரைக் கவனித்தல்

தம்மை விட பிறரைக் கவனித்தல் – 59:9

பணிவு

பணிவு – 15:88, 17:37, 25:63, 26:215, 31:18, 31:19

வெட்கம்

வெட்கம் – 28:25, 33:53

உண்மை பேசுதல்

உண்மை பேசுதல் – 9:119,

உண்மைக்கு பரிசு – 3:17, 5:119, 33:23,24, 33:35, 39:33

உண்மை பேசுதல் நபிமார்கள் பண்பு – 19:50, 19:54, 36:52

உண்மை பேசுதல் பற்றி விசாரணை – 33:8

சுயமரியாதை

சுயமரியாதை – 2:273, 4:6

மன்னித்தல்

மன்னித்தல் – 2:109, 3:134, 4:149, 5:13, 7:199, 15:85, 23:96, 24:22, 41:34, 42:37, 42:40, 42:43, 43:89, 64:14

விருந்தோம்பல்

விருந்தோம்பல் – 11:69, 18:77, 33:53, 51:26,27

கூச்சலைத் தவிர்த்தல்

கூச்சலைத் தவிர்த்தல் – 31:19, 49:3

தீய பேச்சைத் தவிர்த்தல்

தீய பேச்சைத் தவிர்த்தல் – 4:148, 14:24, 14:26, 17:53, 22:24, 23:3, 24:15, 25:72, 28:55, 33:70, 35:10

சபை ஒழுக்கம் பேணல்

சபை ஒழுக்கம் பேணல் – 4:140, 24:62, 58:11

தீய சபைகளைப் புறக்கணித்தல் – 4:140, 6:68

அண்டை வீட்டார்

அண்டை வீட்டாருடன் நல்லுறவு – 4:36

கற்பு நெறி

கற்பு நெறியே வெற்றி – 21:91, 23:5, 24:30, 24:31, 33:35

நாணயம் பேணல்

நம்பி ஒப்படைக்கப்பட்ட பொருளை உரியவரிடம் ஒப்படைத்து விடுவது – 2:282, 2:283, 3:75, 4:2, 4:58, 8:27, 12:54, 23:8, 70:32

பதில் வாழ்த்து

வாழ்த்துக்கு பதில் வாழ்த்துக் கூறுதல் – 4:86

நன்மையில் உதவுதல்

நன்மையான விஷயத்தில் ஒருவருக்கொருவர் உதவுதல் – 5:2

மூடர்களை அலட்சியம் செய்தல்

மூடர்களை அலட்சியம் செய்தல் – 7:199, 25:63, 28:55

நீதியை நிலைநாட்டுதல்

நீதியை நிலைநாட்டுதல் – 4:58, 5:8, 5:42, 6:152, 7:29, 16:90, 49:9, 57:25

தீய பண்புகள்

கேள்விப்படுவதைப் பரப்புதல்

கேள்விப்படுவதைப் பரப்பக் கூடாது – 4:83

கெட்ட எண்ணம்

கெட்ட எண்ணம் பாவத்திற்கே வழிவகுக்கும் – 49:12

மனோ இச்சை

மனோ இச்சையைப் பின்பற்றுதல் – 2:120, 2:145, 4:135, 5:48,49, 5:77, 6:56, 6:119, 6:150, 7:176, 18:28, 19:59, 20:16, 25:43, 28:50, 30:29, 38:26, 42:15, 45:18, 45:23, 47:14, 47:16, 53:23, 54:3

கோழைத்தனம்

கோழைத்தனம் கூடாது – 2:243, 4:77, 8:15, 33:13, 33:19, 47:20

கோபம் கொள்வது

தீமையைக் காணும்போது கோபம் கொள்ளலாம் – 7:150, 7:154, 20:86

இறைவனிடம் கோபித்தல் கடும் குற்றம் – 21:87

கோபம் கொள்வது கெட்டவர்களின் குணம் – 3:119, 33:25

கோபத்தை அடக்க வேண்டும் – 3:134

பொய்ச் சத்தியம்

பொய்ச் சத்தியத்துக்கு நியாயம் கற்பித்தல் – 4:62, 9:107

பொய்ச் சத்தியம் நயவஞ்சகர்கள் குணம் – 58:14

பொய்ச் சத்தியத்தைக் கேடயமாகப் பயன்படுத்துவோர்க்கு கடும் தண்டனை – 58:16, 63:2

தந்திரம் செய்தல்

தந்திரம் செய்தல் – 12:62

நல்ல நோக்கத்தில் தந்திரம் செய்தல் – 12:70

தந்திரத்துக்கு அனுமதி – 12:76,77

குழப்பம் ஏற்படுத்துதல்

குழப்பம் செய்தல் நயவஞ்சகர்களின் குணம் – 2:11

குழப்பம் செய்தல் தீயவர்களின் குணம் – 2:27

குழப்பம் செய்யத் தடை – 2:60, 7:56, 7:74, 7:85

குழப்பத்தை அல்லாஹ் விரும்ப மாட்டான் – 2:205, 5:64

குழப்பம் செய்தால் உலகில் கடும் தண்டனை – 5:33

குழப்பம் செய்தால் மறுமையிலும் கடும் தண்டனை – 5:33, 13:25

வணிகத்தில் நேர்மையின்மையும் குழப்பத்தில் அடங்கும் – 7:85, 11:85, 26:183

நல்வழி செல்வதைத் தடுப்பதும் குழப்பத்தில் அடங்கும் – 7:86, 16:88

எளியோரைத் தாழ்த்துவதும் குழப்பம் தான் – 28:4

நன்மை செய்ய மறுப்பதும் குழப்பத்தில் அடங்கும் – 28:77

குழப்பம் விளைவிக்காதவர்க்கே சொர்க்கம் – 28:83

அல்லாஹ்வையும், மறுமையையும் நம்பாததும் குழப்பத்தில் அடங்கும் – 29:36

உறவினரைப் பகைப்பதும் குழப்பத்தில் அடங்கும் – 47:22

அவசரப்பட்டு முடிவெடுத்தல்

தீர விசாரிக்காது முடிவு செய்தல் – 49:6

மனிதன் அவசரக்காரன் – 17:11, 21:37

நல்லதற்கு அவசரப்படலாம் – 20:84

எந்தக் காரியத்திலும் எல்லை மீறக் கூடாது – 3:147

வீண் விரயம் கூடாது – 4:6, 6:141, 7:31, 17:27, 17:29, 25:67

வதந்திகளைப் பரப்புதல்

வதந்தி பரப்புவது கடும் குற்றம் – 24:15

வதந்தி பரப்புவோருக்குக் கடும் தண்டனை – 24:11, 24:19

வதந்தி பரப்பக் கூடாது – 4:83

இரகசியம் பேசுதல்

மூன்று விஷயங்கள் தவிர மற்றவைகளில் இரகசியம் பேசுவதில் நன்மையில்லை – 4:114

இரகசியம் பேசுவது தீயோரின் பண்பு – 21:3

இறைவனுக்குத் தெரியாமல் இரகசியம் பேச முடியாது – 58:7, 9:78

இரகசியம் பேசத் தடை – 58:8

பிறருக்கு உதவுதல், இறையச்சம் தவிர மற்ற விஷயங்களில் இரகசியம் கூடாது – 58:9

இரகசியம் பேசுதல் ஷைத்தானின் வேலை – 58:10

தீய பேச்சுக்கள் பேசுதல்

தீய பேச்சுக்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பிடிக்காது – 4:148

அநீதி இழைக்கப்பட்டவன் தீய பேச்சுக்கள் பேசுவதில் குற்றமில்லை – 4:148

பயனற்ற பேச்சுக்கள்

பயனற்ற பேச்சுக்கள் கூடாது – 23:3,

பயனற்ற பேச்சுக்கள் பேசுவோர்க்குத் தண்டனை – 31:6

பட்டப்பெயர் சூட்டுதல்

பட்டப்பெயர் சூட்டி இழிவுபடுத்துதல் – 49:11

துருவி விசாரித்தல்

துருவி விசாரிக்கக் கூடாது – 49:12

அவதூறு

அவதூறு கூடாது – 4:112, 4:156, 24:4, 24:6, 24:11,12,13, 24:16, 24:23, 33:58, 60:12

தான் செய்ததை அடுத்தவர் மீது சுமத்துதல் – 4:112

பெண்கள் மீது அவதூறு – 24:4, 24:11, 24:23

அவதூறைக் கேட்டால் கண்டிக்க வேண்டும் – 24:16

நல்லோர் மீது பழிபோடுதல் – 33:58

கேலியும் பரிகாரமும்

கேலி செய்தல் நயவஞ்சகர்கள் பண்பு – 2:14, 9:64

கேலி செய்தல் மூடர்கள் பண்பு – 2:67, 5:58

கேலி செய்வோரைப் புறக்கணித்தல் – 4:140, 5:58

நல்லோரும், நபிமார்களும் கேலி செய்யப்பட்டனர் – 6:5, 6:10, 9:64, 9:65, 11:8, 11:38, 15:11, 15:95, 16:34, 18:106, 21:36, 21:41, 25:41, 36:30, 43:7

கேலி செய்யப்பட்டால் கேலி செய்யலாம் – 11:38

ஏழைகளைக் கேலி செய்வோர் – 9:79, 23:110

நல்லதைக் கேலி செய்வோருக்குத் தண்டனை – 31:6, 45:9, 45:35

ஒருவரை ஒருவர் கேலி செய்யக் கூடாது – 9:79, 15:95, 49:11

தப்பான எண்ணம் கொள்வது

தப்பான எண்ணம் கொள்வது தீயோரின் பண்பு – 6:116, 6:148, 9:45, 9:110, 10:66

ஊகம் உண்மையாகாது – 10:36, 53:23, 53:28

தப்பான எண்ணம் கொள்ளத் தடை – 49:12

கோள் மூட்டுவது

கோள் மூட்டக் கூடாது – 9:47, 68:11, 83:30, 104:1

பெருமையடித்தல்

பெருமை ஷைத்தானின் குணம் – 2:34, 7:12,13, 15:31, 38:74

பெருமையடிப்போரை அல்லாஹ் விரும்ப மாட்டான் – 4:36, 7:36, 7:40, 7:48, 16:22, 16:23, 16:29, 31:7, 31:18, 39:59, 39:60, 39:72, 40:35, 40:56, 40:60, 40:76, 45:8, 45:31, 46:20, 57:23

பெருமை கூடாது – 4:172, 4:173, 4:174, 6:93, 7:146, 8:47, 11:10, 16:29, 17:37, 24:11, 31:18, 39:60, 39:72, 40:27, 40:35, 40:56, 40:75, 40:76, 45:37, 59:23, 74:3

பெருமை அல்லாஹ்வுக்கே – 2:185, 17:111, 22:37, 38:30, 45:37, 59:23, 74:3

பெருமையடித்தல் பாவத்தில் தள்ளும் – 2:206

பண வசதியால் பெருமையில்லை – 2:247, 11:10, 15:88, 18:34, 20:131, 23:55, 104:3

பெருமையடிப்போர் நேர்வழி பெற மாட்டார்கள் – 7:146, 28:39, 40:35, 41:15, 63:5

ஆள் பலத்தால் பெருமையில்லை – 9:25, 18:34

பெருமையடிப்போர்க்கு நரகம் – 16:29, 22:9, 39:72, 40:75,76, 46:20

பெருமையடிக்காதவர்க்கே சொர்க்கம் – 28:83

பொய்

பொய் கூறுவோர்க்குக் கடும் தண்டனை – 2:10, 16:62

அல்லாஹ்வின் பெயரால் பொய் கூறுவது – 3:75, 3:78, 3:94, 4:50, 5:103, 6:21, 6:93, 6:144, 7:37, 10:17, 10:60, 10:69, 11:18, 18:15, 20:61, 29:68, 37:152, 39:32, 39:60, 61:7

பொய்களைச் செவிமடுக்கலாகாது – 5:41, 5:42

பொய் கூறுவது நயவஞ்சகத் தன்மையை ஏற்படுத்தும் – 9:77

பொய்யர்களுக்குச் சாபம் – 3:61, 24:7

மார்க்க விஷயத்தில் பொய் கூறுவது – 16:116

பொய்யரை இனம் காண சோதித்துப் பார்த்தல் – 9:43, 29:3

கவிஞர்களில் அதிகமானோர் பொய்யர்கள் – 26:223 – 226

தம்மைத் தாமே பரிசுத்தம் எனக் கருதுவது – 4:49, 24:21, 53:32

வீணர்களுடன் சேராதிருத்தல் – 4:140, 6:68, 7:199

சத்தியத்தை மறைத்தல் – 2:42, 3:71,

பொறாமை

பொறாமை கொள்வது அல்லாஹ்வின் ஏற்பாட்டில் குறை காண்பதாகும் – 2:90, 4:32, 4:54

பொறாமை கொள்வது நல்வழி பெறுவதைத் தடுத்து விடும் – 2:90, 2:109, 2:213, 3:19, 42:14, 45:17

பொறாமை கொள்பவனை விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புத் தேடுதல் – 113:5

புறம் பேசுதல்

புறம் பேசக் கூடாது – 49:12, 68:11, 104:1

அறிவுரைக்காக பிறரைக் குறை கூறலாம் – 12:5

வாக்கு மீறல்

வாக்கு மாறக் கூடாது – 2:27, 3:77, 4:21, 4:155, 5:13, 7:102, 7:135, 8:56, 13:25, 16:91, 16:92, 16:94, 16:95

மோசடி

மோசடி செய்வோருக்கு இறைநேசம் கிடைக்காது – 3:161, 3:188, 4:106, 8:27

கஞ்சத்தனம்

கஞ்சத்தனம் கியாமத் நாளில் கேடாக அமையும் – 3:180, 9:34,35

கஞ்சத்தனம் செய்வோர் இறைநேசம் பெற மாட்டார்கள் – 4:37, 9:76, 47:37, 47:38, 57:24

கஞ்சத்தனத்தை வெறுப்போரே வெற்றியாளர்கள் – 4:128, 25:67, 59:9, 64:16

கஞ்சத்தனம் செய்தவனின் செல்வம் கஷ்டமான வாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும் – 92:8

முகஸ்துதி

பிறர் மெச்சுவதற்காக செலவிடுபவன் ஷைத்தானின் நண்பன் – 4:38

பிறர் மெச்சுவதை விரும்புவது நயவஞ்சகர்களின் பண்பு – 4:142, 8:47, 9:62, 107:6

பிறர் மெச்சுவதற்காகச் செலவிடுவோர் நன்மைகளை இழந்து விடுவர் – 2:264

செய்யாதவற்றுக்காகப் புகழை விரும்பலாகாது – 3:188

வீண் விரயம்

வீண் விரயம் – 6:141, 7:31, 17:26, 17:27, 17:29, 25:67

இரட்டை வேடம்

இரட்டை வேடம் – 2:14, 2:76, 3:119, 9:8, 4:143

பொருளாதாரம்

பொருளாதாரம் ஓர் அருட்கொடை

பொருளாதாரம் ஓர் அருட்கொடை – 2:198, 3:174, 3:180, 4:32, 4:37, 4:73, 9:28, 9:59, 9:74, 9:75, 9:76, 16:14, 17:12, 17:66, 24:22, 24:32, 24:33, 28:73, 30:23, 30:46, 35:12, 45:12, 62:10, 73:20

தலைமைத்துவமும் பொருளாதாரமும்

தலைமைத்துவத்துக்கு பொருளாதாரம் ஒரு தகுதியில்லை – 2:247

வறுமையும்செல்வமும் நிரந்தரமல்ல

காலச் சக்கரத்தின் சுழற்சி – 3:140

வறுமையாலும், நோயாலும் சோதனை – 2:155, 6:42

கெட்டவர்களிடம் செல்வம் குவிந்திருத்தல்

கெட்டவர்களிடம் செல்வம் குவிந்திருப்பதைக் கண்டால் – 2:212, 9:55, 9:69, 9:85, 10:88, 13:26, 17:30, 18:34,35, 18:46, 20:131, 23:55, 28:82, 29:62, 30:37, 34:35, 34:37, 57:20, 58:17, 68:14, 104:3

பொருளிழப்புக்குக் கலங்கக் கூடாது

பொருளிழப்பு ஏற்படும்போது – 2:155, 3:186

அதிகச் செல்வத்தில் மதிமயங்குதல் கூடாது – 6:44, 17:16, 18:46

யாருக்காகச் செலவிட வேண்டும்

பெற்றோருக்குச் செலவிடுதல் – 2:83, 2:215, 4:36, 6:151, 17:23

பிள்ளைகளுக்குத் தந்தை செலவிடுதல் – 2:233

உறவினர்களுக்குச் செலவிடுதல் – 2:177, 2:215, 4:8, 4:36, 16:90, 17:26, 24:22, 30:38

யாசகம் கேட்காது அல்லாஹ்வின் பாதையில் பாடுபடுவோருக்கு முன்னுரிமை – 2:273

அனாதைகளுக்குச் செலவிடுதல் – 2:177, 2:215, 4:8, 4:36, 76:8, 90:15

ஏழைகளுக்குச் செலவிடுதல் – 2:177, 2:215, 4:8, 4:36, 17:26, 24:22, 30:38, 51:19, 69:34, 74:44, 76:8, 89:18, 90:16, 107:3

யாசிப்போருக்குச் செலவிடுதல் – 2:177, 51:19, 70:25, 93:10

நாடோடிகளுக்குச் செலவிடுதல் – 2:177, 2:215, 17:26, 30:38

அடிமைகளை விடுவிப்பதற்குச் செலவிடுதல் – 2:177

கைதிகளுக்குச் செலவிடுதல் – 76:8

மனைவிக்குக் கணவன் செலவிடுதல் – 4:34, 65:6

அண்டை வீட்டாருக்குச் செலவிடுதல் – 4:36

கடன்பட்டோருக்குச் செலவிடுதல் – 2:280

தீங்கிழைத்தோருக்குச் செலவிடுதல் – 24:22

கடன் வாங்கியவருக்கு அவகாசத்தை நீட்டித்தல் – 2:280

எதைச் செலவிட வேண்டும்

தாம் விரும்புவதைச் செலவிடுதல் – 2:267, 3:92

தேவைக்கு மிஞ்சியதையே செலவிட வேண்டும் – 2:219

ஹலாலானதைச் செலவிட்டால் தான் நன்மை – 2:215, 2:267

நடுத்தரமான அளவில் தான் செலவிட வேண்டும் – 17:26, 17:29, 25:67

கெட்டவைகளைச் செலவிடக் கூடாது – 2:267, 3:92

செலவிடுவதால் கிடைக்கும் பயன்

பன்மடங்கு நன்மை – 2:245, 2:261, 2:265, 2:272, 9:121, 34:39, 57:7, 57:18

தர்மத்தால் வறுமை ஏற்படாது – 2:268, 2:276

ஏழைகளுக்கு உதவுவதால் பாவங்கள் அழியும் – 2:271

எவ்வாறு செலவிட வேண்டும்

இறை திருப்திக்காகச் செலவிட்டால் மட்டுமே நன்மை – 2:265, 2:266, 2:272, 5:27, 8:60, 9:54, 9:99, 76:9

வெளிப்படையாகவும், இரகசியமாகவும் செலவிடலாம் – 2:271, 2:274, 13:22, 14:31, 16:75, 35:29

தர்மத்தின் பயன்களை அழிப்பவை – 2:262, 2:263, 2:264, 3:117, 4:38, 9:53, 9:54, 9:98

கஷ்டத்தில் செலவிடுதல் சிறப்பானது – 3:134

தீயவழியில் செலவு செய்வோருக்கு ஏற்படும் கதி – 3:117, 8:36

கஞ்சர்களுக்கு ஏற்படும் கதி – 3:180, 4:37, 9:34,35, 9:76,77, 47:37, 47:38, 92:8-11

கஞ்சத்தனம் கூடாது – 4:128, 25:67, 57:24, 59:9, 64:16

செலவிட வழியில்லாதவர்கள் அதற்காகக் கவலைப்பட வேண்டும் – 9:92

அவசியமான நேரத்தில் செலவிடுதல் – 57:10

செலவிடுவோரைக் குறை கூறுவோர் – 9:79

வீண் விரயம் – 6:141, 7:31, 17:26, 25:67

கொடுப்பதற்கு ஏதும் இல்லாவிட்டால் மென்மையாகப் பதிலளித்தல் – 17:28, 93:10

இரவு பகல் எந்நேரமும் செலவிடலாம் – 2:274

லஞ்சம்

பிறர் பொருளை உடமையாக்க லஞ்சம் கொடுக்கக் கூடாது – 2:188, 4:161

லஞ்சம் வாங்கக் கூடாது – 2:188, 5:42, 5:62, 5:63

வட்டி

வட்டியின் மூலம் பொருளீட்டக் கூடாது – 2:275, 2:276, 2:278, 2:279, 3:130, 4:161, 30:39

பன்மடங்கு வட்டி தான் தடையா? – 3:130

வட்டியை உண்போர் பைத்தியமாக எழுப்பப்படுவர் – 2:275

வட்டி அடியோடு தடை – 2:275

வர வேண்டிய வட்டியை வாங்கலாகாது – 2:278

சிறு வட்டியும் கூடாது – 2:278

வட்டி வாங்குவோர் இறைவனுடன் போர் செய்வோர் – 2:279

திருந்துவோர்க்கு மூலதனம் மட்டுமே உரியது – 2:279

வட்டி வாங்குவோருக்கு நிரந்தர நரகம் – 2:275

திருந்திக் கொண்டால் அதுவரை வாங்கிய வட்டியைப் பயன்படுத்தலாம் – 2:275

பிறர் பொருளைச் சாப்பிடுதல்

பிறர் பொருளைத் தவறான முறையில் உண்ணக்கூடாது – 2:188, 4:2, 4:29, 4:161, 9:34,

மோசடி

மோசடி செய்தல் கூடாது – 3:161, 3:188, 4:105, 8:27

அனாதை சொத்தைச் சாப்பிடுதல்

அனாதைகளின் சொத்தை ஏமாற்றிப் பறிக்கக்கூடாது – 2:220, 4:2, 4:6, 4:9, 4:10, 6:152, 17:34, 89:17

செல்வந்தர்கள் அனாதைகளைச் சேவையாகப் பராமரித்தல் – 4:6

அனாதைகளைப் பராமரிக்க ஏழைகள் கூலி பெறலாம் – 4:6

உண்மையை மறைத்து வியாபாரம்

உண்மையை மறைக்கக் கூடாது – 2:42, 2:146, 3:71, 4:94

கலப்படம் செய்தல்

கலப்படமும், உண்மையை மறைத்து வியாபாரம் செய்வதும் கூடாது – 2:42, 3:71, 9:102

மார்க்கத்தைச் சொல்ல கூலி பெறுதல்

மார்க்கத்தைச் சொல்வதற்கு கூலி கேட்கக் கூடாது – 6:90, 10:72, 11:29, 11:51, 12:104, 25:57, 27:109, 27:127, 27:145, 27:164, 27:180, 34:47, 36:21, 38:8642:23, 52:40, 68:46

வேதத்தைப் பிழைப்பாக்கக் கூடாது – 2:41, 2:174, 3:187, 3:199, 5:44, 9:9, 7:169

மார்க்கப் பணி செய்வோர் அப்பணியைச் செய்கிறார்கள் என்பதற்காக தர்மம் செய்வதும், பெறுவதும் மார்க்கத்தை விற்பதாக ஆகாது – 2:273

பங்காளி துரோகம் செய்தல்

பங்காளி துரோகம் கூடாது – 38:24

அளவு நிறுவையில் மோசடி

அளவு நிறுவையில் சரியாக இருத்தல் – 6:152, 7:85, 11:84, 11:85, 17:35, 26:181, 26:182, 26:183, 55:8, 55:9, 83:1, 83:2, 83:3

பொய்ச் சத்தியம் மூலம் சாப்பிடுதல்

பொய்ச் சத்தியம் மூலம் உண்ணக்கூடாது – 3:77, 5:106, 16:95,

விபச்சாரத்தின் மூலம் சாப்பிடுதல்

விபச்சாரத்தின் மூலம் உண்ணக்கூடாது – 24:33

யாசித்தல்

யாசிக்கலாகாது – 2:273

வரி விதிக்க அனுமதி

வரி விதிக்க அனுமதி – 18:94

வியாபாரம்

வியாபாரம் அனுமதிக்கப்பட்டது – 2:275, 2:282, 4:29, 24:37,

கடல் வழி வியாபாரம் – 2:164, 16:14, 17:66, 30:46, 35:12

வியாபாரத்தில் நேர்மை – 6:152, 7:85, 11:84, 11:85, 17:35, 26:181, 55:8,9, 83:2,3

உழைத்துச் சாப்பிடுதல்

கூலி வேலை செய்தல் – 28:27,

மீன் பிடித்தல் – 16:14, 35:12

ஆபரணங்கள் செய்தல் – 35:12

கால்நடைகளை மேய்த்தல் – 20:18, 20:54

விவசாயம் செய்தல் – 2:164, 2:267, 6:141, 12:47, 13:4, 16:11, 32:27, 39:21, 56:63, 56:64

கடன்

கடனைத் தள்ளுபடி செய்வதும் தர்மமே – 2:280

காலக்கெடு விதித்து கொடுக்கும் கடனை எழுதிக் கொள்ள வேண்டும் – 2:282

கடன் அடிப்படையில் நடக்கும் கொடுக்கல் வாங்கலுக்கு சாட்சிகளை ஏற்படுத்துதல் – 2:282, 5:106

எழுதிக் கொள்ள வாய்ப்பில்லாவிட்டால் அடைமானம் பெற்றுக் கடன் வழங்குதல் – 2:283

கடன் வாங்கியவர்களுக்கு வசதி இல்லாவிட்டால் அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் – 2:280

கடன் வாங்கியவர் கூறுவது போல் எழுத வேண்டும் – 2:282

எழுதத் தெரிந்தவர் அதற்கு மறுக்கக் கூடாது – 2:282

பொருளாதாரம் சம்மந்தமான கடன்களையும், கடமைகளையும் வாரிசுகள் நிறைவேற்ற வேண்டும் – 2:233

கடன் தான் முதலிடம் – 4:11,12

பொருளாதாரத்தைச் செலவிடும் பக்குவம்

பொருளாதாரத்தைச் செலவிடும் பக்குவம் இல்லாதவர்கள் கையில் அவர்களது சொத்தைக் கொடுக்கக் கூடாது – 4:5

மரண சாசனம்

மரண சாசனம் – 2:180, 2:182, 2:240, 4:11, 4:12, 5:106, 36:50

மரண சாசனம் செய்பவனிடம் தவறு நேரக் கண்டால் திருத்தும் கடமை – 2:182

மரண சாசனத்தை நிறைவேற்றுதல் – 4:11,12

யாசித்தல்

யாசிக்கலாகாது – 2:273

பொருள் வசதியை மறைத்தல்

பொருள் வசதியை மறைக்கக் கூடாது – 4:37

நெருங்கிய உறவினர் வீட்டில்

நெருங்கிய உறவினர் வீட்டில் அவர்களின் அனுமதியின்றி உணவுப் பொருட்களை மட்டும் உண்ணலாம் – 24:61

வாரிசுரிமைச் சட்டம்

வாரிசுரிமைச் சட்டம் – 4:7, 4:11, 4:12, 4:33, 4:176

உணவு

வேதம் கொடுக்கப்பட்டோரின் உணவு அனுமதி – 5:5

விலக்கப்பட்ட உணவு – 2:173, 5:3, 6:145, 16:115

அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறி அறுக்கப்பட்டதைத்தான் உண்ண வேண்டும் – 5:4, 6:118

உண்ண மறுப்பது நிராகரிப்பு – 6:118,119, 6:121,

அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறாவிட்டால் உண்ணக் கூடாது – 6:121, 22:36,   

கடல்வாழ் உயிரினம் ஹலால் – 5:96, 16:14, 35:12

இஹ்ராமில் கடல் வேட்டை தடையில்லை – 5:96

ஹலாலை ஹராமாக்கக் கூடாது – 5:87, 6:140, 9:37, 10:59, 16:116, 66:1    

தன்னிச்சையாக ஹராமாக்குதல் – 6:143-144

வேட்டைப் பிராணிகள் மூலம் வேட்டையாடலாம் – 5:4

வேட்டைக்கு அனுப்பும்போது இறை நாமம் கூறுதல் – 5:4

துப்பாக்கி, அம்பு, ஈட்டி போன்றவை மூலம் வேட்டையாடலாம் – 5:4

ஹலாலை ஹராமாக்குவது குற்றம் – 5:87

ஜகாத்

பொருள் அட்டவணை பகுதியில், வணக்கங்கள் தலைப்பில் விபரம் காண்க!

பெரும் பாவங்கள்

இணை கற்பித்தல் – 4:48, 4:116, 5:72, 6:88, 39:65

விபச்சாரம் – 4:15, 4:24, 4:25, 5:5, 17:32, 23:5, 23:7, 24:2, 24:30, 24:31, 24:33, 25:68, 42:37, 53:32, 60:12, 70:29, 70:30

கொலை – 2:84, 2:91, 2:1794:92, 4:93, 5:28,29, 5:32, 5:45, 6:151, 17:33, 25:68

உலகில் நடந்த முதல் கொலை – 5:30

தற்கொலை – 2:195, 4:29,30

குழந்தைகளைக் கொலை செய்தல் – 6:137, 6:140, 6:151, 16:58,59, 17:31, 60:12, 81:8,9

வாக்குறுதி மீறல் – 17:34, 33:15

பள்ளிவாசல்களில் அல்லாஹ்வை வணங்கத் தடை விதித்தல் – 2:114, 2:217

சாட்சியத்தை மறைத்தல் – 2:140

லஞ்சம் – 2:188, :5:42, 5:62, 5:63

நல்வழியைத் தடுப்பது – 2:217, 3:99, 4:160, 4:167, 7:45, 7:86, 8:36, 8:47, 9:9, 9:34, 11:19, 13:33, 14:3, 16:88, 22:25, 43:37, 47:1, 47:32, 47:34, 58:16, 63:2

மது – 2:219, 5:90, 5:91

சூதாட்டம் – 2:219, 5:90, 5:91

பெண்களின் உரிமையைப் பறிப்பது – 2:231, 2:232

வட்டி – 2:275, 2:276, 2:278, 2:279, 3:130, 4:161, 30:39

அனாதைச் சொத்தை அபகரித்தல் – 2:220, 4:2, 4:6, 4:9, 4:10, 6:152, 17:34, 89:17

பிறர் பொருட்களை அபகரித்தல் – 2:188, 4:2, 4:29, 4:161, 9:34

சோதிடம் – 5:90, 6:50, 7:188, 10:20, 11:31, 27:65, 52:41, 53:35

அல்லாஹ்வின் பெயரால் இட்டுக்கட்டுதல் – 2:79, 3:75, 3:78, 3:94, 4:50, 5:103, 6:21, 6:93, 6:112, 6:137, 6:138, 6:140, 6:144, 7:37, 10:17, 10:59, 10:60, 10:69, 11:18, 16:105, 16:116,117, 18:15, 20:61, 29:68, 34:8, 37:151,152, 39:32, 39:60, 61:7

பெண்களைக் கேலி செய்தல் – 7:86

திருட்டு – 5:38, 60:12

உறவினரைப் பகைத்தல் – 2:27, 13:25, 47:22

வேதத்தை மறைத்தல் – 2:159, 2:174, 3:187

விளை பொருட்களை அழித்தல் – 2:205

கஞ்சத்தனம் – 3:180, 4:37, 4:128, 9:34,35, 9:76, 25:67, 47:37, 47:38, 57:24, 59:9, 64:16, 92:8

குழப்பம் செய்தல் – 2:27, 2:60, 2:191, 2:205, 2:217, 4:91, 5:33, 5:64, 7:56, 7:74, 7:85, 7:86, 11:85, 11:116, 13:25, 26:152, 26:183, 28:77, 28:83, 29:36, 47:22

பெற்றோரைத் துன்புறுத்துதல் – 6:151, 17:23, 46:17

போரில் புறமுதுகு காட்டல் – 8:16

அவதூறு கூறல் – 4:112, 4:155, 24:4, 24:6, 24:11, 12,13, 24:16, 24:23, 33:58 60:12

அரசியல்

ஆட்சிமுறை

ஆட்சியை வழங்குவது இறைவனின் அதிகாரம் – 2:247, 3:26, 5:54, 7:128, 59:6

பரம்பரை ஆட்சி – 27:16

ஆட்சியாளர் இறைவனால் நியமிக்கப்படுதல் – 2:246

பருவமடையும் வயது – 4:6

ஓட்டுப் போடுதல் – 4:85

ஆட்சித் தலைமைக்கு பண வசதி ஒரு தகுதியில்லை – 2:247

ஆட்சியாளருக்கு அறிவு அவசியம் – 2:247

ஆட்சியாளருக்கு வலிமை அவசியம் – 2:247

ஆட்சி அமைப்பது நபியின் வேலையல்ல – 2:246, 2:247, 12:55

ஆட்சியாளரின் பண்புகளும், கடமைகளும்

ஆட்சியாளர்கள் மென்மையாக அணுக வேண்டும் – 3:159

ஆட்சியாளர் வெளியே செல்லும்போது மற்றவரை நியமித்தல் – 7:142, 20:92

நியமிக்கப்படும் பிரதிநிதியை ஆட்சியாளர் கண்டித்தல் – 7:150, 20:94

ஆட்சியாளரிடம் பணிவு – 15:88, 17:24, 26:215

ஆலோசனை செய்தல் – 3:159, 42:38,

பல்வேறு துறைகளுக்கு அமைச்சர்கள் ஏற்படுத்துதல் – 12:55

நிரபராதியைச் சிறையில் அடைத்த ஆட்சியாயினும் அந்த ஆட்சியில் பதவியைப் பெறலாம் – 12:55

அந்நிய நாட்டவர் விரும்பினால் அவரது நாட்டுச் சட்டத்தை அவருக்கு அமுல்படுத்துதல் – 12:75,76

இறைத்தூதர் அல்லாதவரின் சட்டங்களை இறைத்தூதர் அமுல்படுத்துதல் – 12:76

இறைத்தூதர் இன்னொருவரை ஆட்சியாளராக ஏற்பது – 2:246,247, 12:76

அனைவருக்கும் சமநீதி, சம உரிமை – 2:80,81, 2:199, 3:75, 4:1, 5:18

நகரங்களை அமைத்தல் – 10:87

கொலையாளியை மன்னிக்க அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை – 2:178, 17:33

வசதி படைத்தோர்க்காக ஏழைகளை இழக்கலாகாது – 6:52, 11:29,30, 18:28

தனி மனித இரகசியம் பேணல் – 24:27, 24:28, 24:58, 24:59

குற்றம் செய்தவன் மட்டுமே குற்றத்துக்கு பொறுப்பாளி – 2:134, 2:141, 2:281, 2:286, 3:25, 3:161, 4:111, 6:31, 6:164, 7:39, 7:96, 9:82, 9:95, 10:8, 10:52, 17:15, 35:18, 39:7, 39:24, 39:48, 39:51, 40:17, 45:22, 52:21, 53:38, 74:38

கலவரங்களைத் தடுத்தல் – 2:251, 22:40, 49:9

ஒரு மதத்தவர் இன்னொரு மதத்தை ஏச அனுமதிக்கலாகாது – 6:108

சூதாட்டத்திற்குத் தடை – 2:219, 5:90, 5:91

மதுவுக்குத் தடை – 2:219, 5:90, 5:91

அடைக்கலம் தேடுபவர்க்கு அடைக்கலம் – 9:6

மக்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப தீர்ப்பளிக்கக் கூடாது – 2:120, 2:145, 4:135, 5:48, 5:49, 5:77, 6:56, 6:150, 13:37, 18:28, 23:71, 25:43, 38:26, 42:15, 45:18

மன்னனிடத்தில் உணவையும், வசதிகளையும் கேட்டுப் பெறுதல் – 12:88

தகுதியுடையவர் பதவியைக் கேட்டுப் பெறுதல் – 12:55

முஸ்லிமல்லாத ஆட்சியாளரிடம் உரிமையைக் கேட்பது – 7:105, 7:134, 20:47, 26:17, 26:22, 44:18

அடக்குமுறையாளருக்கு அடிபணியலாகாது – 11:59

தீயவழி செல்லும் அரசனுக்குக் கட்டுப்படலாகாது – 43:54

தலைவர்களுக்குக் கட்டுப்படுதல் – 4:59

இஸ்லாமிய ஆட்சி இல்லாதபோது பிற சட்டங்களுக்குக் கட்டுப்படுதல் – 12:76

வதந்திகளைப் பரப்பக் கூடாது – 4:83

முஸ்லிமல்லாத ஆட்சியில் பதவி வகித்தல் – 12:55

உயிர் வாழும் உரிமை – 2:178, 2:179, 4:93, 5:32, 5:45, 6:151, 25:68

தற்கொலைக்கு உரிமையில்லை – 2:195, 4:29

குழந்தைகளுக்கு உயிர் வாழும் உரிமை – 6:137, 6:140, 6:151, 81:8

பெண் குழந்தைக்கு உயிர் வாழும் உரிமை – 16:58,59, 81:8, 16:97, 42:49, 53:45, 75:39, 92:3

சொத்துரிமை – 4:7, 4:11, 4:12, 4:32,33, 4:176, 8:75,

பெண்களுக்குச் சொத்துரிமை – 4:32

பொருள் திரட்டும் உரிமை – 2:198, 4:32, 16:14, 17:12, 17:66, 28:73, 30:46, 35:12, 45:12, 62:10

பாதிக்கப்பட்டவன் தீய சொற்களைப் பேச அனுமதி – 4:148

சீட்டுக் குலுக்கிப் போடுதல் – 3:44

முஸ்லிமல்லாதோருடன் உறவு

முஸ்லிமல்லாதோரை உற்ற நண்பர்களாக்கத் தடை – 3:28, 3:118, 3:119, 3:120, 4:89, 4:139, 4:144, 5:51, 5:80, 9:23, 60:1, 60:2

முஸ்லிமல்லாதோரை உற்ற நண்பர்களாக்க அனுமதி – 5:2, 5:8, 5:57, 9:6, 60:8, 60:9

ஹிஜ்ரத்

இஸ்லாத்தைக் கடைப்பிடிக்க இயலாவிட்டால் ஹிஜ்ரத் – 4:97

பூமி விசாலமாக இருந்தால் தான் ஹிஜ்ரத் – 4:97

எந்த நாடும் ஏற்க முன்வரா விட்டால் ஹிஜ்ரத் இல்லை – 4:97

பலவீனர்களுக்கு ஹிஜ்ரத் அவசியமில்லை – 4:98

வாய்ப்பு இருந்தால் ஹிஜ்ரத் – 4:97, 4:100

நல்லோருக்கும் தோல்வி – 2:155, 2:214, 3:140, 3:142, 3:166,167, 3:186

கெட்டவர்களுக்கு நல்வாழ்க்கை – 3:178, 3:196, 3:197, 10:88, 23:55,56, 28:76, 28:81, 31:24, 40:4

போர்

போருக்கு ஆட்சி அவசியம் – 2:247, 2:248, 4:75

போருக்கான படைபலம் – 8:65,66

அநீதி இழைக்கப்படும் பலவீனமான ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்களுக்காகவே போர் – 4:75, 22:39-40

வம்புச் சண்டைக்கு வருவோருடன் போர் – 2:190, 8:19, 9:13

சொந்த ஊரை விட்டு விரட்டியடித்தவர்களுடன் போர் – 2:191, 22:39,40

உடன்படிக்கையை முறித்து இஸ்லாத்தைக் கொச்சைப்படுத்துவோருடன் போர் – 9:12

கலகக்காரர்களுடன் போர் – 4:91

போரை முதலில் துவக்கக் கூடாது – 2:190, 9:13

சமாதானத்துக்கு வருவோருடன் போர் இல்லை – 2:192, 4:90, 4:94, 8:61

மதத்தைப் பரப்ப போர் இல்லை 2:256, 3:20, 4:63, 4:80, 5:92, 6:104, 6:107, 9:6, 10:99, 10:108, 11:28, 18:29, 27:92, 39:41, 42:15, 42:48, 50:45, 88:22

விலகிக் கொள்வோருடன் போர் இல்லை – 2:192,193, 8:39

அல்லாஹ்வின் பாதையில் (நியாயத்துக்கு) மட்டுமே – 2:190, 2:244, 3:13, 3:146, 3:167, 4:74, 4:75, 4:76, 4:84, 9:111

போர் செய்யும் அவசியம் ஏற்பட்டால் போர் கடமை – 2:216

எதிரியின் படை பலத்தைக் கண்டு அஞ்சக்கூடாது – 2:249, 8:19

சோர்வடையக் கூடாது – 3:173

புனித மாதங்களில் போர் கூடாது – 2:194, 2:217, 5:2, 9:5, 9:36

மஸ்ஜிதுல் ஹராமை போர்க்களமாக ஆக்கக் கூடாது – 2:191

போர்க்களத்தில் இரக்கம் கூடாது – 2:191, 8:57, 47:4

போர்க்களத்தில் புனிதங்களைப் பேண வேண்டும் – 2:190, 2:191, 2:193, 2:194

வெளியேற்றியவர்களை வெளியேற்றலாம் – 2:191

புனிதங்களை மதிப்பது ஒரு தரப்பானது அல்ல – 2:191, 2:194

அநீதி இழைக்கப்பட்டவர்களுக்காகவே போர் – 4:75, 22:39

உயிர் தியாகிகளின் சிறப்பு – 2:154, 3:169, 4:74, 36:26

பலத்தைத் தயாரித்துக் கொள்வது – 8:60

புறங்காட்டக் கூடாது – 8:15

தயாரிப்புக்காக புறங்காட்டலாம் – 8:16

நீதியை நிலைநாட்டுதல்

குற்றவாளிகள் என்று தெரிந்தால் அவருக்காக வக்கீல்கள் வாதாடலாமா? – 4:105

ஏழைக்கும், பணக்காரனுக்கும் ஒரே நீதி – 4:135

எதிரிகளுக்கும் நீதி செலுத்துதல் – 5:2, 5:8, 5:42, 60:8

நீதி செலுத்துதல் கட்டாயக் கடமை – 7:29, 16:90, 42:15

நீதியாக சமரசம் செய்தல் – 49:9

உறவினருக்காக நீதியை வளைக்கக் கூடாது – 4:135, 6:152

நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் – 4:58, 4:135, 5:8, 5:42, 6:152, 7:29, 16:76, 16:90, 42:15, 49:9

நீதி வழங்கும்போது மன இச்சையைப் புறக்கணித்தல் – 4:135

சாட்சியம்

இரு ஆண்கள் கிடைக்காதபோது ஒரு ஆணும், இரண்டு பெண்களும் சாட்சிகளாக இருக்கலாம் – 2:282

அனாதைகளின் சொத்தை அவர்களிடம் ஒப்படைக்கும்போதும் சாட்சிகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் – 4:6

நீதிக்கே சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் – 4:135, 5:8, 6:152, 16:90

மரண சாசனத்துக்கும் சாட்சிகள் – 5:106

சாட்சிகள் நேர்மையாளர்களாக இருக்க வேண்டும் – 5:106, 65:2

பெண்களுக்கு எதிராகப் பழிசுமத்தி நான்கு சாட்சிகள் கொண்டு வராதவர்களின் சாட்சியத்தை ஒருக்காலும் ஏற்கக் கூடாது – 24:4

சாட்சிகள் கூறுவதில் சந்தேகம் வந்தால் சத்தியம் செய்யுமாறு வற்புறுத்த வேண்டும் – 5:106-108

மனைவியின் ஒழுக்கத்தின் மீது கணவன் பழிசுமத்தினால் நான்கு சாட்சிக்கு பதிலாக நான்கு சத்தியம் செய்தல் – 24:6-8

பெண்களுக்கு எதிராகப் பழிசுமத்தி விட்டு நான்கு சாட்சிகள் கொண்டுவரா விட்டால் அவர்களுக்கு 80 கசையடி – 24:4

விவாகரத்துக்குக்கும், மீண்டும் சேர்வதற்கும் சாட்சிகள் – 65:2

சாட்சியம் கூற மறுக்கக் கூடாது – 2:282, 65:2, 70:33

கடனாக நடக்கும் கொடுக்கல் வாங்கலுக்கு சாட்சிகளை ஏற்படுத்துதல் – 2:282, 5:106

பொய் சாட்சி கூறுதல் – 2:204, 4:135, 5:8, 5:108, 25:72

சாட்சிகளைக் கலைப்பதும், துன்புறுத்துவதும் கூடாது – 2:282

சாட்சியத்தை மறைத்தல் கூடாது – 2:140, 2:181, 2:283, 3:71, 5:106

சாட்சியத்தை மாற்றிக் கூறக் கூடாது – 2:42, 2:181, 3:71, 4:135

விபச்சாரத்துக்கு நான்கு சாட்சி – 4:15, 24:4, 24:13

ஆள் பார்த்து சாட்சியம் கூறுதல் – 4:135

கொடுக்கல் வாங்கலுக்கு சாட்சி – 4:6

ஒப்பந்தங்களுக்கு இரண்டு சாட்சிகள் – 2:282

எதிர் சாட்சியம் – 5:107

உடன்படிக்கைகள்

(வாக்குறுதி, ஒப்பந்தம், சத்தியம் செய்தல், நேர்ச்சை)

அல்லாஹ்விடம் கொடுக்கும் உறுதிமொழியை நிறைவேற்றுதல் – 2:27, 2:40, 3:76,77, 5:7, 5:14, 6:152, 9:111, 13:20, 13:25, 16:91, 16:95, 33:15, 33:23, 48:10

நன்மை செய்வதில்லை என்று அல்லாஹ்வின் பெயரால் சத்தியம் செய்யலாகாது – 2:224, 24:22

வாய் தவறிச் செய்யும் சத்தியத்தை நிறைவேற்றத் தேவையில்லை, பரிகாரமும் தேவையில்லை – 2:225, 5:89

சமுதாய ஒப்பந்தங்களும் பேணப்பட வேண்டும் – 4:90, 4:92, 8:72, 9:4

ஒருவர் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டால் அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் செய்யச் சொல்ல வேண்டும் – 5:106,107

உடன்படிக்கையை எதிரிகள் முறித்தால் நாமும் முறிக்கலாம் – 9:12, 9:13

மனைவியுடன் சேர்வதில்லை என்று அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் செய்தல் – 2:226

ஏமாற்றவும், மோசடி செய்யவும் சத்தியம் செய்யக் கூடாது – 16:92, 16:94

வாக்கை நிறைவேற்றுதல் – 2:177, 3:76, 5:1, 7:102, 8:56, 9:111, 13:20, 16:91, 17:34, 23:8, 33:15, 33:23, 48:10, 70:32

சத்தியத்தைக் கேடயமாகப் பயன்படுத்துதல் – 58:16, 63:2

அற்ப விலைக்கு உடன்படிக்கையை விற்றல் – 3:77, 16:95

ஒப்பந்தம் செய்த எதிரிகள் நேர்மையாக நடக்கும் வரை நாமும் நேர்மையாக நடக்க வேண்டும் – 9:4, 9:7

மோசடி செய்வார்கள் என்று அஞ்சுவோருடன் உடன்படிக்கை இல்லை – 8:58

குற்றவியல் சட்டங்கள்

வெளிப்படையைக் கொண்டு தீர்ப்பளித்தல்

வெளிப்படையானதை மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் – 4:94

வரம்பு மீறல் கூடாது

பழிதீர்க்கும்போதும் வரம்பு மீறுதல் கூடாது – 17:33

மன்னிப்பதே சிறந்தது

பழி தீர்ப்பதை விட பொறுமை நல்லது – 17:33, 42:40, 42:43

விபச்சாரம்

விபச்சாரம் – 4:15, 4:25, 24:2,

கொலை

கொலை – 2:84, 2:92,93, 2:179,  4:92, 4:93, 5:28,29, 5:32, 5:45, 6:151, 17:33, 25:68

மன்னிக்கும் அதிகாரம்

கொலைகாரனை மன்னிக்கும் அதிகாரம் கொல்லப்பட்டவனின் குடும்பத்துக்கு உண்டு – 2:178, 17:33

கண்ணுக்குக் கண்

உறுப்புச் சேதத்துக்கு உறுப்பு சேதம் – 5:45

அவதூறு

அவதூறு – 4:112, 24:4, 24:6, 24:11, 12,13, 24:16, 24:23, 33:58, 60:12

பழி சுமத்துதல்

தான் செய்ததை அடுத்தவன் மேல் போடுபவன் – 4:112

வதந்தி

வதந்தி பரப்புதல் – 4:83

திருட்டு

திருட்டு – 5:38

குழப்பம்

குழப்பம் செய்தல் – 5:33

தீமைக்குத் துணை

தீமைக்குத் துணை போகக் கூடாது – 5:2

நிரூபிக்கப்படும் வரை ஒருவன் நிரபராதியே

குற்றம் நிரூபிக்கப்படும் வரை ஒருவன் நிரபராதியே – 24:4, 24:6-8, 24:11-13

கல்வி

கல்வியின் அவசியம்

படிப்பினைக்காக சுற்றுலா – 3:137, 6:11, 12:109, 16:36, 22:46, 27:69, 29:20, 30:9, 30:42, 35:44, 40:21, 40:82, 47:10

ஆட்சியதிகாரத்துக்கு கல்வி அவசியம் – 2:247, 2:251, 27:42, 38:20

கல்வியாளர்களின் உள்ளங்களில் தான் திருக்குர்ஆன் பாதுகாக்கப்பட்டது – 29:49

இஸ்லாத்தைக் கல்வியாளர்கள் சரியாக அறிந்து கொள்வார்கள் – 3:7, 3:18, 4:162, 17:107, 22:54, 28:80, 34:6

கற்றவரும் கல்லாதவரும் சமமில்லை – 39:9, 58:11

எழுத்தறிவு இறைவனின் அருள் – 2:282, 96:4

கல்வியுடையோர் நீதியை நிலைநாட்டுவார்கள் – 3:18

கல்வியாளர்கள் வதந்தியிலிருந்து உண்மையைப் பிரித்து அறிவர் – 4:83

நன்மையை ஏவி தீமையைத் தடுப்பது கல்வியாளர்கள் மீது கடமை – 5:63

கல்வியாளர்கள் இறைவனுக்குப் பணிவார்கள் – 17:107

கல்வி இறைவன் தரும் பரிசாகும் – 2:251, 2:269, 4:113, 28:14, 58:11

கல்வியாளர்கள் அல்லாஹ்வை அஞ்சுவார்கள் – 35:28

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கல்வி கற்பிக்கவே அனுப்பப்பட்டார்கள் – 2:151

கல்வி கற்பதற்காக முழு நேரத்தையும் அர்ப்பணித்தல் – 9:122

கல்வியை அதிகமாக்கித் தர இறைவனிடம் வேண்டுதல் – 20:114

முழுமையாகக் கல்வி பெற்றோர் எவரும் இல்லை – 12:76, 17:85, 20:114

கற்றவாறு செயல்படாதவர்கள் ஏடு சுமக்கும் கழுதைகள் – 62:5

கற்றபடி செயல்படுதல் – 2:44, 3:188, 61:2,3

கல்வி கற்க நெடும் பயணம் மேற்கொள்வது – 18:62

ஆசிரியரின் மார்க்க விரோதமில்லாத கட்டளைகளை ஏற்றுக் கொள்வது – 18:75

கல்வியை மறைக்கக் கூடாது – 2:42, 2:146, 2:159, 2:174, 3:71, 3:187, 4:37

மறைக்கப்பட்டதை அம்பலப்படுத்தவே தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டனர் – 5:15, 6:91

கல்வி கற்பித்தல் – 9:122, 46:29

அறிவாளிகள் ஆணவம் கொள்ளக் கூடாது – 17:85

வேதத்தில் ஒரு பகுதியை ஏற்று மறு பகுதியை மறுத்தல் – 2:85, 2:208

அறிவு இல்லாததைப் பின்பற்றுதல் – 17:36

அறியாதவர்கள் அறிவுடையோரிடம் கேட்டல் – 2:189, 2:215, 2:217, 2:219, 2:220, 2:222, 5:4, 8:1, 10:94, 16:43, 17:85, 21:7, 25:59

விவாதம்

அர்த்தமுள்ள விவாதத்துக்கு அனுமதி – 2:258

அறிவின்றி விவாதம் செய்யலாகாது – 3:66, 22:3, 22:8, 31:20, 40:5, 40:35, 40:56, 43:58

விவாதத்துக்கு அனுமதி – 11:32, 16:125, 29:46

அழகிய விவாதத்துக்கு அனுமதி – 16:125, 29:46

அறிவுப்பூர்வமாக வாதம் செய்யலாம் – 3:65, 7:195, 21:63, 22:73, 26:72, 37:95, 43:81

சான்றுகளைக் கேட்பது – 2:111, 3:93, 21:24, 27:64, 28:75, 37:157

எதிர்த் தரப்பினரிடம் சான்றுகளைக் கோருதல் – 3:93, 6:143, 6:144, 6:148, 6:150, 28:49, 37:157, 46:4

நன்மையை ஏவுதலும், தீமையைத் தடுத்தலும்

எடுத்துச் சொல்வது மட்டும் மனிதர்களின் கடமை, நல்வழியில் சேர்ப்பது அல்லாஹ்வின் கையில் – 2:119, 2:272, 3:20, 4:80, 5:92, 5:99, 6:66, 6:107, 10:108, 11:86, 16:37, 16:82, 24:54, 25:43, 27:81, 27:92, 28:56, 29:18, 30:53, 35:8, 39:41, 42:48, 43:40, 50:45, 64:12, 80:7, 88:21

குடும்பத்தினருக்கு எடுத்துச் சொல்வது – 2:132, 2:133, 6:74, 19:42-45, 21:52

எடுத்துச் சொல்வதால் கிடைக்கும் பலன்கள் – 4:114, 9:71, 9:112, 41:33

கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது – 2:256, 9:6, 10:99, 11:28, 18:29, 10:108

அறிவுப்பூர்வமாகவும் கருத்தாழத்துடனும் எடுத்துச் சொல்வது – 2:258, 4:63, 12:108, 16:125, 21:63

எடுத்துச் சொல்வதற்கு நிரந்தரக் குழு இருக்க வேண்டும் – 3:104, 9:122,

எடுத்துச் சொல்வது அனைவருக்கும் கடமை – 3:110, 3:114, 9:71, 22:41

மக்களின் விருப்பத்திற்கும், விமர்சனத்திற்கும் ஏற்ப சிலவற்றைக் கூறாமல் இருக்கலாகாது – 5:49, 11:12, 15:94, 15:97, 17:73, 28:87

மார்க்கத்தில் வளைந்து கொடுத்தல் கூடாது – 5:67, 6:33, 6:112, 7:2, 10:65, 10:71, 11:12, 11:113, 15:94, 17:74, 28:87, 39:3, 39:36, 43:43, 68:9

எடுத்துச் சொல்ல கூலி வாங்கக் கூடாது – 6:90, 10:72, 11:29, 11:51, 12:104, 25:57, 26:109, 26:127, 26:145, 26:164, 26:180, 34:47, 36:21, 38:86, 42:23, 52:40, 68:46

எடுத்துச் சொல்வோர் வசதியற்றவர்களாக இருந்தால் உதவித் தொகை அளித்தல் – 2:273

மென்மையான விதத்தில் அணுக வேண்டும் – 3:159, 6:108, 7:199, 16:125, 20:44

ஏற்கமறுப்பதைக் கண்டு தளரக் கூடாது – 2:214, 3:186, 5:49, 6:33,34, 10:65, 31:17

இறை திருப்தியே நோக்கமாக இருத்தல் – 4:114, 6:135

இஸ்லாத்தின் பால் அழைத்தல் – 3:20

தீமையைத் தடுக்காவிட்டாலும் தண்டனை – 7:165, 8:25

சத்தியத்தைக் கூற வெட்கம் கூடாது – 2:26

அறிவு இருப்பதால் அகந்தை கூடாது – 15:88, 17:24, 26:215

தீமையைத் தடுக்காதிருப்பதும் குற்றம் – 7:164,165

எடுத்துச் சொல்வது பெண்கள் மீதும் கடமை – 9:71

செல்வாக்கு உள்ளவர்களை ஈர்ப்பதற்காக பலவீனர்களை இழக்கக் கூடாது – 11:30, 11:31, 18:28, 26:114

சிறையிலும் பிரச்சாரம் செய்தல் – 12:37

ஒருவரும் ஏற்காவிட்டாலும் கவலையில்லை – 3:176, 5:41, 6:33, 15:88, 16:127, 18:6, 26:3, 27:70, 31:23, 36:76

தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லும் ஆற்றலை இறைவனிடம் வேண்டுதல் – 20:25 – 28

எதிர்ப்பு இருந்தே தீரும் – 6:112, 25:31

அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே அஞ்சுதல் – 2:150, 3:175, 5:3, 5:44, 5:54, 6:81, 9:13, 33:37, 33:39

எதிர்ப்புகளால் நம்பிக்கை வலுப்படும் – 3:173

நன்மையை ஏவி, தீமையைத் தடுக்கும்போது சந்திக்கும் பிரச்சினைகள்

சத்தியத்தையே அசத்தியம் என்பர் – 7:60

சத்தியத்தை மடமை என்பர் – 7:66, 11:27

ஊரை விட்டு வெளியேற்றுவதாக எச்சரிக்கை – 7:82, 7:88, 8:30, 9:13, 9:40, 14:13, 17:76, 22:40, 26:167, 27:56, 47:13, 59:8, 60:9

தம் வழிக்கு வருமாறு நிர்பந்தம் செய்வர் – 7:88,89, 14:13

பொய்யர் என்பர் – 3:184, 6:33, 6:34, 6:57, 6:66, 6:147, 7:64, 7:66, 7:92, 10:41, 10:73, 11:35, 16:101, 16:113, 21:5, 22:42, 22:44, 23:26, 23:38, 23:44, 23:48, 25:37, 26:105, 26:117, 26:123, 26:139, 26:141, 26:160, 26:176, 26:186, 28:36, 28:38, 29:37, 32:3, 34:8, 34:43, 34:45, 35:4, 35:25, 36:14, 38:4, 40:5, 40:24, 40:37, 42:24, 46:8, 50:14, 54:9, 54:25

வசியம் செய்வதாகக் கூறுவர் – 7:109, 7:132, 10:2, 10:76, 10:77, 11:7, 20:57, 21:3, 38:4, 40:24, 43:30, 51:39, 51:52, 54:2

உள்நோக்கம் கற்பிப்பர் – 7:110, 7:123, 20:57, 20:63, 23:24, 26:35, 34:43

உறுப்புகளைச் சேதப்படுத்துவர் – 7:124, 20:71, 26:49

கொன்று குவிப்பார்கள் – 2:61, 2:87, 2:91, 3:21, 3:112, 3:181, 3:183, 4:155, 5:70, 7:127, 7:141, 8:30, 29:24, 40:25

பீடை என்பார்கள் – 7:131, 27:47, 36:18

பலவீன நிலையைக் குத்திக் காட்டுவர் – 11:27, 11:91, 26:111, 43:52

கேலி செய்வர் – 2:14, 2:212, 5:57, 5:58, 6:5, 6:10, 9:64, 9:65, 11:8, 11:38, 13:32, 15:11, 16:34, 18:56, 18:106, 21:36, 21:41, 25:41, 30:10, 31:6, 36:30, 37:12, 37:14, 39:48, 40:83, 43:7, 45:9, 45:33, 45:35, 46:26

போலி தெய்வங்களைக் காட்டி பயமுறுத்துவர் – 7:195, 11:54, 39:36

பைத்தியம் என்பர் – 15:6, 17:47, 17:101, 23:25, 23:70, 25:8, 26:27, 26:153, 26:185, 34:46, 37:36, 44:14, 51:39, 51:52, 52:29, 54:9, 68:2, 68:51, 81:22

புது வழி என்பர் – 7:70, 10:78, 11:62, 11:87, 14:10, 23:24, 28:36, 34:43, 38:7

சிறைப்பிடிப்பதாக அச்சுறுத்துவர் – 26:29

கல்லால் எறிவார்கள் – 11:91, 18:20, 19:46, 26:116, 36:18, 44:20

தீயிட்டுக் கொளுத்துவர் – 21:68, 29:24, 37:97

குடும்பவியல்

திருமணம்

துறவறம் கூடாது – 57:27

திருமணம் நபிமார்களின் வழிமுறை – 2:35, 4:1, 7:19, 7:83, 7:189, 11:40, 11:81, 13:38, 15:65, 19:55, 20:10, 20:117, 20:132, 21:76, 21:84, 21:90, 26:169, 26:170, 27:7, 27:57, 28:27, 28:29, 29:32, 29:33, 33:6, 33:28, 33:37, 33:50, 33:52, 33:53, 33:59, 37:76, 37:134, 38:43, 39:6, 51:26, 66:1, 66:3, 66:5

திருமணம் வாழ்க்கை ஒப்பந்தம் – 4:21

பலதார மணத்துக்கு ஆண்களுக்கு அனுமதி – 4:3, 4:129

மணமுடிக்கத் தகாதவர்கள் – 2:221, 4:22, 4:23, 4:24, 60:10

முஸ்லிமான ஆண்களும், பெண்களும் முஸ்லிமல்லாதவர்களை மணப்பது கூடாது – 2:221, 60:10

விவாகரத்துச் செய்யப்பட்ட அல்லது கணவனை இழந்தவள் கர்ப்பிணியாக இருந்தால் பிரசவிக்கும் வரை மறுமணம் கூடாது – 65:4

விபச்சாரம் செய்வோரைத் திருமணம் செய்யக் கூடாது – 24:3

பொருளாதாரக் காரணத்துக்காக திருமணத்தை தள்ளிப் போடக்கூடாது – 24:32

வேதம் கொடுக்கப்பட்ட பெண்களை முஸ்லிம்கள் மணக்கலாம் – 5:5

நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களையே மணக்க வேண்டும் – 24:26

திருமணத்தால் வறுமை அகலும் – 24:32

மஹர்

மஹர் கட்டாயக் கடமையாகும் – 4:4, 4:24, 4:25, 4:127, 5:5, 60:10

மஹர் எவ்வளவு எனத் தீர்மானிப்பதோ, விட்டுக் கொடுப்பதோ, கடனாகப் பெற்றுக் கொள்வதோ பெண்ணின் உரிமையாகும் – 2:229, 2:237, 4:4

மஹர் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம் – 4:20, 28:27

கொடுத்த மஹரைத் திரும்பக் கேட்கக் கூடாது – 4:20, 4:21

மஹர் பேசப்பட்டு உடலுறவு கொள்ளாமல் விவாகரத்துச் செய்தால் பாதி மஹர் கொடுக்க வேண்டும் – 2:237

ஜீவனாம்சம்

மஹர் என்று எதுவும் பேசப்படாமல் திருமணம் செய்து விவாகரத்துச் செய்தால் இஸ்லாமிய அரசு, அல்லது ஜமாஅத் தக்க நிவாரணத் தொகையை பெற்று பெண்களுக்கு வழங்குவது கட்டாயக் கடமையாகும் – 2:236

குடும்ப வாழ்க்கை

தம்பதிகள் ஒருவரையொருவர் மகிழ்ச்சியடையச் செய்தல் – 2:187, 4:19

மாதவிடாயின்போது உடலுறவைத் தவிர்த்தல் – 2:222

தாம்பத்தியத்தில் கட்டுப்பாடு இல்லை – 2:223

மனைவியர் கணவனுக்குக் கட்டுப்படுதல் – 2:228, 4:32, 4:34

திருமணத்தால் மன அமைதி – 7:189, 25:74, 30:21

ஆண்களுக்கு உயர்வு – 2:228, 4:34

செயற்கைக் கருத்தரித்தல் – 2:223

மனைவியரிடையே வேற்றுமை காட்டுவது – 4:129

மனைவியைத் தாயுடன் ஒப்பிடக் கூடாது – 58:2

தாயைப் போல் கருதி மனைவியுடன் கூடுவதில்லை என்று கூறியவர்கள் செய்யும் பரிகாரம் – 58:3

மனைவியுடன் சேர்வதில்லை என்று அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் செய்தால் – 2:226

விவாகரத்து

ஒத்துவராதவர்கள் பொருளாதாரக் காரணத்திற்காக சேர்ந்திருக்கத் தேவையில்லை – 4:130

விவாகரத்துக்கு அவசரப்படக் கூடாது – 4:34,35

தம்பதியரிடையே மற்றவர்கள் தலையிட்டு சமரசம் செய்தல் அவசியம் – 4:35

துன்புறுத்துவதற்காக விவாகரத்துச் செய்யாமல் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது – 2:231

முதல் தடவை விவாகரத்துச் செய்த பின் மூன்று மாதவிடாய்க் காலம் முடிவதற்குள் மனைவியுடன் எவ்விதச் சடங்குமின்றி சேர்ந்து கொள்ளலாம் – 2:228, 2:231

இரண்டு தடவை விவாகரத்துச் செய்தால் திரும்ப சேர்ந்து கொள்ளலாம் – 2:229

மூன்றாவது விவாகரத்துக்குப் பின் சேர முடியாது – 2:230

மூன்றாவது விவாகரத்துக்குப் பின் அவள் வேறு திருமணம் செய்து விவாகரத்தும் நடந்தால் திருமணம் செய்யலாம் – 2:230

விவாகரத்துச் செய்து மூன்று மாதவிடாய் முடிந்து விட்டால் திருமண உறவு நீங்கி விடும் – 2:231

விவாகரத்துச் செய்யப்பட்ட பெண்கள் மூன்று மாதவிடாய் கழித்தே மறுமணம் செய்யலாம் – 2:228

முதல் தடவை விவாகரத்துக்குப் பின் வீட்டைவிட்டு மனைவியை வெளியேற்றக் கூடாது – 65:1

பெண்கள், தாம் கருவுற்றிருப்பதை மறைக்கக் கூடாது – 2:228

மூன்று மாதவிடாய்க்கு முன் மறுமணம் பற்றி பேசக் கூடாது – 2:235

மஹர் பேசாமல் மணமுடித்து, உடலுறவு கொள்ளாமல் விவாகரத்துச் செய்தால் கணவன் தனது வசதிக்கேற்ப ஒரு தொகை அளிப்பது கடமை – 2:236

மாதவிடாய் நின்றவர்கள் விவாகரத்துச் செய்யப்பட்டாலும், கணவனை இழந்தாலும் மூன்று மாதங்கள் கழித்தே மறுமணம் செய்யலாம் – 65:4

திருமணம் செய்து உடலுறவுக்கு முன்பே விவாகரத்துச் செய்தால் உடனேயே அப்பெண் மறுமணம் செய்யலாம் – 33:49

விவாகரத்துச் செய்யப்பட்டவள் தனது குழந்தைக்குப் பாலூட்ட கூலி கேட்கலாம் – 2:233

விவாகரத்துச் செய்யப்பட்டவர்களுக்கு தத்தமது வசதிக்கேற்ப பொருளாதாரம் அளிப்பது கடமை – 2:241

பெண்களைத் துன்புறுத்துவதற்காக மிரட்டக் கூடாது – 2:231, 65:6

இத்தா முடிந்து விட்டால் விரும்பியவரை மணக்க பெண்களுக்கு உரிமை உண்டு – 2:232

பெண்களின் மறுமணத்துக்கு யாரும் தடையாக இருக்கக் கூடாது – 2:232

விவாகரத்துக்குப் பின்பு பாலூட்டும் பொறுப்பு கணவனைச் சேர்ந்தது – 2:233

விவாகரத்துச் செய்யப்பட்ட மனைவியே பாலூட்டினால் அதற்கு உரியதைக் கொடுக்க வேண்டும் – 2:233, 65:6

தந்தை இறந்து விட்டால் அவனது வாரிசுகள் அந்தச் செலவுக்குப் பொறுப்பு – 2:233

எந்தக் காரியமும் சக்திக்கு உட்பட்டே – 2:233, 2:236, 2:286, 5:6, 6:152, 7:42, 23:62, 65:7

செவிலித்தாய் மூலம் பாலூட்டுதல் – 2:233

குழந்தைக்குப் பாலூட்டும் காலம் இரண்டு ஆண்டுகள் – 2:233, 31:14, 46:15

பாலூட்டும் காலத்தில் உணவும், உடையும் வழங்குதல் – 2:233

கோபத்துடன் நான்கு மாதங்களுக்கு அதிகமாகப் பிரிந்திருக்கக் கூடாது – 2:226

விவாகரத்துக்குப் பின் இத்தா மூன்று மாதவிடாய் – 2:228

பெண்ணுரிமை

ஆண்களைப் போலவே பெண்களுக்கும் உரிமைகள் உள்ளன – 2:228

ஆணும், பெண்ணும் பல விஷயங்களில் சமம் – 2:187

சம்மதமின்றி பெண்களை மணந்தால் செல்லாது – 4:19

பிரிந்துவிட விரும்பும் மனைவியைக் கட்டாயப்படுத்தி தன்னிடம் வைத்துக் கொள்ள கணவனுக்கு உரிமை இல்லை – 2:231

பெண்களுக்கும் விவாகரத்து உரிமை உள்ளது – 2:228

விவாகரத்துக்குப் பின் மனைவியர் மறுமணம் செய்வதைத் தடுக்கக் கூடாது – 2:231, 2:232

கணவனைப் பிரியும் உரிமை மனைவிக்கும் உண்டு – 4:128

கணவன் சொத்தில் மனைவிக்கும், மனைவி சொத்தில் கணவனுக்கும் உரிமை உண்டு – 4:12

பெண்களுக்கும் சொத்துரிமை – 4:7

பெண்களுக்கு குறைவான சொத்துரிமை – 4:11, 4:176

ஆணோ, பெண்ணோ அவரவர் உழைப்பு அவரவருக்குரியது – 4:32

மறுமைப் பரிசில் ஆணும் பெண்ணும் சமம் – 3:195, 4:124, 16:97, 33:35, 40:40

கணவனை இழந்த பெண்கள் நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் கழித்து மறுமணம் செய்தல் – 2:234

எதையேனும் ஈடாகக் கொடுத்து பிரிய பெண்ணுக்கு அனுமதி உண்டு – 2:229

இத்தா முடிந்ததும் மறுமணத்தைத் தடுக்கக் கூடாது – 2:232, 2:234

இத்தா காலத்தில் திருமண ஒப்பந்தம் செய்யலாகாது – 2:235

தாம்பத்தியத்துக்கு முன்பே விவாகரத்துச் செய்து மஹர் பற்றி பேசாவிட்டாலும் வசதிகள் அளிக்க வேண்டும் – 2:236

பொருளாதார வசதிக்கேற்பவே பொருளாதாரச் சுமை சுமத்தப்பட வேண்டும் – 2:236

கணவனை இழந்த பெண்களின் இத்தா – 2:234, 65:4

விவாகரத்துக்குப் பின் மொத்தமாக ஒரு தொகை அளிக்க வேண்டும் – 2:241

மனசாட்சிப்படி சிறப்பான முறையில் வசதிகள் அளிக்க வேண்டும் – 2:236

பெண்களுக்கு ஆண்கள் மஹர் வழங்குதல் கட்டாயம் – 4:4, 4:24,25, 4:127, 5:5, 28:27, 33:50, 60:10

மஹரை விட்டுத் தரும் உரிமை மனைவிக்கு உண்டு – 2:237, 4:4

மஹரைத் திரும்பக் கொடுக்கத் தேவை இல்லை – 4:20,21

பெண்களுக்கு கொடுத்த மஹரை எக்காரணம் கொண்டும் திரும்பக் கேட்க முடியாது – 2:229

கணவன் மனைவியர் தமக்கிடையே சமரசம் செய்தல் – 4:128

மனைவியர் மீது பழிசுமத்தும் கணவர்கள் – 24:6-9

மஹர் முடிவு செய்து தாம்பத்தியம் இன்றி விவாகரத்துச் செய்தால் பாதி மஹர் – 2:237

மஹரை இரு தரப்பிலும் விட்டுக் கொடுக்கலாம் – 2:237

பெருந்தன்மை தான் நல்லது – 2:237

பெற்றோரும் பிள்ளைகளும்

பெயர் சூட்டுதல் – 3:36

பெற்றோரைப் பராமரித்தல் – 2:83, 2:215, 4:36, 6:151, 17:23, 19:32, 29:8, 31:14, 46:15

பிள்ளைகளுக்கு மார்க்க விஷயம் குறித்து வலியுறுத்துதல் – 2:132,133, 11:42, 31:13, 31:17-19, 37:102, 46:17

இரண்டு வருடங்கள் தாய்ப்பால் ஊட்டுதல் – 2:233, 31:14

செவிலித்தாய் மூலமும் பாலூட்டலாம் – 2:233

இறைவனிடம் குழந்தையை வேண்டுதல் – 3:38, 19:5, 21:89, 37:100

குழந்தைகளைக் கொல்வது பெரும் பாவம் – 6:137, 6:140, 6:151, 17:31, 60:12, 81:8

பிறக்கும் குழந்தை நல்லவனாக இருக்க பிரார்த்தனை செய்தல் – 7:189

பிள்ளைப் பாசத்தால் இறைவனை மறக்கக் கூடாது – 8:28, 9:85, 18:46, 34:37, 60:3, 63:9, 64:14,15,

பெற்றோரை விட கொள்கை தான் பெரிது – 9:23, 19:48, 29:8, 31:15

பிள்ளைகளை விட கொள்கை தான் பெரிது – 11:42,43, 58:22

பிள்ளைகளிடையே பாசம் காட்டுவதில் வேற்றுமை – 12:5, 12:8, 12:13

பிள்ளையைப் பிரிந்து அழுதல் – 12:84,85

பெற்றோரை மதித்தல் – 12:100, 17:23

பெண் குழந்தையை வெறுக்கலாகாது – 16:58,59, 42:49, 43:17, 81:8,9

பெற்றோருக்குப் பணியுதல் – 17:24

பெற்றோருக்காகப் பிரார்த்தனை செய்தல் – 17:24, 26:86, 71:28

பிள்ளைகளுக்காகச் சொத்து சேர்த்து வைத்தல் – 4:7, 4:11, 18:82

தவறான வழியில் செல்லும் பெற்றோருக்கு அறிவுரை கூறுதல் – 6:74, 19:42-45, 21:52, 26:70, 37:85, 43:26

பிள்ளைகளுக்காகப் பெற்றோர் பிரார்த்தனை செய்தல் – 2:124, 2:128, 3:36, 14:35, 14:37, 14:40, 46:15, 25:74

தாய்மையின் சிறப்பு – 31:14, 46:15

பெற்றோர் தவறான பாதை சென்றாலும் உதவுவது கடமை – 31:15

பெற்றவள் தான் தாய் – 33:4, 58:2

பெற்ற மகன் தவிர வளர்ப்பு மகன் என்பது இல்லை – 33:4, 33:5, 33:37

பெற்றோரின் சொத்தில் பிள்ளைகளின் பங்கு – 4:11

பிள்ளைகள் சொத்தில் பெற்றோரின் பங்கு – 4:11

பெற்றோருக்காக நியாயத்தை விட்டுக் கொடுக்கக் கூடாது – 4:135

இணைகற்பிக்கும் பெற்றோருக்காக பாவமன்னிப்பு கோரக் கூடாது – 9:113, 9:114, 60:4

பெற்றோரின் பிரார்த்தனையை வேண்டுதல் – 12:97

பெண் குழந்தைகளும் பெற்றோருக்கு உதவுதல் – 28:23

பெற்றோரிடம் மென்மை – 17:23

உறவினரைப் பேணல்

உறவினருக்கு உதவுதல் – 2:83, 2:177, 2:215, 4:36, 16:90, 17:26, 30:38

உறவினருக்கு மரணசாசனம் செய்தல் – 2:180

உறவினர் மீது அன்பு செலுத்தல் – 42:23

சொத்தைப் பிரிக்கும்போது வாரிசு அல்லாத உறவினர்களையும் கவனித்தல் – 4:8

உறவினருக்காக நீதியை வளைக்கக் கூடாது – 4:135, 6:152

உறவினருக்குச் சாதகமாக பொய் சத்தியம் செய்யக் கூடாது – 5:106

உறவினராக இருந்தாலும் இணை கற்பித்தவர்களுக்காக பாவமன்னிப்புக் கோரக் கூடாது – 9:113

உறவினருக்கு உதவ மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்யக் கூடாது – 24:22

உறவினரும் மறுமையில் நமது சுமையைச் சுமக்க மாட்டார்கள் – 35:18, 60:3

உறவினர் விஷயத்தில் இறைவனை அஞ்சுதல் – 4:1

உறவினர்களுக்கே மற்றவர்களை விட முன்னுரிமை – 8:75, 33:6

உறவை முறிக்கக் கூடாது – 47:22

Leave a Reply